سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

افزایش عمر پس از برداشت گل داودی (Dendranthema grandiflorum L.) به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 63 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
چکیده
 داودی با نام علمی (Dendranthema grandiflorum L.) از خانواده کلاه پرک سانان، یکی از گل¬های نافرازگرا و حساس به انسداد آوندی می باشد. این مطالعه بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۱۰ تیمار شامل اسانس گیاهی ژرانیوم در ۳ سطح (۲، ۶ و۱۰ سی سی در ۶۰۰ سی سی آب مقطر)، مورد در ۳ سطح (۲، ۶ و۱۰ سی سی در ۶۰۰ سی سی آب مقطر) و اکالیپتوس در ۳ سطح (۲، ۶ و۱۰ سی سی در ۶۰۰ سی سی آب مقطر) همراه با تیمار شاهد، در ۳ تکرار و ۳۰ پلات و در هر پلات ۴ شاخه گل به صورت دائمی انجام شد و صفاتی نظیر عمر گلجایی، جذب آب، کاهش وزن تر، درصد ماده خشک، افزایش درجه بریکس، میزان پروتئین گلبرگ، کاروتنویید گلبرگ، باکتری انتهای ساقه و محلول، کلروفیل برگ، پراکسیده شدن لیپیدها، فعالیت آنزیم SOD و POD اندازه گیری شدند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که کلیه صفات اندازه گیری شده در سطح ۱ درصد آماری معنی دار شده است و فقط صفت پراکسیداز (POD) در سطح ۵ درصد آماری معنی دار شده است. مقایسه میانگین تیمار ها نشان داد که تیمار ۲ سی سی مورد با ۷۳/۱۵ روز عمر گلجایی نسبت به شاهد با ۴۷/۹ روز بیشترین عمر گلجایی را دارا می باشد و این تیمار باعث افزایش جذب آب، کاروتنویید، پروتئین و فعالیت آنزیم POD شده است.
کلمات کلیدی: داودی، اکالیپتوس، ژرانیوم، مورد، عمرگلجایی.

 
 
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول: مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………۲
۱-۱-گیاهشناسی………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲- اهمیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۴- هدف از انجام آزمایش……………………………………………………………………………………………………….۵
فصل دوم بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………………۶
۲-۱- پیری……………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۲-۲- انسداد توسط باکتری ها……………………………………………………………………………………………………..۷
۲-۳- تیمار با ترکیبات ضد عفونی کننده و بهبود دهنده عمر گلجایی……………………………………………….۷
۲-۴- اسانس ها…………………………………………………………………………………………………………………………۷
۲-۵- تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر اسانس های گیاهی بر عمر گلجایی…………………………………….۸
فصل سوم: مواد و روش-ها………………………………………………………………………………………………………۱۰
۳-۱- مواد گیاهی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۳-۲- پیاده کردن طرح آزمایشی…………………………………………………………………………………………………۱۱
۳-۳- نحوه آماده سازی گل ها…………………………………………………………………………………………………..۱۲
۳-۴- معرفی تیمارها………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۳-۵- اندازه گیری صفات…………………………………………………………………………………………………………۱۳
۳-۵-۱- عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۳-۵-۲- افزایش وزن تر……………………………………………………………………………………………………………۱۳
۳-۵-۳- درصد ماده خشک………………………………………………………………………………………………………۱۴
۳-۵-۴- جذب آب………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۳-۵-۵- محتوای پروتئین گلبرگ……………………………………………………………………………………………….۱۴
۳-۵-۶- افزایش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)……………………………………………………۱۵
۳-۵-۷- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ…………………………………………………………………………………………….۱۵
۳-۵-۸- کلروفیل a، b و کل برگ……………………………………………………………………………………………..۱۶
۳-۵-۹- شاخص کاهش قطر گل ………………………………………………………………………………………………۱۶
۳-۵-۱۰- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا…………………………………………………………………………..۱۷
۳-۵-۱۱- پراکسیده شدن لیپیدها……………………………………………………………………………………………….۱۷
۳-۵-۱۲- آنزیم پراکسیداز POD……………………………………………………………………………………………..17
۳-۵-۱۳- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز SOD……………………………………………………………………………18
۳-۵- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….۱۸
فصل چهارم: نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………۱۹
۴-۱- عمر گلجایی…………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۴-۲- جذب آب………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۴-۳- درصد ماده خشک…………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۴-۴- شاخص کاهش قطر گل ………………………………………………………………………………………………….۲۶
۴-۵- افزایش درجه بریکس………………………………………………………………………………………………………۲۸
۴-۶- افزایش وزن تر……………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۴-۷- کاروتنویید گلبرگ…………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۴-۸- پروتئین گلبرگ……………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۴-۹- کلروفیل a……………………………………………………………………………………………………………………..34
۴-۱۰- کلروفیل b……………………………………………………………………………………………………………………34
۴-۱۱- کلروفیل کل………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۴-۱۲- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا……………………………………………………………………………….۳۷
۴-۱۳- پراکسیداسیون لیپیدها MDA (میزان مالون دی آلدئید)……………………………………………………..۳۹
۴-۱۴- آنزیم های آنتی اکسیدانی (سوپراکسید دیسموتاز و پرکسیداز)…………………………………………….۴۲
نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل