سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 71 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
چکیده
  به منظور بررسی اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی و خصوصیات گیفی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) آزمایش فاکتوریل ۲ عاملی بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور شکاف انتهای ساقه در ۲ سطح (شکاف ۵ سانتی متری و بدون شکاف) و نانو ذرات نقره در ۵ سطح (۰، ۵، ۱۰، ۲۰، و ۳۰ میلی گرم در لیتر) با ۱۰ تیمار، ۳ تکرار، ۳۰ پلات و ۱۵۰ شاخه گل انجام شد. در این مطالعه صفاتی از قبیل عمر گلجایی، جذب آب، کاهش وزن تر، ماده خشک، نسبت باز شدن گل¬ها، افزایش درجه بریکس، جمعیت باکتری ساقه و محلول گلجا، کلروفیل a، b و کل، کاروتنوئید گلبرگ، نشت یونی، اتیلن و همچنین مقدار مالون دی آلدئید (MDA)، آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و پراکسیداز (POD) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکثر تیمارهای مورد بررسی در سطح ۱ درصد آماری معنی دار شده بجز صفات افزایش درجه بریکس، کاهش وزن تر، جذب آب، نشت یونی و باکتری محلول گلجا که در سطح ۵ درصد معنی دار شده است. همه تیمارهای مورد بررسی نسبت به شاهد موجب بهبود عمر گلجایی شدند و بیشتر عمر گلجایی مربوط به تیمار شکاف ۵ سانتی متری همراه با ۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با ۸۸/۱۳ روز نسبت به شاهد (۰۵/۷ روز) ماندگاری این گل بریده را افزایش داد. همچنین این تیمار در کلیه صفات بهترین عملکرد را نسبت به کلیه تیمارها داشته است.
کلمات کلیدی: آلسترومریا، شکاف انتهای ساقه، نانوذرات نقره، عمرگلجایی.

 
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول: مقدمه و کلّیات……………………………………………………………………………………………………۲
۱-۱-گیاهشناسی…………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۳- اهمیت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۴- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵- هدف از انجام آزمایش………………………………………………………………………………………………………….۷
فصل دوم: بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………………..۸
۲-۱- پیری………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۲- پیری در گل آلسترومریا………………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۳- انسداد آوندی……………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۴- عوامل موثر بر عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده………………………………………………………..۱۰
۲-۵- تیمار با ترکیبات ضد عفونی کننده و بهبود دهنده عمر گلجایی………………………………………………..۱۱
۲-۶- شکاف انتهای ساقه…………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۷- نانو ذرات نقره…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
فصل سوم: مواد و روش-ها…………………………………………………………………………………………………………۱۴
۳-۱- مواد گیاهی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۳-۲- پیاده کردن طرح آزمایشی……………………………………………………………………………………………………۱۵
۳-۳- معرفی تیمارها…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۳-۴- اندازه گیری صفات……………………………………………………………………………………………………………۱۷
۳-۴-۱- عمر گلجایی…………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۳-۴-۲- کاهش وزن تر……………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۳-۴-۳- درصد ماده خشک…………………………………………………………………………………………………………۱۷
۳-۴-۴- جذب آب…………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۳-۴-۵- نشت یونی……………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۳-۴-۶- افزایش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)………………………………………………………۱۹
۳-۴-۷- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ……………………………………………………………………………………………….۱۹
۳-۴-۸- کلروفیل a، b و کل برگ………………………………………………………………………………………………..۲۰
۳-۴-۹- نسبت باز شدن گل ها……………………………………………………………………………………………………۲۰
۳-۴-۱۰- اندازه گیری اتیلن………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۳-۴-۱۱- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا……………………………………………………………………………..۲۱
۳-۴-۱۲- پراکسیده شدن لیپیدها………………………………………………………………………………………………….۲۲
۳-۴-۱۳-آنزیم پراکسیداز POD………………………………………………………………………………………………….22
۳-۴-۱۴- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز SOD……………………………………………………………………………….22
۳-۵- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….۲۲
فصل چهارم: نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………۲۳
۴-۱- عمر گلجایی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۴-۲- جذب آب…………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۴-۳- کاهش وزن تر…………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۴-۴- افزایش درجه بریکس…………………………………………………………………………………………………………۳۰
۴-۵- نسبت باز شدن گل-ها…………………………………………………………………………………………………………۳۲
۴-۶- درصد ماده خشک……………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۶-۷- نشت یونی………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۴-۸- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ……………………………………………………………………………………………………۳۶
۴-۹- کلروفیل a………………………………………………………………………………………………………………………..37
۴-۱۰- کلروفیل b………………………………………………………………………………………………………………………38
۴-۱۱- کلروفیل کل…………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۴-۱۲- شمارش باکتری محلول گلجا…………………………………………………………………………………………….۴۱
۴-۱۳- شمارش باکتری انتهای ساقه……………………………………………………………………………………………..۴۲
۴-۱۴- اندازه گیری اتیلن…………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۴-۱۵- پراکسیداسیون لیپیدها MDA (مالون دی آلدئید)………………………………………………………………..۴۷
۴-۱۶- آنزیم های آنتی اکسیدانی………………………………………………………………………………………………….۴۸
۴-۱۶-۱- سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)…………………………………………………………………………………….48
۴-۱۶-۲- پراکسیداز (POD)………………………………………………………………………………………………………49
نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت