سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه ای استان زنجان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 112 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
چكيده
 کشت گلخانه ای صنعت در حال رشد در بسیاری از کشورها می باشد. اما به دلیل تولید در خارج از فصل، گلخانه¬ها دارای مصرف بالای انرژی می باشند. هدف از این تحقیق آنالیز اقتصادی و انرژی تولید محصولات  گلخانه ای و بررسی اثر محصول، نوع کشت و سطح زیر کشت در گلخانه بر انرژی مصرفی در استان زنجان است. محصولات در سه نوع توت فرنگی، خیار و گوجه فرنگی و نوع کشت هم در دو سطح کشت خاکی و هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفتند. برای انجام این تحقیق پرشسنامه هایی تنظیم شد که به طور تصادفی بین گلخانه داران منطقه توزیع شد. نحو پر کردن پرسشنامه ها به صورت پرسش شخص به شخص بود. براساس نتایج به¬دست آمده از پرشسنامه ها و تجزیه و تحلیل نمودارها، بیشترین سهم مصرف انرژی در هر سه نوع محصول (توت فرنگی، خیار و گوجه فرنگی) با هر سطح زیر کشت و نوع کشت مربوط به انرژی سوخت، الکتریسیته و کود می باشد. در کشت توت فرنگی انرژی سوخت ۳۷ درصد، الکتریسیته ۲۷ درصد و انرژی کود ۲۱ درصد می باشد. در کشت خیار انرژی سوخت ۳۷ درصد، الکتریسیته ۲۶ درصد و انرژی کود ۱۹ درصد است و در نهایت انرژی سوخت، الکتریسیته و کود در کشت گوجه فرنگی به ترتیب ۳۳ درصد، ۲۷ درصد و ۲۰ درصد به دست آمد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مساحت زمین در گلخانه¬های هیدروپونیک تفاوت معنی داری نشان نداده است. در حالی که نوع محصول تفاوت   معنی داری در سطح پنج درصد از خود داشته است.
كلمات كليدي: کشت خاکی، کشت هیدروپونیک، انرژی سوخت، انرژی الکتریسیته و انرژی کود  
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                              صفحه
فصل اول: مقدمه و هدف                                       صفحات:۷-۱
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲- اهداف پایان¬نامه    6
۱-۳- ساختار پایان¬نامه    6
فصل دوم: بررسی منابع                                        صفحات: ۴۰-۸
۲-۱- مقدمه    9
۲-۲-گلخانه    9
۲-۲-۱- انواع گلخانه    9
۲-۲-۱-۱- نوع تولید    10
۲-۲-۱-۲- نوع کشت    10
۲-۲-۱-۲-۱- گلخانه¬های خاکی    10
۲-۲-۱-۲-۲- گلخانه¬های هیدروپونیک    11
۲-۲-۱-۲-۲-۱- سامانه¬های هیدروپونیک مایع    13
۲-۲-۱-۲-۲-۲- سامانه¬های دانه¬بندی شده یا خاک دانه¬دار    13
۲-۲-۱-۲-۲-۳- سامانه¬های هیدروپونیک باز    14
۲-۲-۱-۲-۲-۴- سامانه¬های هیدروپونیک بسته-چرخشی    14
۲-۲-۱-۲-۲-۵- مزایای سامانه¬های هیدروپونیک    14
۲-۲-۱-۲-۲-۶- معایب سامانه¬های هیدروپونیک     15
۲-۲-۱-۳- جنس سازه    16
۲-۲-۱-۳-۱- گلخانه¬های چوبی    16
۲-۲-۱-۳-۲- گلخانه¬های نیمه¬فلزی    17
۲-۲-۱-۳-۳- گلخانه¬های فلزی یا مدرن    17
۲-۲-۱-۴- دهانه    17
۲-۲-۱-۴-۲- گلخانه¬های مجزا    17
۲-۲-۱-۴-۳- گلخانه¬های دوقلو    18        
 2-2-1-4-4- گلخانه¬های به هم پیوسته    18
۲-۲-۲- مزایای کشت گلخانه¬ای    19
۲-۳- خیار    20
۲-۳-۱- ازدیاد خیار    21
۲-۳-۲- شرایط محیطی رشد خیار    21
۲-۳-۳- برداشت و نگهداری خیار    22
۲-۴- گوجه¬فرنگی    23
۲-۴-۱- ارقام گوجه¬فرنگی    23
    2-4-2- شرایط محیطی رشد گوجه¬فرنگی    24
     2-4-3- برداشت و نگهداری گوجه¬فرنگی    25
۲-۵- توت¬فرنگی    25
    2-5-1- ارقام توت¬فرنگی    25  
    2-5-2- ازدیاد توت¬فرنگی    26
    2-5-3- شرایط محیط و خاک رشد توت¬فرنگی    27
     2-5-4- برداشت و نگهداری توت¬فرنگی    28  
۲-۶- انرژی    29
۲-۶-۱- شاخص¬های انرژی    29
۲-۶-۱-۱- نسبت انرژی    30
۲-۶-۱-۲- بازده خالص انرژی    30
۲-۶-۱-۳- بهره¬وری انرژی    31
۲-۶-۲- شدت انرژی    31
۲-۷- مروری بر تحقیقات انجام شده    32
    2-7-1- مروری بر پژوهش¬های کاربردی محصولات گلخانه¬ای در ایران    32
    2-7-2- مروری بر پژهش¬های کاربردی محصولات گلخانه¬ای در سایر کشورها    36       
فصل سوم: مواد و روش‎ها                                     صفحات: ۵۴-۴۱
۳-۱- مقدمه    42
۳-۲- اطلاعات مربوط به گلخانه¬های استان زنجان    42
۳-۳- موقعیت جغرافیایی استان زنجان    44
۳-۴- مراحل مطالعات انرژی    45
  3-4-1- انرژی ماشین    45
  3-4-2- انرژی سوخت    46
  3-4-3- انرژی کارگری    46
  3-4-4- انرژی کود    47
  3-4-5- انرژی سموم شیمیایی    48
  3-4-6- انرژی آبیاری    48
  3-4-7- انرژی حمل و نقل    49
 3-5- بخش اقتصادی    50
۳-۶- اندازه¬گیری میدانی    50
۳-۶-۱- اندازه¬گیری فاصله گلخانه تا مراکز فروش    50
۳-۶-۲- اندازه¬گیری آب مصرفی     51
۳-۶-۳- اندازه¬گیری پارامترهای ساختمانی گلخانه¬ها    51
۳-۷-نرم¬افزار SPSS    51
فصل چهارم: نتایج و بحث                                          صفحات: ۸۳-۵۵
۴-۱- مقدمه    56
۴-۲- انرژي مصرفی تولید توت¬فرنگی در گلخانه هیدروپونیک    56
۴-۳- انرژي مصرفی تولید خیار در گلخانه خاکی    61  4-4- انرژي مصرفی تولید گوجه¬فرنگی در گلخانه خاکی    66
۴-۵- برآورد درآمد و هزینه تولید توت¬فرنگی    69
۴-۶- برآورد درآمد و هزینه تولید خیار    72
۴-۷- برآورد درآمد و هزینه تولید گوجه¬فرنگی    75
۴-۸- تجزیه و تحلیل    78
    4-8-1- اثر مساحت زمین و نوع محصول بر کارایی انرژی هیدروپونیک    78
    4-8-2- اثر مساحت زمین و نوع محصول بر کارایی انرژی خیار و گوجه¬فرنگی    79
    4-8-3- اثر مساحت زمین و نوع کشت گلخانه¬ای بر کارایی انرژی    81
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادها           صفحات: ۸۸-۸۴
۵-۱-مقدمه    85
۵-۲-بحث    85
۵-۳-نتیجه¬گیری کلی    87
۵-۴-پیشنهادها    88
منابع     89
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل