سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 74 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
چکیده
در پژوهش حاضر، اثر شرایط (آب پز کردن) و زمان نگهداری (٩ روزه) بر محتوای اسید آسکوربیک، نیترات و نیتریتِ ٥ نمونه سبزی (کلم بروکلی، کلم قرمز، کلم سفید، پیازچه و قارچ) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله، توسط نرم افزار spss 16.0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از آنالیز آماری نشان داد که در بین نمونه‌ها، بیشترین مقدار اسید آسکوربیک مربوط به نمونه‌ی قارچ (mg ٢٥) و کمترین آن مربوط به نمونه‌ی پیازچه (mg ١٦) بود. در همه‌ی نمونه‌ها، در اثر پختن و انبارسازی، محتوای اسید آسکوربیک نمونه‌ها کاهش معناداری داشت (p<0.05). بیشترین و کمترین مقدار نیترات، به ترتیب مربوط به نمونه‌های کلم قرمز (ppm ١٩) و کلم بروکلی (ppm ٤/٢) بود. در کل، در همه‌ی تیمارها، تا روز ٦ انبارسازی محتوای نیترات افزایش یافته و سپس تا روز آخر، کاهش معناداری در مقدار آن مشاهده گردید (p<0.05). کمترین و بیشترین مقدار نیتریت نیز به ترتیب در نمونه‌های کلم بروکلی (ppm ١٢/٠) و کلم قرمز (ppm ٢٠/٠) مشاهده شد. در همه‌ی نمونه‌ها، به جز کلم بروکلی و کلم قرمز، در اثر پخت محتوای نیتریت افزایش معناداری مشاهده گردید (p<0.05).
کلمات کلیدی: اسید آسکوربیک؛ سبزیجات؛ کلم؛ نگهداری؛ نیترات؛ نیتریت

 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق    1
فرضیهها    4
اهداف تحقیق    4
فصل دوم: بررسی منابع    5
۲-۱ چرخه نیتروژن در تشکیل نیترات    6
۲ـ۲ نیترات (NO3)    7
۲ـ۳ نیترات–نیتروژن (NO3-N)    7
۲ـ۴ شیمی تشکیل مت‌هموگلوبین در خون    9
۲ـ۵ نقش نیترات در گیاه    10
۲ـ۶ خطرات نیترات برای سلامتی انسان    12
۲ـ۷ نیترات در آب آشامیدنی    13
۲ـ۸ عوامل موثر در مقدار نیترات گیاهان    13
۲ـ۹ نیترات در آب آشامیدنی و تاثیرآن بر سلامت انسان    15
۲ـ۱۰ نیترات و سازمان جهانی بهداشت    15
۲ـ۱۱ مزایای نیترات و نیتریت    16
۲ـ۱۲ استاندارد‌های مرتبط با نیترات و نیتریت در ایران    17
۲ـ۱۳ اسید آسکوربیک    17
۲ـ۱۳ـ۱ ساختمان شیمیایی    18
۲ـ۱۳ـ۲ نقش اسید آسکوربیک    18
۲ـ۱۳ـ۳ منابع ویتامین    19
۲ـ۱۳ـ۴ میزان نیاز بدن    19
۲ـ۱۴ مروری بر سبزیجات پژوهش حاضر    20
۲ـ۱۴ـ۱ کلم    20
۲ـ۱۴ـ۲ کلم بروکلی    20
۲ـ۱۴ـ۳ کلم و گواتر    22
۲ـ۱۴ـ۴ کلم و نیترات    22
۲ـ۱۴ـ۵ قارچ    22
۲ـ۱۴ـ۶ پیازچه    23
۲ـ۱۵ نگاهی بر پژوهشهای صورت گرفته    24
فصل سوم: مواد و روش‌ها    28
۳-۱ مواد شیمیایی    29
۳-۲ تجهیزات مورد استفاده    29
۳-۳ آماده سازی نمونهها    29
۳ـ۴ روش اندازهگیری میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک    30
۳-۴ـ۱ اندازه‌گیری میزان نیترات    30
۳ـ۴ـ۲ آماده سازیِ پودر مخلوط    30
۳ـ۴ـ۳ تهیه‌ی محلول‌های استاندارد نیترات پتاسیم    30
۳ـ۴ـ۴ روش کار    30
۳ـ۴ـ۵ اندازه‌گیری میزان نیتریت    31
۳ـ۴ـ۶ آماده سازی پودر مخلوط    31
۳ـ۴ـ۷ تهیه محلول‌های استاندارد نیتریت سدیم    31
۳ـ۴ـ۸ روش کار    31
۳ـ۴ـ۹ اندازه‌گیری اسیدآسکوربیک    32
فصل چهارم: نتایج و بحث    33
۴-۱ نیتریت    34
۴ـ۱ـ۱ میزان نیتریت    34
۴ـ۱ـ۲ تاثیر فرآیند پختن    37
۴ـ۱ـ۳ تاثیر  زمان به روی محتوای نیتریت    38
۴-۲ نیترات    39
۴ـ۲ـ۱ میزان نیترات در سبزیجات مورد آزمایش    39
۴ـ۲ـ۲ تاثیر فرآیند پختن    43
۴ـ۲ـ۳ تاثیر گذشت زمان بروی محتوای نیترات    44
۴ـ۳ اسید آسکوربیک    45
۴ـ۳ـ۱ میزان اسید آسکوربیک    45
۴ـ۳ـ۲ تاثیر پختن بروی محتوای اسید آسکوربیک    48
۴ـ۳ـ۳ تاثیر زمان    49
۵ـ۱ نتیجه گیری کلی    51
۵ـ۲ پیشنهادات    52
منابع    53
چکیده انگلیسی    61
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت