سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم افزاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 177 صفحه
حجم : 1122 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فهرست مطالب
فصل۱- کلیات طرح    1
۱-۱- مقدمه    2
۱-۱-۱- مفهوم سازی سرمایه فکری و اجزای سرمایه فکری    5
۱-۱-۲- سرمایه‌های انسانی    7
۱-۱-۳- سرمایه‌های ساختاری(سازمانی)    8
۱-۱-۴- فرهنگ و اعتماد    9
۱-۲- بیان مسئله    10
۱-۳- اهمیت موضوع    12
۱-۴- اهداف تحقیق    13
۱-۵- فرضیات تحقیق    14
۱-۵-۱- سفرضیه اصلی    17
۱-۶- قلمرو تحقیق    19
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق    19
۱-۶-۲- قلمرو زمانی    19
۱-۶-۳- قلمرو مکانی    19
۱-۷- روش تحقیق    20
۱-۸- روش نمونه برداری    20
۱-۹- جامعه تحقیق    21
۱-۱۰- پیشینه تحقیق    21
۱-۱۱- تعریف متغیرها و دادهها    26
فصل۲- ادبیات موضوعی تحقیق    28
۲-۱- مقدمه    29
۲-۱-۱- چیستی و چگونگی دانش    31
۲-۱-۲- اشکال جدید منابع سازمانی    32
۲-۲- سرمایه فکری و رویکردهای آن    41
۲-۲-۱- مقدمه و تاریخچه    41
۲-۲-۲- سرمایه انسانی    48
۲-۲-۳- سرمایه ساختاری    50
۲-۲-۴- حسابداری دارایی های نامشهود و سرمایه فکری    51
۲-۲-۵- طبقه بندی و مدلهای سرمایه فکری    51
۲-۲-۶- سنجش سرمایه فکری    52
۲-۲-۷- مدلهای توصیفی سنجش سرمایه فکری    54
۲-۲-۸- نتیجه گیری    76
۲-۳- عملکرد سازمانی    77
۲-۳-۱- مقدمه    77
۲-۳-۲- تعریف سنجش عملکرد    78
۲-۳-۳- نتیجه گیری    81
فصل۳- روش شناسی تحقیق    82
۳-۱- مقدمه    83
۳-۲- روش تحقیق    84
۳-۳- قلمرو تحقیق    85
۳-۳-۱- قلمرو مکانی    86
۳-۳-۲- قلمرو زمانی    86
۳-۴- روش نمونه گیری    86
۳-۵- شیوه های گردآوری داده های اطلاعاتی    87
۳-۵-۱- روش های کتابخآن‏های    87
۳-۵-۲- بررسی میدانی    87
۳-۶- تعیین روایی    88
۳-۶-۱- روایی محتوا    89
۳-۷- تعیین پایایی    89
۳-۸- تحلیل عاملی    90
۳-۸-۱- بنیآن‏های اولیه تحلیل عاملی    91
۳-۸-۲- درك مفهومي تحليل عاملي و كاربرد آن    91
۳-۸-۳- مفاهیم کلیدی روش تحلیل عاملی    92
۳-۸-۴- مراحل اجرای تحلیل عاملی    93
۳-۸-۵- روش KMO    94
۳-۸-۶- روش بارتلت    94
۳-۸-۷- معیارهای استخراج تعداد عاملها    98
۳-۸-۸- معیار تعیین سطح معنی داری بارهای عاملی    99
۳-۹- مدل یابی معادلات ساختاری    99
۳-۹-۱- اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری    100
۳-۹-۲- توسعه مدل های علّی    101
۳-۹-۳- موارد کاربرد روش لیزرل    101
۳-۹-۴- نرم افزار لیزرل    102
۳-۹-۵- تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی    102
۳-۹-۶- آزمون های برازندگی مدل کلی    104
فصل۴- تجزیه وتحلیل داده ها    106
۴-۱- مقدمه    107
۴-۲- تحلیلهای آماری مربوط به پژوهش    108
۴-۲-۱- آمار توصیفی    109
۴-۲-۲- آمار استباطی    112
۴-۳- بررسی فرضیه های تحقیق    121
۴-۴- معادلات اندازه گیری و ساختاری    125
۴-۴-۱- اندازه گیری های موجود در معادلات بر طبق خروجی LISREL    126
فصل۵- نتیجه گیری و پیشنهادات    132
۵-۱- مقدمه    133
۵-۲- نتیجه گیری حاصل از تحلیل نتایج تحقیق    133
۵-۲-۱- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه اول    133
۵-۲-۲- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه دوم    133
۵-۲-۳- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه سوم    134
۵-۲-۴- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه چهارم    134
۵-۲-۵- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه پنجم    134
۵-۲-۶- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه ششم    135
۵-۲-۷- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه هفتم    135
۵-۲-۸- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه هشتم    135
۵-۲-۹- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه نهم    136
۵-۲-۱۰- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه دهم    136
۵-۲-۱۱- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه یازدهم    136
۵-۲-۱۲- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه دوازدهم    136
۵-۲-۱۳- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه سیزدهم    137
۵-۲-۱۴- نتیجه گیری و تحلیل رتبه بندی ابعاد مختلف سرمایهفکری    137
۵-۳- پیشنهادات اجرایی    139
۵-۳-۱- پیشنهادات بر مبنای نتایج و یافته های تحقیق    139
۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی    142
۵-۵- محدودیتهای تحقیق    142
فصل۶- منابع و مراجع    145
فصل۷- ضمیمه ها    149
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل