سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ای
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
چکیده
در این پژوهش، محتوای نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در پنج نمونه سبزی (پیاز، سیر، سیب زمینی، ترب و هویج) که به دو حالت خام و بخارپز به مدت ٩ روز در یخچال با دمای ٢±٥ نگهداری شدند، مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‌های سبزی از استان سمنان در اردیبهشت ماه تهیه گردید. آزمون‌ها در سه تکرار و آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. در روز صفر، کمترین و بیشترین مقدار اسید آسکوربیک، به ترتیب مربوط به سیر و سیب زمینی بود. در طی انبارسازی، محتوای اسید آسکوربیک در همه‌ی نمونه‌ها کاهش پیدا کرد. جوشاندن نیز باعث کاهش محتوای آسکوربیک اسید در سبزیجات گردید. نیترات و نیتریت در سبزیجات (به جز سیر و سیب زمینی)، بطور معناداری (p<0.05) در نمونه‌های بخارپز کمتر از خام ارزیابی شد. مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که بیشترین مقدار نیترات مربوط به نمونه تربچه (ppm ٧٢) و کمترین میزان نیترات مربوط به نمونه سیر (ppm ٦/٠) بود. همچنین بیشترین مقدار نیتریت مربوط به نمونه تربچه (ppm ٤١/٠) و پیاز (ppm ٤٠/٠) و کمترین میزان نیتریت مربوط به سیب زمینی (ppm ١٢/٠) بود.
کلمات کلیدی: اسید آسکوربیک؛ بخارپز؛ سبزیجات؛ نگهداری؛ نیترات؛ نیتریت
 
 
فهرست مطالب
چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق    2
۱٫۱ مقدمه    3
۲٫۱ اهداف پژوهش    6
۳٫۱ فرضیهها    6
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده    7
٢.١. حضور نیترات در محیط زیست    8
٢.٢. سبزیجات بعنوان منبع نیترات    9
٢.٣. نقش نیترات در گیاه    13
٢.٤. عوامل مسئول تجمع نیترات در گیاهان    14
٢.٤.١. عوامل تغذیه ای    14
٢.٤.٢. عوامل زیست محیطی    15
٢.٤.٣. عوامل فیزیکی    16
٢.٤.٣.١. تغییر پذیری ژنوتیپ    16
٢.٤.٣.٢. پراکندگی نیترات در گیاه    16
٢.٥. راهکارهای موثر در جهت کاهش تجمع نیترات در اندامهای مصرفی گیاهان    17
٢.٦. اثر انبارسازی و فرایند کردن مواد غذایی بر محتوای نیتریت    19
٢.٦.١. انبارسازی    19
٢.٦.١.١. درجه حرارت معمولی    19
٢.٦.١.٢. درجه حرارت سرد    20
٢.٦.١.٣. انجماد    20
٢.٦.٢. فرایند کردن    20
٢.٦.٢.١. شستشو دادن    20
٢.٦.٢.٢. پوست کندن    21
٢.٦.٢.٣. پختن    21
٢.٦.٢.٤. دیگر روش‌های فرایند کردن مواد غذایی    22
٢.٧. اثرات نیترات بر سلامتی انسان    23
٢.٧.١. اثرات نامطلوب    23
٢.٧.٢. مزایای نیترات و نیتریت    25
٢.٨. اسید آسکوربیک    26
٢.٩. سبزی‌های مورد استفاده در پژوهش حاضر    28
۱٫۹٫۲ سیب زمینی    28
٢.٩.٢. هویج    30
۳٫۹٫۲ پیاز    32
٢.٩.٤. سیر    32
۵٫۹٫۲ ترب    34
٢.١٠. پژوهش‌های پیشین    34
فصل سوم: مواد و روش ها    37
٣.١. مواد شیمیایی    38
٣.٢. مواد گیاهی مورد استفاده    38
٣.٣. اندازه گیری محتوای نیترات    38
٣.٣.١. آماده سازیِ پودر مخلوط    38
٣.٣.٢. تهیه‌ی محلول‌های استاندارد نیترات پتاسیم    38
٣.٣.٣. روش کار    39
٣.٤. اندازه گیری محتوای نیتریت    39
٣.٤.١. آماده سازی پودر مخلوط    39
٣.٤.٢. تهیه محلول‌های استاندارد نیتریت سدیم    39
٣.٤.٣. روش کار    40
٣.٥. اندازه گیری آسکوربیک اسید    40
٣.٥.١. روش کار    40
٣.٥.٢. تهیه محلول‌های استاندارد اسید آسکوربیک    41
فصل چهارم: نتایج و بحث    42
٤.١. میزان اسید آسکوربیک    43
٤.١.١. هویج    43
٤.١.٢. پیاز    44
٤.١.٣. تربچه    46
٤.١.٤. سیب زمینی    47
٤.١.٥. سیر    48
٤.١.٦. مقایسه میزان اسید آسکوربیک در سبزی‌های مورد بررسی    49
٤.٢. نتایج ارزیابی محتوای نیترات    51
٤.٢.١. هویج    51
٤.٢.٢. پیاز    52
٤.٢.٣. سیب زمینی    53
٤.٢.٤. تربچه    55
٤.٢.٥. سیر    56
۶٫۲٫۴ مقایسه میزان اسید نیترات در سبزی‌های مورد بررسی    57
٤.٣. نتایج ارزیابی محتوای نیتریت    59
٤.٣.١. هویج    59
٤.٣.٢. پیاز    60
٤.٣.٣. تربچه    61
٤.٣.٤. سیر    62
٤.٣.٥. سیب زمینی    63
۶٫۳٫۴ مقایسه میزان نیتریت در سبزی‌های مورد بررسی    64
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    65
٥.١. نتیجه گیری کلی    66
٥.٢. پیشنهادات    67
منابع    68
چکیده انگلیسی    77
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها