سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد سه رقم سیب زمینی در منطقه مجن (شاهرود)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 95 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
چکیده
به منظور بررسی اثر تاریخ و تراکم کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد ارقام سیب‌زمینی آزمایشی طی سال ۱۳۹۲ در شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود انجام شد. آزمایش در قالب طرح اسپیلت-پلات فاکتوریل بر پایه بلوک‌های تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کرتهای اصلی شامل سه سطح تاریخ کاشت (۱۵ اردیبهشت، ۱۵ خرداد، ۱۵ تیر) و تیمارهای تراکم بوته در سه سطح (۸/۳ بوته در متر مربع، ۵٫۳۳ بوته در متر مربع و ۲۵/۹) بوته و رقم در سه سطح (آلفا (دیررس)، اگریا (میان رس) و آریندا (زودرس))در کرتهای فرعی قرار گرفتند. در طی فصل رشد یادداشت برداری‌های لازم ثبت و محصول نهایی پس از حذف حاشیه ها از سطح ۲ هزار متر مربع هر پلات برداشت و عملکرد و ابزار عملکرد تعیین گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد با تاخیر در تاریخ کاشت تعداد برگ در بوته کاهش یافت. همچنین درصد ماده خشک و عملکرد به ترتیب میزان  16/18 و ۱۰ درصد کاهش یافت. درکاشت دیر هنگام (۱۵ تیر) درصد غده‌های کوچکتر افزایش و درصد غده‌های بزرگتر از ۵۵ میلیمتر  کاهش یافت. رقم اگریا با دارا بودن شاخص‌های وزن تر و خشک برگ، ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی، وزن غده در بوته، عملکرد و درصد غده‌های بزرگتر از ۵۵ میلیمتر بیشتر نسبت به سایر ارقام برتری داشت لازم به ذکر است رقم آلفا در شاخص‌های تعداد غده در بوته، وزن تر و خشک ساقه برتری داشت. با افزایش تراکم به ۲۵/۹ بوته تعداد ساقه اصلی، وزن تر و خشک برگ و ساقه، وزن خشک اندام هوایی، وزن غده‌های در بوته کاهش نشان داد. بیشترین عملکرد در تراکم ۳۳/۵ بوته در متر مربع با ۱۸/۳۵ تن در هکتار بدست آمد. شاخص‌های اندازه گیری شده در تک بوته نظیر وزن خشک و تر اندام هوایی، عملکرد تک بوته، تعداد ساقه در بوته، در تراکم پایین (۸/۳ بوته) نتایج بهتری نشان دادند. اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر صفات تعداد ساقه اصلی، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ و ساقه، ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی، وزن غده‌ها در بوته، عملکرد و اندازه غده‌ها معنی‌دار بود. به طور کل در اکثر شاخص‌ها در تاریخ کاشت اول رقم دیررس آلفا نتایج بهتری نشان داد. رقم زود رس آریندا کمترین تاثیر پذیری را از شرایط تاخیر در کاشت (۱۵ تیر ماه) داشت. بیشترین عملکرد به ترتیب در تاریخ کاشت ۱۵ اردیبهشت در رقم آلفا (۹/۴۱ تن) و تاریخ کاشت ۱۵ خرداد در رقم اگریا با (۵۴/۴۱ تن) بدست آمد.  کلمات کلیدی: سیب‌ زمینی، تراکم، تاریخ کاشت، عملکرد غده

 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                      صفحه
فصل اول مقدمه    1
فصل دوم    5
بررسی منابع    5
۲-۱-    سیب زمینی    6
۲-۱-۱-    تاریخچه    6
۲-۱-۲-    اهمیت    8
۲-۱-۳-    گیاهشناسی    10
۲-۱-۴-    سازگاری    11
۲-۱-۵-    کشت گیاه سیب زمینی    13
    فصل سوم مواد و روش ها    14
۳-۱-    مشخصات محل اجرای طرح    28
۳-۲-    طرح آزمایشی مورد استفاده    28
۳-۳-    عملیات مزرعه‌ای    29
۳-۳-۱-    کاشت.    29
۳-۳-۲-    .داشت    30
۳-۴-    صفات مورد مطالعه    30
۳-۵-    محاسبات و تجزیه تحلیل آماری    31
    فصل چهارم نتایج و بحث    32
۴-۱-    آنالیزهای رشد    33
۴-۱-۱-    شاخص سطح برگ (LAI)    33
۴-۱-۲-    سرعت رشد محصول CGR    36
۴-۱-۳-    سرعت رشد نسبی RGR    39
۴-۲-    تعداد ساقه اصلی    41
۴-۳-    تعداد برگ    43
۴-۴-    وزن تر و خشک برگ    44
۴-۵-    وزن تر و خشک ساقه    47
۴-۶-    ارتفاع بوته    49
۴-۷-    وزن خشک اندام هوایی    53
۴-۸-    تعداد غده در بوته    55
۴-۹-    وزن غده در بوته    56
۴-۱۰-    درصد ماده خشک    58
۴-۱۱- عملکرد    59
۴-۱۲-    اندازه غده ها    64
۵-    فصل پنجم    71
۵-۱-    نتیجه گیری    70
۵-۲-    پیشنهادات    72
منابع     73
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها