سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

اجل در اسناد تجاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه
حجم : 13846 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده:
موضوع این پایان نامه اجل در اسناد تجاری است که در آن سعی شده به تأثیر تاریخ در صدور و استمرار و سقوط سند تجاری و اهمیت زمان در طول حیات آن و بررسی مهلت ها و مرور زمان قوانین مخصوص قانون تجارت و قوانین بین المللی بپردازد. این پایان نامه پس از بیان کلیاتی درباره تعریف و اقسام و ویژگی های سند تجاری در بخش اول وجود تاریخ را در صدور و پیدایش سه سند مهم تجاری، برات، سفته، چک در فصل اول بخش دوم  و نقش آن در ظهرنویسی و قبولی و ضمانت در حیات اسناد تجاری در فصل دوم و نیز سقوط سند را در فصل سوم بررسی می کند و نهایتا به این نتیجه رسیده که با امکان تسامح مردم وحتی تجار، در این خصوص ممکن است سند از برخی از حقوق تجاری محروم مانده و دارنده از حق مراجعه به برخی از مسئولان سند باز بمانند و یا اقامه ی دعوای او را دچار مشکل و اعتبار سند را متزلزل سازد.
واژگان کلیدی: اسناد تجاری، براتکش، ظهرنویس، چک، محال علیه، مرور زمان.

فهرست
 
    عنوان………………………………………………………………………………..صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………………۱
بخش اول: کلیات
  فصل اول: سند………………………………………………………………………………………………۶
  گفتار اول:  تعریف سند ……………………………………………………………………………………..۶
   گفتار دوم:  انواع سند  ……………………………………………………………………………………..7
   گفتار سوم:انواع سند عادی……………………………………………………………………………………………….۸
    بند اول: عادی تجاری………………………………………………………………………………………………………..۸
    بند دوم:  عادی غیر تجاری………………………………………………………………………………………………..۹
    فصل دوم: سند تجاری…………………………………………………………………………………………………۱۰
    گفتار اول: تعریف سندتجاری……………………………………………………………………………..۱۰
    گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری…………………………………………………………………….۱۱
    گفتار سوم:  مزایای اسناد تجارتی ………………………………………………………………..۱۱
     بند اول: مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………….۱۱
     بند دوم: تقاضای تامین خواسته…………………………………………………………………….۱۲
     بند سوم: اماره طلب……………………………………………………………………………………۱۲
    گفتارچهارم: اقسام سند تجاری…………………………………………………………………………………….۱۲
    گفتار پنجم: تفاوت سند عادی با سند عادی غیر تجاری…………………………………………………….۱۳
    بخش دوم:   قواعد اختصاصی زمان در سند تجاری
    فصل اول: صدور سند تجاری……………………………………………………………………………………۱۶
   گفتار اول:  تاریخ در صدور برات…………………………………………………………………………………۱۶
    بند اول:  تاریخ تحریر………………………………………………………………………………………………….۱۷
    بند دوم:  تاریخ تادیه ………………………………………………………………………………………………….۱۷
   بند سوم:  ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ…………………………………………………………………………۱۹
    بند چهارم:  فواید ذکر بند……………………………………………………………………………………………۲۰
   پنجم: ذکر تاریخ با حروف و ضمانت اجرای آن  تاریخ تحریر برات…………………………………….۲۱
   بند ششم: زمان وجود تاریخ تحریر و تاریخ پرداخت…………………………………………………………..۲۳
   بند هفتم: تغییر تاریخ سررسید………………………………………………………………………………………..۲۵
   گفتار دوم: صدور سفته……………………………………………………………………………………………….۲۷
   بند اول: تاریخ تحریر-تاریخ سررسید………………………………………………………………………………۲۷
   بند دوم: ضمانت اجرای عدم قید تاریخ تحریر……………………………………………………………………۲۷
    بند سوم: تاریخ پراخت………………………………………………………………………………………………..۲۸
   بند چهارم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ پرداخت…………………………………………………………..۲۹
    بند پنجم: تمدید سررسید سفته………………………………………………………………………………………۲۹
  گفتار سوم: صدور چک……………………………………………………………………………………………..۳۰
   بند اول: نقش زمان در صدور چک……………………………………………………………………………….۳۰
   بند دوم: چک بدون تاریخ……………………………………………………………………………………………۳۱
   بند سوم: چک به تاریخ موخر………………………………………………………………………………………۳۴
   بند چهارم: تاثیر فوت صادر کننده درکارسازی چک………………………………………………………..۳۶
   بند پنجم: اهمیت تاریخ صدور چک………………………………………………………………………………۳۷
   فصل دوم: استمرار سند تجاری…………………………………………………………………………………..۴۲
   گفتار اول: ظهر نویسی……………………………………………………………………………………………….۴۳
    بند اول: تاریخ درظهرنویسی…………………………………………………………………………………………۴۳
   بنددوم: اهمیت تاریخ در ظهر نویسی……………………………………………………………………………..۴۴
   گفتار دوم: قبولی برات……………………………………………………………………………………………..۴۵
    بند اول: نقش تاریخ در قبولی برات………………………………………………………………………………۴۵
    بند دوم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ قبولی……………………………………………………………….۴۵
    بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ قبولی به حروف………………………………………………….۴۷
    بند چهارم: مواعد قبولی……………………………………………………………………………………………..۴۸
   الف: مهلت ارائه برات به سررسید معین………………………………………………………………………….۴۸
   ب: مهلت ارائه برات به رویت یا وعده از رویت ……………………………………………………………..۴۹
    بند پنجم: مهلت قبولی یا نکول توسط براتگیر……………………………………………………………….۵۱
   بند ششم: زمان در قبولی شخص ثالث…………………………………………………………………………..۵۲
   گفتار سوم:  محل سند تجاری……………………………………………………………………………………۵۲
    بند اول: زمان تشکیل محل………………………………………………………………………………………….۵۲
    بند دوم: زمان انتقال محل برات…………………………………………………………………………………….۵۳
    گفتار چهارم: ضمانت……………………………………………………………………………………………….۵۵
    بند اول: تاریخ در صورت ضمانت………………………………………………………………………………..۵۵
   بند دوم: زمان در خواست معرفی ضامن توسط دارنده……………………………………………………….۵۶
   بند سوم: ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن……………………………………………………………………..۵۶
   فصل سوم: زمان در سقوط سندتجاری………………………………………………………………………..۵۸
   گفتار اول: پرداخت…………………………………………………………………………………………………..۵۸
    بند اول: سررسید………………………………………………………………………………………………………..۵۸
    الف:  برات به رویت…………………………………………………………………………………………………..۵۹
    ب:  برات به وعده از رویت………………………………………………………………………………………….۵۹
    ج:  برات به وعده از تاریخ  سند……………………………………………………………………………………۶۱
    د:  برات موکول به روز معین……………………………………………………………………………………….۶۱
    بند دوم: اختلاف تقویم محل صدور و محل پرداخت……………………………………………………….۶۲
      بند سوم: تغییر سررسید………………………………………………………………………………………………۶۳
    گفتار دوم: عدم پرداخت…………………………………………………………………………………………..۶۴
     بند اول: تفاوت مهلت ارائه و مهلت اعتراض…………………………………………………………………۶۴
    بند دوم: مهلت اعتراض ………………………………………………………………………………………….۶۵
     بند سوم: زمان اعتراض نکول……………………………………………………………………………………۶۷
     بند چهارم: مهلت ابلاغ نکول به ایادی ماقبل………………………………………………………………..۶۸
     بند پنجم: اثر عدم ابلاغ نکول به ایادی ما قبل………………………………………………………………۶۹
      بند ششم:  مهلت مطالبه وجه…………………………………………………………………………………….۷۰
     بند هفتم: مبنای تعیین مهلت ارائه……………………………………………………………………………….۷۱
     بند هشتم: تاریخ تأدیه وجه برات……………………………………………………………………………….۷۲
      بند نهم: پرداخت وجه برات……………………………………………………………………………………..۷۲
     بند دهم:  پرداخت قبل ازموعد برات…………………………………………………………………………..۷۳
     بند یازدهم: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه……………………………………………………………….۷۵
      بند دوازدهم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………………۷۵
      بند سیزدهم: زمان پرداخت توسط اشخاص ثالث…………………………………………………….۷۷
     بند چهاردهم:  تهاتر…………………………………………………………………………………………………۷۸
    بند پانزدهم:  مالکیت ما فی الذمه…………………………………………………………………………………۷۸
    گفتار سوم: مرور زمان……………………………………………………………………………………………..۷۹
      بند اول:  مرور زمان رجوع به متعهدان اصلی برات………………………………………………………..۷۹
      بند دوم:  مرورزمان حق رجوع به متعهدان فرعی برات……………………………………………………۸۱
       الف: مراجعه دارنده به براتکش وظهرنویسان……………………………………………………………….۸۱
       ب: مراجعه ظهرنویس به دست های قبلی و براتکش…………………………………………………….۸۱
  گفتار چهارم: زمان در سقوط چک………………………………………………………………………………۸۲
    بند اول: مهلت ارائه چک…………………………………………………………………………………………..۸۲
    بند دوم: فوت صادر کننده چک …………………………………………………………………………………۸۳
     بند سوم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………………………۸۳
     بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک………………………………………………………………………………۸۴
     نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
     منابع ………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت