سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن با نشانگر‌های مولکولیSSR
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 96 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده  
تنش شوری پس از تنش خشکی، دومین عامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی در سطح جهانی است. سورگوم بر اساس تقسيمبندي گياهان از نظر تحمل به تنش شوري، در كلاس نيمه‌متحمل قرار می‌گیرد و آستانه تحمل به شوری آن ۹/۴ تا ۸/۶ دسی‌زیمنس بر متر است. در مرحله رویشی و مراحل اولیه زایشی، بسیارحساس بوده در حالی که در دوره گلدهی و مرحله پر شدن دانه به ترتیب کمترین حساسیت را به تنش شوری دارند. به منظور شناسایی ارقام متحمل به شوری در سورگوم (در مرحله گیاهچه‌ای) و یافتن نشانگر مولکولی  SSRمرتبط با ویژگی‌های تحمل به شوری، این پژوهش در دو آزمایش جداگانه به شرح زیر انجام شد. آزمایش اول به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل تنش شوری در ۴ سطح شاهد (محلول هوگلند)، ۵، ۱۰ و ۲۰ دسی‌زیمنس بر متر و فاکتور دوم شامل ۱۰ ژنوتیپ سورگوم (Sor834، Sor1003، Sor1009، Sor1011، Sor857، Sor808، Sor1006، MTS، LTS و HTS) بودند. ۲۰ روز بعد از اعمال تیمارهای شوری وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ، طول ساقه، سطح برگ، محتوای پرولین ، قند محلول، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم برگ اندازه‌گیری شدند. برهمکنش شوری و ژنوتیپ برای تمامی صفات در سطح ۱ درصد معنی‌دار شد. در شرایط تنش شوری همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی¬داری در سطح احتمال یک درصد بین وزن خشک برگ با میزان پتاسیم وجود داشت. همبستگی ژنتیکی بین کلسیم با پتاسیم برگ منفی و معنی‌دار و با میزان پرولین و قند مثبت و معنی‌دار بود. وزن خشک برگ بیشترین همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی مثبت و معنی‌دار را با پتاسیم برگ در شرایط تنش شوری داشت. گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها بر اساس نمودار سه بعدی Yp، Ys و STI ژنوتیپ‌های Sor834، Sor1011، Sor1006 و Sor857 را برای کشت در شرایط شور و غیرشور نشان داد، که با در نظر گرفتن سایر ویژگی‌ها، در مجموع می‌توان ژنوتیپ Sor834 را به عنوان یک ژنوتیپ متحمل به شوری در مرحله گیاهچه‌ای معرفی نمود. نتایج حاصل از شدت تنش نشان داد که صفت نسبت سدیم به پتاسیم با مقدار ۹۶/۰ بیشترین تأثیر را از تنش شوری پذیرفت. در آزمایش دوم  از ۱۰ جفت آغازگر ریزماهواره‌ای برای بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های سورگوم استفاده شد. بعد از استخراج DNA و تکثیر قطعات با استفاده از آغازگرهای SSR، نوارهای حاصله امتیازبندی شد. و تجزیه‌های آماری صورت پذیرفت. متوسط محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) برای آغازگرهای مورد ارزیابی برابر ۴۸/۰ بود و میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار برای تمامی آغازگرها به ترتیب ۲۹/۰ و ۳۹/۰ محاسبه شد. تجزیه خوشه‌ای بر اساس داده‌های مولکولی با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و روش UPGMA، ارقام سورگوم را در ۴ گروه اصلی قرار داد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه‌های  اصلی، دو مولفه اول یعنی PCA1 و PCA2 به ترتیب ۰۸/۵۰ و ۰۸/۱۰ (مجموعاً ۱۵/۶۰%) از واریانس کل را توجیه کردند. یعنی نشانگرهای SSR مورد استفاده دارای توزیع نسبتاً مناسبی در سطح ژنوم بوده‌اند. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک دو تایی حاکی از پیوستگی احتمالی بین الل‌های  ALL1-P6 و  ALL2-P8  با صفات شاخص تحمل به تنش و وزن خشک برگ بودند، که در صورت تأیید نهایی، می‌توان از آنها برای غربال ژنوتیپ‌های متحمل به شوری بهره جست.
کلمات کلیدی: تجزیه لجستیک، شوری، سورگوم، نشانگر SSR

فهرست مطالب                                 
     عنوان                                                                                                                                               صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱-.اهمیت سورگوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۲-.اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۳-.فرض‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های انجام شده
۲-۱- سورگوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۲-۲-  گیاهشناسی سورگوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۲-۳-موارد مصرف سورگوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
۲-۴- تنش‌های محیطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵   
۲-۵- تنش شوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۲-۵-۱- طبقه‌بندی خاک‌ها بر اساس هدایت الکتریکی……………………………………………………………………………………………………….۶
۲-۵- ۲-واکنش گیاهان به تنش شوری………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۲-۵-۳- واکنش گیاهان به یون‌های ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۲-۵-۳-۱- واکنش گیاهان به یون‌های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم……………………………………………………………………………۸
۲-۵- ۴-اثر شوری بر پرولین برگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۵-۶- اثر شوری بر قندهای محلول گیاه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۵- ۷-اثر تنش شوری بر صفات رویشی گیاه………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۵-۷-۱- سطح برگ و طول ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۵-۸- گروه‌بندی گیاهان از نظر تحمل به شوری……………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۶- اهمیت تنوع ژنتیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۷- نشانگرهای ژنتیکی و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۷-۱- نشانگرهای ظاهری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۷-۲- نشانگرهای مولکولی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۷-۲-۱- نشانگرهای پروتئینی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۷-۲-۲- نشانگرهای DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
۲-۷-۲-۳-  نشانگرهای ریزماهواره……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۸- شاخص‌های مهم در مطالعه تنوع ژنتیکی مولکولی………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۹-مروری بر پژوهش‌های انجام شده با نشانگر SSR. …………………………………………………………………………………………………….18

فصل سوم: مواد و روش‌ها
۳-۱- زمان و موقعیت آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۳-۲- آزمایش اول: بررسی تحمل به شوری در مرحله‌ گیاهچه‌ای…………………………………………………………………………………….۱۹
۳-۲- ۱- مشخصات تیمارهای آزمایشی و ژنوتیپ‌های مورد بررسی…………………………………………………………………………………۱۹
۳-۳- روش اجرای آزمایش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۳-۴- فرمول غذایی هوگلند………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۳-۵- روش‌های نمونه‌برداری و اندازه‌گیری صفات مورد بررسی………………………………………………………………………………………..۲۱
۳-۵-۱- اندازه‌گیری سطح برگ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۳-۵-۲- اندازه‌گیری وزن خشک برگ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۳- ۵-۳- اندازه‌گیری پرولین و قندهای محلول کل…………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۳-۵-۳-۱- تهیه عصاره الکلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۳-۵-۳-۲-اندازه‌گیری پرولین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۳-۵-۳-۳-اندازه‌گیری قندهای محلول کل((TSS…………………………………………………………………………………………………………….23
۳- ۵-۴- مواد معدنی برگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۳-۵-۴-۱- طرز تهیه استاندارد پتاسیم………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۳-۵-۴-۲- طرز تهیه استاندارد سدیم………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۳-۵-۵-تجزیه و تحلیل داده‌های آزمایش اول……………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۳-۶-آزمایش دوم: بررسی تنوع ژنتیکی به کمک نشانگرSSR…………………………………………………………………………………………..26
۳-۶- ۱- استخراج DNA ژنومی از نمونه‌های گیاهی مورد بررسی………………………………………………………………………………….۲۶
۳-۶-۲-بررسی کیفیت و کمیت DNA…………………………………………………………………………………………………………………………….27
۳-۶- ۲-۱-بررسی کمیت DNA به روش اسپکتروفتومتری …………………………………………………………………………………………..۲۷
۳-۷-PCR…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
۳-۷-۱- الگوی دمایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۳-۷-۲- امتیازبندی داده‌های مولکولی و تجزیه و تحلیل‌های آماری آن‌ها……………………………………………………………………….۳۰  
۳-۷-۲-۱- محتوای اطلاعات چندشکلی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۳-۷-۲-۲- محاسبه تعداد آلل مشاهده شده (Na) و تعداد آلل مؤثر (Ne)……………………………………………………………………31
۳-۷-۲-۳- محاسبه تنوع ژنوتیپی………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۳-۷-۲-۴- تجزیه خوشه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۳-۷ -۲-۵- تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA)………………………………………………………………………………………………………………..31
فصل چهارم: نتایج، بحث و پیشنهادها
۴-۱-آزمایش اول: تجزیه و تحلیل مشاهدات در مرحله گیاهچه¬ای…………………………………………………………………………………..۳۲
۴-۱-۱-آمار توصیفی  برآورد اجزاء واریانس، دامنه تغییرات، ضرایب تنوع و توارث¬پذیری عمومی صفات مورد بررسی….۳۲
۴-۱-۲- تأثیر شوری بر صفات مورفولوژیکی ارقام مختلف سورگوم………………………………………………………………………………….۳۴
۴-۱-۲- ۱-طول ساقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۴-۱-۲-۲-سطح برگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۴-۱-۲- ۳-وزن خشک برگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۴-۱-۲-۴- وزن خشک ریشه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۴-۱-۳-تأثیر شوری بر صفات فیزیولوژیک(پرولین و قندهای محلول) در ارقام مختلف سورگوم…………………………………….۳۸
۴-۱-۳-۱- غاظت پرولین برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۴-۱-۳-۲- غلظت قندهای محلول……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۴-۱-۴-بررسی تغییرات عناصر معدنی ارقام مختلف سورگوم تحت تنش شوری……………………………………………………………..۴۱
۴-۱-۴-۱- تأثیر شوری بر میزان پتاسیم…………………………………………. ………………………………………………………………………………۴۱
۴-۱-۴-۲- میزان کلسیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۴-۱-۴-۳-میزان منیزیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۴-۱-۴-۴- تأثیر شوری بر میزان سدیم برگ…………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۴-۱-۴-۵- تأثیر شوری بر میزان نسبت سدیم به پتاسیم…………………………………………………………………………………………………۴۴
۴-۱-۵-همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۴-۱-۶-.گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش و بدون تنش با استفاده از شاخص STI …………………………………………………48
۴-۲-آزمایش دوم: بررسی چندشکلی با استفاده از نشانگرهای SSR………………………………………………………………………………50
۲-۴-۱- گروهبندی ژنوتیپ‌ها بر اساس داده‌های SSR……………………………………………………………………………………………………53
۴-۲-۲- نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی…………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۴-۳- ارتباط بین نشانگر‌های مولکولی و ویژگی‌های اندازه‌گیری شده در مرحله گیاهچه‌ای…………………………………………….۵۶
۴-۴- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۴-۵- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل