سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا ۴۰۱
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 107 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
چکیده
به منظور بررسی اثر تراکم بوته و سطوح مختلف کود آهن برروی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در سال ۱۳۸۸ آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه ای واقع در ۲ کیلومتری نورآباد ممسنی به اجرا درآمد که فاکتور های مورد بررسی عبارت بودند از: تراکم بوته در سه سطح ( ۳۰ ، ۵۰ و۷۰ بوته در متر مربع ) به عنوان فاکتور اصلی در کرت های اصلی و سطوح مختلف کود آهن در سه سطح (۱۰۰۰×1)، (۱۰۰۰×2) و (۱۰۰۰×4) به عنوان فاکتور فرعی در کرت های فرعی.صفات مورد ارزیابی نیز شامل تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در شاخه اصلی و فرعی، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد روغن و درصد روغن در واحد سطح می باشد که نتایج حاصله از تجزیه آماری داده ها که به روش spss   انجام گرفته شد نشان داد که هم اثر تراکم کاشت و هم اثر سطوح مختلف کود آهن بر روی کلیه صفات مورد بررسی در سطح احتمال ۵% اختلاف معنی داری داشتند، که بیشترین عملکرد دانه در بین اثر متقابل تراکم کاشت و سطح کود آهن مربوط به تراکم ۷۰ بوته در متر مربع و سطح کود آهن (۱۰۰۰ × 4) می باشد. به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده، کاشت کلزای هایولا ۴۰۱ با تراکم ۷۰ بوته در متر مربع و سطح کود آهن (۱۰۰۰× 4) برای کشت پائیزه در منطقه نورآباد ممسنی توصیه می شود.
واژه های کلیدی: کلزا، هایولا ۴۰۱، کود آهن، تراکم کاشت
 
 
فهرست مطالب
 عنوان                 .                                                                                                        صفحه
چکیده                                                                                                   1
مقدمه                                                                                                   2
اهداف تحقیق                                                                                          4  
فصل اول-کلیات                                                                                     
۱-۱ تراکم کاشت                                                                                     5
۱-۲ عنصرهای غذایی                                                                                6
۱-۲-۱ تقسیم بندی عناصر غذایی                                                                 7
۱-۲-۲ رابطه درجه فراهمی عناصربا pH                                                         7
۱-۳ عنصر آهن                                                                                        8
۱-۳-۱ نقش آهن در زندگی گیاه                                                                  8
۱-۳-۲ منابع کودهای محتوی آهن                                                                9
۱-۳-۳ علائم کمبود آهن                                                                          10
۱-۴ ویژگی های گیاه کلزا                                                                         10
۱-۵ تاریخچه                                                                                         13
۱-۶  ویژگی های گیاه شناسی                                                                    18
۱-۷ خصوصیات مورفولوژیکی کلزا                                                                18
۱-۸  اجزای عملکرد فیزیولوژیکی گیاه                                                          21
۱-۹  ترکیب مواد تشکیل دهنده دانه                                                           22
۱-۱۰ کیفیت دانه – میزان روغن                                                                  23
۱-۱۱ خواص تغذیه ای روغن کانولا                                                               24
۱-۱۲ اصول کلی شناسایی روغن ها و چربی های خوراکی                                    28
۱-۱۳ تاثیر آب و هوا بر روی کیفیت دانه روغنی کلزا                                          28
۱-۱۴ ترکیبهای کنجاله کلزا                                                                       29
۱-۱۴-۱ ترکیب های نا مطلوب موجود در کنجاله کلزا                                       30
۱-۱۵ اصول فراوری دانه کلزا برای تولید کنجاله و روغن                                     31
۱-۱۵-۱ پوست گیری                                                                              32
۱-۱۵-۲ فلس سازی                                                                                32
۱-۱۶ کلزا                                                                                             35
۱-۱۶-۱ تناوب                                                                                       35
۱-۱۶-۲ اثرات مثبت زراعت کلزا در تناوب                                                      35
۱-۱۶-۳ انتخاب رقم                                                                                35
۱-۱۶-۴ ویژگی های خاک                                                                         36
۱-۱۶-۵ تهیه زمین                                                                                 36
۱-۱۶-۶ تاریخ کاشت                                                                               36
۱-۱۶-۷ عمق کاشت                                                                               37
۱-۱۶-۸ آبیاری                                                                                      38
۱-۱۶-۹ برداشت                                                                                    39
۱-۱۶-۱۰ عملکرد کلزا                                                                             39
فصل دوم–بررسی منابع                                                                                                 
۲-۱ تراکم کاشت                                                                                   41
۲-۲ آهن                                                                                             49
فصل سوم– مواد و روشها                                                                       
۳-۱ مواد آزمایش                                                                                  53
۳-۱-۱ مشخصات محل اجرای آزمایش                                                        53
۳-۱-۲ خصوصیات خاک محل آزمایش                                                      54
۳-۲ تیمارها                                                                                       55
۳-۲-۱ تراکم بوته                                                                                55
۳-۲-۲ کود آهن                                                                                  55
۳-۲-۳ رقم و خصوصیات آن                                                                   55
۳-۳ روش آزمایش                                                                                56
۳-۳-۱ مشخصات طرح آزمایش                                                                56
۳-۳-۲ مراحل اجرای آزمایش                                                                  56
۳-۳-۲-۱ کاشت                                                                                  56
۳-۳-۲-۲ داشت                                                                                  57
۳-۳-۲-۳ برداشت نهایی                                                                        59
۳-۴ بررسی صفات مربوط به عملکرد و اجزاء عملکرد                                      59
۳-۴-۱ عملکرد دانه در واحد سطح                                                            59
۳-۴-۳ تعداد غلاف در بوته                                                                     60
۳-۴-۴ تعداد دانه در غلاف                                                                     60
۳-۴-۵ وزن هزار دانه                                                                            60
۳-۴-۶  درصد روغن                                                                             60
۳-۴-۷ تجزیه آماری دا                                                                          61
فصل چهارم –نتایج و بحث                                                                         
۴-۱ تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در کلزا                       62
۴-۱-۱ مقایسه میانگین های صفات مورد مطالعه                                            62
۴-۲ صفات مورد مطالعه در بوته کلزا در تراکم ها و سطوح مختلف کود آهن           66
۴-۲-۱ تعداد غلاف در بوته کلزا                                                                 66
۴-۲-۲ تعداد دانه در بوته                                                                        69
۴-۲-۳ تعداد غلاف در شاخه اصلی                                                             73
۴-۲-۴ تعداد غلاف در شاخه فرعی                                                             75
۴-۲-۵ ارتفاع بوته                                                                                 78
۴-۲-۶ وزن هزار دانه                                                                             80
۴-۲-۷ عملکرد دانه                                                                                83
۴-۲-۸ درصد روغن                                                                                87
نتیجه گیری نهایی                                                                                                         90
پیشنهادات                                                                                                                      91
فهرست منابع                                                                                                                 93
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل