سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه امکان سنجی پیاده سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFIDدر مبارزه با قاچاق کالا
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 119 صفحه
حجم : 4300 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
کشور ایران با دارا بودن مرزهای آبی و خاکی گسترده همواره در معرض ورود و خروج غیرقانونی کالا بوده است. پدیده قاچاق نه تنها موجب کاهش درآمدهای عمومی دولت میشود بلکه سالانه نیروی انسانی، هزینه و زمان بسیاری صرف مبارزه با این پدیده میشود. با گسترش استفاده از تکنولوژی های شناسایی و ردیابی کالا می توان از این فناوری ها در مبارزه با قاچاق کالا بهره جست. پیاده سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFID مستلزم برخورداری از زیرساخت های مناسب است. مطالعه امکان سنجی  پیاده سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا از بعد فنی، اقتصادی و نیروی انسانی  هدف اصلی این پژوهش است. در این پژوهش کوشش شده عوامل تاثیرگذار بر ابعاد امکان-سنجی پیاده سازی فناوری RFID تدوین گردد. سپس به وسیله انجام یک نظرسنجی از کارشناسان، دیدگاه آنها در خصوص میزان وجود هر یک از عوامل تاثیرگذار بر ابعاد امکان سنجی پیاده سازی فناوری RFID مورد بررسی قرار گرفت. با تحلیل این داده ها، نتایج بدین شرح است؛ امکان پیاده-سازی از بعد فنی کم تا متوسط، امکان پیاده سازی از بعد مالی و اقتصادی کم تا متوسط و امکان پیاده سازی از بعد نیروی انسانی نیز متوسط تا زیاد ارزیابی شد. در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، اولویت بندی هر یک از ابعاد صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که بعد مالی و اقتصادی بالاترین وزن در پیاده سازی را دارا است و بعدهای فنی و نیروی انسانی در اولویت های بعدی قرار دارند.
واژه های کلیدی: فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی (RFID)، امکان سنجی،  قاچاق

 
 
فهرست مطالب
فصل اول کلیات پژوهش    1
۱-۱-    مقدمه    2
۱-۲-تعریف مسئله    2
۱-۳- بیان مسئله پژوهش    3
۱-۴- ضرورت و اهمیت پژوهش    5
۱-۵- اهداف پژوهش    6
۱-۶-سوالات پژوهش    6
۱-۷-روش پژوهش    7
۱-۸- قلمرو زمانی پژوهش    7
۱-۹- قلمرو مکانی پژوهش    7
۱-۱۰- قلمرو موضوعی پژوهش    7
۱-۱۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری    7
۱-۱۲-ابزار و روش گردآوری داده ها    8
۱-۱۳- روش تحلیل داده ها    8
۱-۱۴- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش    8
۱-۱۴-۱-سیستم شناسایی از طریق فرکانس های رادیویی    8
۱-۱۴-۲- قاچاق    9
۱-۱۴-۳- امکان سنجی    9
فصل دوم تاریخچه و ادبیات موضوعی پژوهش    10
۲-۱- مقدمه    11
۲-۲-شناسایی از طریق امواج رادیویی : بررسی ادبیات موضوع و تاریخچه    11
۲-۳- سیستم های شناسایی    14
۲-۳-۱- سیستم های شناسایی مبتنی بر RFID    16
۲-۴-مقایسه سیستم های شناسایی مبتنی بر بارکد و سیستم های شناسایی مبتنی بر RFID    17
۲-۵-اجزای اصلی سیستم های مبتنی بر RFID و نحوه عملکرد آن    19
۲-۵-۱- تگ یا برچسب یا شناسه    19
۲-۵-۱-۱- فرکانس های تگ    20
۲-۵-۱-۲- اشکال تگهای RFID    23
۲-۵-۱-۳- دسته بندی تگهای RFID    24
۲-۵-۲- داده خوان یا برچسب یا قرائت گر    26
۲-۵-۳- نرم افزار مدیریت اطلاعات و بانک اطلاعاتی یا زیر سیستم پردازش داده یا میان افزار    27
۲-۵-۴-آنتن    27
۲-۶- چگونگی عملکرد    28
۲-۷-کارایی RFID در بنادر    29
۲-۷-۱-اطلاعات    29
۲-۷-۲-بازرسی    31
۲-۷-۳-حوزه میان راه ها    32
۲-۷-۴-حوزه برنامه ریزی    34
۲-۷-۵-حوزه امنیت    35
۲-۷-۶-حوزه مدیریت محوطه و بارگیری    37
۲-۸-مزایای شناسایی از طریق امواج رادیویی    38
۲-۸-۱-مزیت های مستقیم:    38
۲-۸-۲-مزیت های غیرمستقیم:    38
۲-۹-مشکلات و چالش های شناسایی از طریق امواج رادیویی    38
۲-۹-۱-تطابق تکنولوژی    39
۲-۹-۲-هزینه های سرمایه گذاری    39
۲-۹-۳-چالش های مرسوم و کلی    39
۲-۹-۳-مسائل زیست محیطی    40
۲-۹-۴-اهمیت سهامداران    40
۲-۹-۵-مسائل مشتری    40
۲-۹-۶-قیمت بالا    41
۲-۹-۷-تداخل    41
۲-۹-۸-مسئله ایمنی    41
۲-۹-۹-مشکلات اجتماعی    42
۲-۹-۱۰-عدم وجود استانداردها    42
۲-۱۰-آینده شناسایی از طریق امواج رادیویی    42
۲-۱۱-رادیوشناسه در ایران    43
۲-۱۲-RFID در زنجیره تامین    48
۲-۱۳- امکان سنجی    51
۲-۱۳-۱- بعد فنی    52
۲-۱۳-۲- بعد مالی و اقتصادی    53
۲-۱۳-۳- بعد نیروی انسانی    54
۲-۱۴- قاچاق کالا    54
۲-۱۴-۱- انواع قاچاق کالا    55
۲-۱۵- پیشینه پژوهش    58
۲-۱۵-۱- پژوهش های داخلی    58
۲-۱۵-۲- پژوهش های خارجی    60
فصل سوم روش پژوهش    63
۳-۱-مقدمه    64
۳-۲- روش پژوهش    65
۳-۳- قلمرو زمانی  پژوهش    66
۳-۴- جامعه آماری    66
۳-۶- ابزارهای گردآوری داده های پژوهش    66
۳-۷- مقیاس و طیف اندازه گیری پژوهش    68
۳-۷-۱- مقیاس ها    68
۳-۷-۲- طیف ها    68
۳-۸- روایی یا اعتبار ابزار اندازه گیری    69
۳-۹-پایایی    69
۳-۱۰- روش های تحلیل داده ها    70
فصل چهارم تحلیل داده ها    71
۴-۱-مقدمه    72
۴-۲- روش های آماری توصیفی    72
۴-۳- نتایج تحلیل داده ها    72
۴-۳-۱-تحلیل داده ها از نظر فنی:    73
۴-۳-۲-تحلیل داده ها از نظر مالی و اقتصادی    75
۴-۳-۳-تحلیل داده ها از نظرنیروی انسانی    77
۴-۴- تکنیک AHP    79
۴-۴-۱-  اولویت بندی ابعاد امکان سنجی    79
۴-۴-۲-  اولویت بندی شاخص های بعد فنی    79
۴-۴-۳- اولویت بندی شاخص های بعد مالی و اقتصادی    81
۴-۴-۴-  اولویت بندی شاخص های بعد نیروی انسانی    82
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها    84
۵-۱-مقدمه    85
۵-۲- تفسیر نتایج آزمون    85
۵-۲-۱- اولویت بندی ابعاد امکان سنجی    85
۵-۲-۱-نتیجه تحلیل اطلاعات از دیدگاه فنی    86
۵-۲-۲-نتیجه تحلیل اطلاعات از دیدگاه مالی و اقتصادی    87
۵-۲-۳-نتیجه تحلیل اطلاعات از دیدگاه نیروی انسانی    88
۵-۳- پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده    89
۵-۴- محدودیت های پژوهش    90
پیوست-ها ۹۷
پیوست  1 – پرسشنامه اول    98
پیوست۲ – پرسشنامه AHP    101
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران