سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی اثر رزماری تازه و عصارهآن بر ماندگاری گوشت شتر طی نگهداری در یخچال
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 68 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
چکیده
با توجه به وسعت زیاد منابع بیابانی در کشور و همچنین مشکلات کم آبی موجود، پرورش شتر و توجه به گوشت آن اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است. رزماری از جمله گیاهان دارویی با خواص ضدمیکروبی ثابت شده می باشد. در پژوهش حاضر اثر غلظت های متفاوت(۵/۰، ۵/۱و ۵/۲ درصد) عصاره اتانولی گیاه رزماری و همچنین غلظت های مشابه گیاه تازه رزماری برافزایش مدت زمان ماندگاری گوشت شتر تک کوهانه طی۱۰ روز نگهداریدر دمای cº4 بررسی شد. پارامترهای pH، اسید تیوباربیتوریک، تعداد کلی باکتری ها، کپک و مخمر، اشرشیا کلی، مقدار میوگلوبین، اکسی میوگلوبین و مت میوگلوبین در روز های صفر، یک، سه، پنج، هفت و ده نگهداری نمونه ها  و پارامترهای حسی، شامل رنگ، بو، مزه، بافت و پذیرش کلی در روز سوم نگهداری بررسی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد با افزایش زمان نگهداری از روز صفر تاروز دهم، میزان pH در نمونه ها به طور معنی داری از ۰۳/۶ به ۷۷/۶ افزایش یافت(۰۵/۰>p). که این افزایش در نمونه شاهد سریعتر و بیشتر از نمونه های تیمارشده بود.همچنین افزایش غلظت عصاره و یا گیاه رزماری سبب کاهش معنی دار میزان تیوباربیتوریک اسید، تعداد کل باکتری ها، تعداد کپک و مخمر، تعداد اشرشیا -کلی (۰۵/۰ >p)شد.ولی اثر آنبرpH، میوگلوبین، اکسی میوگلوبین و مت میوگلوبین معنی دار نبود(۰۵/۰ <p).همچنین  اثر غلظت های متفاوت عصاره بیشتر از غلظت های گیاه بود. همچنین از نظر حسی، بیشترین امتیاز پذیرش کلی، متعلق به نمونه های حاوی عصاره ۵/۰ درصد رزماری  بود.
کلمات کلیدی: بارمیکروبی، تیوباربیتوریک اسید، رزماری، گوشت شتر، میوگلوبین
فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصلاول:کلیات
۱-۱-مقدمه    ………………………..2
۱-۲-هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳-فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
فصل دوم:بررسی منابع
۲-۱-گوشت    ……………..5
۲-۱-۱-ترکیبات شیمیایی گوشت    …..5
۲-۱-۱-۱- آب.    5
۲-۱-۱-۲-پروتئین ها    6
۲-۱-۱-۳-چربی ها یا لیپیدها    6
۲-۱-۱-۴-مواد معدنی…………………………………………………………………………………………………….    7
۲-۱-۱-۵-کربوهیدرات ها……………………………………………………………………………………    ……………………7
۲-۱-۱-۶- ویتامین ها و آنزیم ها………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۲-۱-۱-۷-مواد ازته غیر پروتئینی………………………………………………………………………………………    9
۲-۲-شتر    .9
۲-۲-۱- طبقه بندی شتر    9
۲-۲-۲- مشخصات عمومی شتر    .10
۲-۲-۳-آناتومی و عضلات    12
۲-۲-۴-اهمیت و آمار پرورش    12
۲-۲-۵-ترکیبات شیمیایی گوشت شتر    14
۲-۲-۶- ویژگی های فیزیکوشیمیایی گوشت شتر………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۳- فلور میکروبی گوشت خام…………………………………………………………    16
۲-۳-۱-منشا آلودگی گوشت    17
۲-۳-۲-انواع میکروارگانیزم های عامل فساد گوشت    .17
۲-۳-۳-انواع میکروارگانیزم های گوشت سرد    18
۲-۳-۴-روش های نگهداری گوشت…………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۴-رزماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۴-۱- گیاه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۴-۲- خواص و کاربرد ها     …23
۲-۴-۳-ترکیبات شیمیایی    24
۲-۵-مروری بر پژوهش های پیشین    25
فصل سوم:موادوروش¬ها
۳-۱- مواد اولیه    27
۳-۲-مراحل انجام آزمون¬ها    27
۳-۲-۱-تهیه عصاره اتانولی از گیاه رزماری    27
۳-۲-۲-تهیه تیمارهای گوشت    28
۳-۳-آزمون¬ها    28
۳-۳-۱-pH     28
۳-۳-۲-آزمون های میکروبی    29
۳-۳-۳-تیوباربیتوریک اسید    29
۳-۳-۴-اندازه گیری میوگلوبین وپارامترهای آن    29
۳-۳-۵-آزمون حسی    30
فصل چهارم:نتایج وبحث
۴-۱- pH    31
۴-۲- اسید تیوباربیتوریک    33
۴-۳- میزان بارمیکروبی    35
۴-۳-۱-شمارش کلی میکروبی    35
۴-۳-۲-شمارش کپک و مخمر    37
۴-۳-۳-شمارش اشرشیاکلی.    38
۴-۴- میزان رنگ گوشت    40
۴-۴-۱-میزان میوگلوبین    40
۴-۴-۲- میزان اکسی میوگلوبین    42
۴-۴-۳- مت میوگلوبین    43
۴-۵- آزمون های حسی    45
فصل پنجم:نتیجه¬گیری نهایی وپیشنهادات
۵-۱- نتیجه¬گیری نهایی    49
۵-۲- پیشنهادات    49
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت