سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

بررسي تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه
حجم : 732 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف که بهبود عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد مشاغل و محیط کاری چالشی تر، و موًثر تر برایافراد در کلیه سازمان فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاًثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان استان گیلان می باشد. متغیر های کیفیت زندگی کاری عبارتنداز: پرداخت منصفانه، قانون گرایی، فرصت رشد مداوم، وابستگی اجتماعی، تاًمین امنیت، توسعه قابلیت های فردی، ایمنی محیط، یکپارچگی اجتماعی می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان که شامل ۴۰۷۱۳ کارمند در ۷۳ دستگاه اجرایی می باشد.  برای تعین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است و تعداد ۳۸۰ نمونه از میان کارکنان دستگاه های اجرایی مورد مطالعه، انتخاب و  پس از اینکه پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شد و مقدار آن ۹۹% بدست آمدکه بیانگر پایایی بالای پرسشنامه های مذکور بود. سپس طریق پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق نشان داد که رابطه بین متغیر های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان مثبت و معنی دار می باشد.
كلمات كليدي:کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی، ابعاد کیفیت، رضایت شغلی،دستگاه های اجرایی
 
فهرست مطالب
۱-۱)مقدمه    2
۱-۲)بیان مسأله    3
۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق    8
۱-۴) اهداف تحقیق    10
۱-۶)سوالات تحقیق    13
۱-۷) فرضیات تحقیق    14
۱-۸) متغیر های تحقیق    15
۱-۸-۱)متغیر های مستقل    15
۱-۸-۲)متغیر های وابسته    15
۱-۹)تعریف نظری وعملياتي متغیرها    16
۱-۱۰)قلمرو تحقیق    18
۱-۱۰-۱)قلمرو موضوعی تحقیق    18
۱-۱۰-۲)قلمرو مکانی تحقیق    18
۱-۱۰-۳)قلمرو زمانی تحقیق    18
فصل دوم-مروري بر ادبيات تحقیق
۲-۱) مقدمه    20
۲-۲(مفهوم رضایت    21
۲-۳) عوامل تأثيرگذار بر رضايت شغلي    22
۲-۴) ابعاد رضايت شغلي    25
۲-۵) مزاياي  رضايت  کارکنان (مشتري) و كيفيت خدمات    26
۲-۶) رضايت شغلي    31
۲-۷)بعضی از عوامل که منبع رضایت شغلی هستند.    33
۲-۷-۱)عوامل سازمانی    33
۲-۷-۲)عوامل محیطی:    33
۲-۷-۴)عوامل فردی:    35
۲-۸)نظریه های رضایت شغلی    35
۲-۸-۱)نظریه نقشی    35
)نظریه نیازها:  2-8-2    35
تئوری بهداشت،انگیزش:(۳-۸-۲    37
نظریه انگیزش پورتر ولاولر(۴-۸-۲    38
نظریه کینزبرگ(۵-۸-۲    38
(۶-۸-۲نظریه ارزش    38
۲-۹)كيفيت زندگي كاري    39
۲-۱۰) تعاریف کیفیت زندگی کاری    39
۲-۱۱)اهمیت کیفیت زندگی کاری    42
۲-۱۲)رویکرد های بهبود کیفیت زندگی کاری و ویژگی های آن    43
۲-۱۲-۱) کار راه شغلی مسیر پیشرفت شغلی    43
۲-۱۲-۲)سیستم حقوق و مزایا    43
۲-۱۲-۳) طراحی و حفظ روابط کارکنان    43
۲-۱۲-۴) اقدامات مدیریتی    44
۲-۱۲-۵)راهبرد های درونی و بیرونی تغییر    44
۲-۱۳)موانع و مشکلات کیفیت زندگی کاری    44
۲-۱۵)برنامه های کیفیت زندگی کاری    46
۲-۱۶)نقش واحد منابع انسانی در کیفیت زندگی کاری    47
۲-۱۷)مدل مفهومي تحقيق    47
۲-۱۸) سابقه تحقیقات انجام شده:    49
فصل سوم-روش اجراي تحقیق
۳-۱)مقدمه    54
۳-۲) روش  تحقیق:    54
۳-۳) جامعه و نمونه آماری    55
۳-۴) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات    57
۳-۵)روایی پرسشنامه    58
۳-۶)پایایی پرسشنامه    58
۳-۷) روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات:    60
۳-۸) جمع بندی فصل سوم    61
فصل چهارم-تجزيه و تحليل اطلاعات
۴-۱) مقدمه    63
۴-۲) توصيف متغيرهاي تحقيق    64
۴-۲-۱) متغير جنسيت    64
۴-۲-۲) متغير وضعيت تاهل    65
۴-۲-۳) متغير سطح تحصيلات    66
۴-۲-۴) متغير سابقه خدمت    67
۴-۲-۵) متغير سن    68
۴-۲-۶) توصيف متغير پرداخت كافي و مناسب    69
فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادات
۵-۱)مقدمه    89
۵-۱)نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها    89
۵-۱-۱) نتایج آمار توصیفی    89
۵-۱-۲) نتایج آمار استنباطي    91
۵-۱-۲-۱) نتیجه فرضيه اول    91
۵-۱-۲-۲) نتيجه فرضيه دوم    92
۵-۱-۲-۳) نتيجه فرضيه سوم    92
۵-۱-۲-۴) نتيجه فرضيه چهارم    92
۵-۱-۲-۵) نتيجه فرضيه پنجم    93
۵-۱-۲-۶) نتيجه فرضيه ششم    93
۵-۱-۲-۷) نتيجه فرضيه هفتم    93
۵-۱-۲-۸) نتيجه فرضيه هشتم    94
۵-۲) پيشنهادات    94
۵-۲-۱) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی    97
۵-۳) محدودیت های تحقیق    97
منابع    100
پرسشنامه    108
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل