سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 92 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
چکیده
هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمايل به پرداخت خانوارهاي شهري گيلان براي برنج ارگانيك می¬باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی  و به روش توصیفی، همبستگی و به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مصرف كنندگان برنج شهر رشت می‌باشد که در این پژوهش با استفاده از اطلاعات پیش آزمون و روش میشل و کارسون در سطح معنی‌داری پنج درصد و اختلاف WTP واقعی و برآوردی ۱۰درصد، تعداد ۲۹۴ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روایی محتوایی و ظاهری ابزار پژوهش توسط متخصصان و اساتيد دانشگاه  به دست آمد و جهت تامین اعتبار پرسشنامه¬ها از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن ۸۷۵/۰ به دست آمد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از شاخص‌هاي آماري نظیر ضریب همبستگی، آزمون t و رگرسیون خطی استفاده شده است. به‌غير از استفاده از مدل لاجيت از مدل دو مرحله اي هكمن نيز در اين پژوهش استفاده شد كه نتایج مدل لاجيت نشان می¬دهد ارتباط معنی داری در سطح يك درصد بین متغیرهای تحصیلات، درآمد ماهانه، شناخت از فوايد برنج ارگانيك، سنجش و نگرش مصرف كنندگان محصولات ارگانيك با پذیرش برنج ارگانیک وجود دارد و ميزان تمايل به پرداخت در اين مدل برای یک کیلوگرم برنج هاشمی ارگانیک در قیاس با برنج هاشمی معمولی معادل با ۲۴/۸ درصد است و در مدل هكمن ارتباط معنی‌داری در سطح يك درصد بین متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد ماهانه خانوار‌، سنجش و نگرش مصرف كنندگان محصولات ارگانيك با پذیرش برنج ارگانیک وجود دارد و ميزان تمايل به پرداخت در اين مدل برای یک کیلوگرم برنج هاشمی ارگانیک در قیاس با برنج هاشمی معمولی معادل با ۱۳/۶ درصد است.
کلمات کلیدی: تمايل به پرداخت، محصولات ارگانیک، برنج ارگانيك، استان گیلان، خانوار شهري
 
 
فهرست مطالب                                              شماره صفحه
چكيده                                                                                                                و
فصل اول                                                                                                                  8
۱-۱-    مقدمه                                                                                                 9
۱-۲-    بيان مساله                                                                                           10
۱-۳-    اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                        12
۱-۴-    اهداف تحقیق                                                                                      14
۱-۴-۱-  هدف کلی                                                                                   14
۱-۴-۲-  اهداف اختصاصی                                                                          14
۱-۵-    محدوده هاي تحقيق                                                                              15
۱-۵-۱-  محدوده زمانی                                                                              15
۱-۵-۲- محدوده موضوعی                                                                           15
۱-۵-۳- محدوده مکانی                                                                              15
۱-۶-    محدودیت های تحقیق                                                                           15
۱-۷-    تعریف مفاهیم کلیدی                                                                             15
فصل دوم                                                                                                               16
۲-۱- مقدمه                                                                                                   17
۲-۲- نظام¬های مختلف کشاورزی                                                                         18
۲-۲-۱- نظام کشاورزی متداول                                                                     18
۲-۲-۲- نظام کشاورزی تلفيقي                                                                     19
۲-۲-۳- نظام کشاورزی ارگانيك                                                                   19
۲-۳- اهداف و مزاياي كشاورزي ارگانيك                                                              21
۲-۳-۱- مزاياي كشاورزي ارگانيك                                                                22
۲-۳-۱-۱- بهره وري درازمدت                                                          22
۲-۳-۱-۲- پايداري و امنيت غذايي                                                     22
۲-۳-۱-۳- اثرات زيست محيطي                                                        23
۲-۳-۱-۴- اثرات اجتماعي                                                               23
۲-۳-۲- جنبه های تکنیکی زراعت در کشاورزی ارگانیك                                     24
۲-۳-۲-۱- مدیریت خاک در کشاورزی ارگانیک                                      24
۲-۳-۲-۲- مدیریت تغذیه گیاهی در کشاورزی ارگانیک                             25
۲-۳-۲-۳- مدیریت تناوب زراعی در کشاورزی ارگانیک                            25
۲-۳-۲-۴- مدیریت علف های هرز در کشاورزی ارگانیک                          25
۲-۳-۲-۵- مدیرت کنترل آفات و بیماری¬ها در کشاورزی ارگانیک                 25
۲-۴- معايب كشاورزي ارگانيك                                                                          26
۲-۴-۱- گراني محصولات غذايي ارگانيك                                                        26
۲-۴-۲- نيروي كار بيشتر                                                                            26
۲-۴-۳- تغذيه توسط كودهاي دامي                                                                27
۲-۴-۴- از بين رفتن محصول توسط آفات                                                        27
۲-۵- کشاورزی ارگانیک و حفاظت از محیط زیست                                                  27
۲-۶- چارچوب نظری تحقیق                                                                             27
۲-۷- قيمت¬گذاری كالاها و خدمات                                                                     28
۲-۷-۱-روش‌های غيرمتكی به منحنی تقاضا                                                      29
۲-۷-۲- روش‌های متكی به منحنی تقاضا                                                         29
۲-۷-۲-۱- ترجیحات آشکار شده                                                        29
۲-۷-۲-۲- ترجیحات اظهار شده                                                        30
۲-۷-۳-روش ارزش‌گذاری مشروط                                                               31
۲-۷-۳-۱- مراحل کاربرد روش CVM                                                 32
۲-۷-۳-۲- روش‌های جمع‌آوری داده‌ها                                                 33
۲-۷-۳-۳- تکنیک‌های سؤال CVM                                                     33
۲-۷-۳-۴- نحوه تدوین مبالغ پیشنهادی                                                 35
۲-۷-۳-۵-تشکیل بازار فرضی                                                            36
۲-۷-۳-۶- مراحل انجام روش ارزش‌گذاری مشروط                                 36
۲-۷-۳-۷- اعتبار و قابلیت اعتماد بررسی‌های ارزش‌گذاری مشروط               37
۲-۷-۳-۷-۱- اثر حوزه‌ای مكانی يا اثر القائی                            37
۲-۷-۳-۷-۲- اثر توالی                                                      38
۲-۷-۳-۷-۳- اثر اطلاعات                                                  39
۲-۷-۳-۷-۴- اثرات روش استخراج                                       40
۲-۷-۳-۷-۵- انحراف فرضیات                                            40
۲-۷-۳-۷-۶- انحراف استراتژيك                                          40
۲-۷-۳-۸- دستورالعمل‌هايی اجرای روش ارزشگذاری مشروط                     41
۲-۸- بررسی سوابق پژوهشی                                                                              43
۲-۹- جمع بندي                                                                                             47
فصل سوم                                                                                                                 49
۳-۱- مقدمه                                                                                              50
۳-۲- سیمای منطقۀ مورد تحقیق                                                                        50
۳-۳- روش تحقیق                                                                                          50
۳-۴- جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری                                               51
۳-۴-۱- جامعه آماری                                                                              51
۳-۴-۲- حجم نمونه                                                                                51
۳-۴-۳- روش نمونه¬گیری                                                                         51
۳-۵- متغیرهای تحقیق                                                                                     52
۳-۶- روش گردآوری داده¬ها                                                                              52
۳-۶-۱- مطالعات کتابخانه¬ای                                                                      52
۳-۶-۲- مطالعات میدانی                                                                           52
۳-۷- روایی و پایایی ابزار اندازه¬گیری تحقیق                                                           53
۳-۸- روش¬های تجزیه و تحلیل آماری                                                                  54
۳-۸-۱- الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی لاجیت                                          54
۳-۸-۲- روش دو مرحله‌اي هکمن                                                               58
۳-۹- جمع بندي                                                                                         60
فصل چهارم                                                                                                           61
۴-۱- مقدمه                                                                                                62
۴-۲- آمار توصیفی                                                                                        62
۴-۵- نتايج مدل دو مرحله اي هكمن                                                                  72
۴-۵-۲- مرحله اول تفسير نتايج الگو پروبيت                                                72
۴-۵-۱- مرحله دوم تفسير نتايج رگرسيون خطي.                                           73
۴-۶- نتيجه آزمون دو مرحله اي هكمن                                                                        73
۴-۷- مقايسه دو روش الگوي لاجيت و هكمن                                                               74
۴-۸- برآورد هزينه و درآمد برنج هاشمي معمولي و ارگانيك                                              74
۴-۹- نتيجه گيري                                                                                                        76
فصل پنجم                                                     77
۵-۱- مقدمه                                                                                                              78
۵-۲- خلاصه تحقیق                                                                                                    78
۵-۳- بررسی نتایج                                                                                                      79
۵-۳- پیشنهادات                                                                                                        80
۵-۳- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده                                                                      81
منابع                                                                                                                                          82
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت