سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
چکیده:
برنج بعد از گندم یکی ازمهمترین غلات مصرفی مردم دنیاست که به طور گسترده در رژیم غذایی مردم وجود دارد. نیمی از مردم جهان، به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند. اقلام زیادی از برنج در جهان وجود دارد وهم اکنون نیز برنج یکی از محصولات راهبردی کشور می باشد. آلودگی برنج با فلزات سنگین ممکن است یک تهدید جدی برای انسان باشد. زیرا آنها زیست تخریب پذیر نیستند ودر محیط باقی می مانند و وارد زنجیره غذایی می شوند. در این مطالعه غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم به عنوان فلزات مضر و غلظت فلز روی به عنوان عنصر مفید از طریق طیف سنجی جذب اتمی مطابق دستورالعمل AOAC روی ٨ نمونه برنج سفید (که ٤ نمونه مربوط به معروفترین وپرفرش ترین برنج های وارداتی و٤ نمونه برنج ایرانی که در سواحل شمالی کشور کشت شده اند) انجام گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد میانگین غلظت سرب درنمونه های خارجی خارجی ٠٠٠۳٥/٠±٠٠١۳/٠ میلی گرم برکیلوگرم نمونه های داخلی ٠٠٠٢/٠±٠٠١٢/٠ میلی گرم برکیلوگرم و میانگین غلظت کادمیوم در نمونه های خارجی ٠٣/٠±٠٨٥/٠ میلی گرم برکیلوگرم ،  نمونه های داخلی ٠١١/٠±٠٨٥/٠ میلی گرم برکیلوگرم و غلظت روی در نمونه های خارجی٩٥/٩±٩٥/١٤ میلی گرم برکیلوگرم ، نمونه های داخلی٤٥/٦±٤٥/٢٩ میلی گرم برکیلوگرم بدست آمد.میانگین غلظت سرب وکادمیوم در نمونه های خارجی وداخلی تقریباً برابر ومیانگین غلظت روی در نمونه های داخلی بیشتر از نمونه های خارجی می باشد. کلمات کلیدی: برنج، کادمیوم، سرب، روی

 
 
فهرست مطالب
چکیده:    ‌ب
فهرست جداول    ‌ج
فهرست اشکال    ‌د
فهرست مطالب    ‌ه
فصل اول: کلیات    1
١-١ –بیان مسأله:    2
١-۳-اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق    4
فصل دوم : بررسی منابع    6
٢-١- تاریخچه    7
٢-٢-ترکیبات شیمیایی برنج    8
٢-٢-١-نشاسته برنج    8
٢-٢-٢-پروتئین دانه    9
٢-٢-٣-چربی    10
٢-٢-٤-ويتامین    10
٢-٢-٥-مواد معدنی    10
٢-٣-طبقه بندی ارقام برنج از نظر تیپ اقلیمی    11
٢-٣-١-نوع ایندیکا    11
٢-٣-٢-نوع ژاپونیکا    12
٢-٣-٣-نوع جاوانیکا    12
٢-٤-طبقه بندی ارقام برنج از نظر گیاه شناسی    12
٢-٤-١-برنج دانه بلند    12
٢-٤-٢-برنج دانه متوسط    12
٢-٤-٣-برنج دانه گرد یا کوتاه    13
٢-٥-کیفیت دانه برنج    13
٢-٥-١-کیفیت تبدیل    13
٢-٥-٢-اندازه دانه    14
٢-٥-٣-ظاهر دانه    14
٢-٥-٤-کیفیت پخت    15
٢-٥-٥-کیفیت تغذیه ای برنج    15
٢-٦-شناخت ارقام مختلف برنج رایج در بازار مصرف کشور    15
٢-٦-١-میزان عطر، بو و طعم برنج    16
٢-٧-بررسی وضعیت تولید و میزان واردات برنج کشور    16
٢-٧-١-سطح زیر کشت وتولید برنج    16
٢-٧-٢-واردات برنج    18
٢-٧-٣-مصرف برنج کشور    18
٢-٨- سیستم های مواد غذایی –گیاه – خاک در برنج    20
٢-٨-١-سیستم کشت ماندابی    20
٢-٨-٢-سیستم خاک    20
٢-٨-٣-پتانسیل رداکس    21
٢-٨-٣- مناطق اکسیدی و احیایی در خاک    21
٢-٨-٥-سیستم گیاه برنج    22
٢-٨-٥-١-آناتومی ریشه ها    22
٢-٨-٦-سازگاری فیزیولوژیکی :    23
٢-۸-٧-قدرت سبز شدن در شرایط غرقابی:    23
٢-٩-١آناتومی برنج:    24
٢-١٠-تغذیه برنج و مدیریت کودی:    26
٢-١٠-١-نیتروژن    27
٢-١٠-٢-فسفر    28
٢-١٠-٢-١اهمیت فسفر در تغذیه برنج:    28
٢-١٠-٢-٢-علائم کمبود فسفر در برنج    29
٢-١٠-٣-پتاسیم    30
٢-١٠-٤-روی    30
٢-١٠-٥-کلسیم    32
٢-١٠-٦-منیزیم    33
٢-١٠-٧- گوگرد    33
٢-١١- مدیریت تلفیقی مواد غذایی    34
٢-١١-١-منابع آلی مختلف، مکمل کودهای شیمیایی    34
٢-١١-٢-مصرف ضایعات صنعتی و فاضلابهای بیولوژیکی    34
٢-١١-٣-مشخصات کوددهی مؤثر    35
٢-١١-٤-کود سبز برنج    36
٢-١١-٥-آزولا غنی کننده نیتروژن خاک برنج    36
٢-١١-٦-حد مطلوب عناصر غذایی در خاک،  برگ و دانه برنج    36
٢-١٢-آلوده شدن آب آبیاری    38
٢-١٣-فرآیند تبدیل برنج    39
٢-١٣-١-خشک کردن :    40
٢-١٣-٢-نیم جوش کردن    40
٢-١٣-٣-تمیز کردن    41
٢-١٣-٤-ماشین های پوست کن    41
٢-١٣-٥-سفید کنهای برنج    41
٢-١٣-٦-ماشینهای صیقل دهنده (پولیشر یا براق کننده)    42
٢-١٣-٧-درجه بندی برنج    42
٢-١٤- سم شناسي سرب    43
٢-١٤-١- سرب    43
٢-١٤-٣- توكسيكوكينتيك سرب    44
٢-١٤-٣-١- جذب سرب    45
٢-١٤-٣-٢- تجمع سرب در بدن    46
٢-١٤-٣-٣-دفع    46
٢-١٤-٤- راه های مسمومیت    47
٢-١٤-٥- مكانيسم مسموميت    48
٢-١٤-٦- عوارض مسموميت هاي حاصل از تركيبات سرب    48
٢-١٤-٧- عوارض سرب بر ارگان هاي مختلف    49
٢-١٤-٧-١-خون    49
٢-١٤-٧-٢-سيستم عصبي    50
٢-١٤-٧-٣- گوارش    51
٢-١٤-٧-٤- توليد مثل    51
٢-١٤-٧-٥- کلیه    51
٢-١٤-٧-٦-سيستم اسكلتي    52
٢-١٤-٧-٧ جفت وجنين    52
٢-١٤-٨-مسموميت با املاح آلي سرب    53
٢-١٤-٩- سرطانزایي سرب    53
٢-١٤-١٠- تشخيص مسمومیت سرب    54
٢-١٤-١١- درمان مسموميت با سرب    54
٢-١٤-١٢-حد مجاز سرب    55
٢-١٥- سم شناسی کادمیوم    55
٢-١٥-١- كادميوم    55
٢-١٥-٢-مصارف كادميوم    56
٢-١٥-٢-١- راه هاي مسموميت با كادميوم    57
٢-١٥-٣- توكسيكو كينتيك كادميوم    59
٢-١٥-٣-١-جذب    59
٢-١٥-٣-٢-تجمع كادميوم در بدن    60
٢-١٥-٣-٣- دفع    60
٢-١٥-٤- علائم مسموميت    61
٢-١٥-٥- عوارض کادمیوم بر ارگان های بدن    62
٢-١٥-٥-١-كليه    62
٢-١٥-٥-٢- سيستم اسكلتي    62
٢-١٥-٥-٣-دستگاه توليد مثل    63
٢-١٥-٥-٤- سيستم تنفسي    63
٢-١٦- سرطانزایي كادميوم    63
٢-١٧- تشخیص مسمومیت کادمیوم    64
٢-١٧-٣- درمان مسمومیت    65
٢-١٨- حد مجاز کادمیوم    65
٢-١٩- روشهاي طيف سنجي اتمي    66
٢-١٩-١-جذب اتمي    66
٢-١٩-٢- مشخصات دستگاه    67
٢-١٩-٣- كوره    69
فصل سوم: مواد و روش ها    75
٣-١-مواد و تجهیزات    76
٣-٢-روش کار    77
٣-٣-اندازه گیری روی در خاک برنج های داخلی    78
٣-٤-روش اندازه گیری سرب  وکادمیوم در خاک برنج های ایرانی    79
٣-٥-روش اندازه گیری سرب وکادمیوم وروی موجود در آب    79
٣-٦- اندازه گیری کادمیوم    80
٣-٧- اندازه گیری سرب    80
٣-٨-اندازه گیری روی    80
٣-٩- اندازه گیری درصد رطوبت برنج    81
۳-١٠- روش آنالیز آماری    82
فصل چهارم: نتایج و بحث    83
٤-١- بررسی میزان خواص اندازه گیری شده برنج ها    84
٤-١-١- میزان غلظت سرب    84
٤-١-٢- غلظت کادمیوم    86
٤-١-۳- غلظت روی    87
٤-١-٤- وزن هزار دانه    88
٤-١-٥- درصد رطوبت    90
٤-٢ بررسی میزان روی، کادمیوم و سرب خاکهای شالیزارهای شمال کشور    91
٤-۳- بررسی میزان روی، کادمیوم و سرب در آب مورد استفاده در آبیاری    92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    94
٥-١- نتیجه گیری    95
٥-٢-پیشنهادات    98
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها