سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

بررسی برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 112 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
به منظور بررسی فنولوژی گل و میوه در برخی ارقام زیتون آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۵  رقم و پنج تکرار و ۵ درخت به ازای هر تکرار در منطقه درام شهرستان طارم به اجرا در آمد. ارقام زیتون شامل کایلت، میشن، مانزانیلا، کنسروالیا و زرد بود. در این تحقیق خصوصیات گلدهی و میوه درختان بر اساس دستورالعمل ارائه شده توسط شورای بین المللی زیتون (IOC) اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین ارقام به لحاظ تعداد گل آذین،تعدادگل در گل آذین و درصد گلهای کامل اختلاف معنی داری وجود نداشت. رقم کایلت بیشترین تعداد گل آذین و کنسروالیا دارای کمترین مقدار بود. بیشترین و کمترین تعدادگل به ترتیب مربوط به ارقام کنسروالیا و مانزانیلا بود. رقم زرد دارای بیشترین درصد گل کامل و رقم میشن دارای کمترین مقدار این صفت بود. همچنین مقایسه میانگین  داده ها نشان داد که بین ارقام به لحاظ درصد گوشت، نسبت گوشت به هسته، درصد تشکیل میوه و وزن میوه، درصد روغن در ماده خشک تفاوت معنی داری وجود دارد. بیشترین و کمترین درصد گوشت و نسبت گوشت به هسته و درصد تشکیل میوه به ترتیب مربوط به ارقام کنسروالیا و کایلت می باشد. همچنین کنسروالیا دارای بیشترین وزن میوه و رقم زرد دارای کمترین مقدار این صفت در میان ارقام مورد مطالعه بود. مانزانیلا و زرد دارای بیشترین و کمترین درصد روغن در ماده خشک بودند.بعد از تجزیه برگی، بیشترین مقدار عناصر پر مصرف در رقم مانزانیلا مشاهده گردید.
واژگان کلیدی: ارقام زیتون، صفات فنولوژیکی، پومولوژیکی، درام
 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
عنوان                                                                                                                       صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول: كليات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۱    بيان مسئله وضرورت انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………..
۱-۲    سؤالهاي اصلي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….
۱-۳    اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم: مرور منابع……………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱        مبدا و تاريخچه زيتون……………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۱-۱    تاریخچه زیتون در جهان……………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱-۲    تاریخچه زیتون در ایران……………………………………………………………………………………………………………………………….    
۲-۲-۱   خصوصیات رقم کایلت……………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۲-۲    رقم میشن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۲-۳    رقم مانزانیلا………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۲-۲  رقم زرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲- ۳    سطح زیر کشت و تولید زیتون در ایران و دنیا……………………………………………………………………………………………………..
۲-۴     اهمیت غذایی و دارویی زیتون……………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۵     اکولوژی زیتون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۶     تغذیه زیتون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۷     گلدهی زیتون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۷ -۱  گل انگیزی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۷-۲  اثر دوره نوری و شدت نور…………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۷-۳  اثر دما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲- ۷-۴  نقش تنظیم کننده های رشد…………………………………………………………………………………………………………………………
۲- ۷-۵  گل آغازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۷-۶  تمایز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۷-۷  گرده افشانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۷-۸  فنولوژی گل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۷-۹  مرفولوژی گل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۸     خصوصیات میوه زیتون……………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۸٫-۱  مراحل رشد و نمو میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۸-۲   تنظیم رقابت بین میوه ها……………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۸-۳   تنفس میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۸-۴   فتوسنتز میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲- ۸ – 5. مراحل رسیدن میوه و زمان برداشت……………………………………………………………………………………………………………..
۲- ۸ – 6. سال آوری در زیتون…………………………………………………………………………………………………………………………………
۲- ۸ –7. اهداف اصلاحی زیتون……………………………………………………………………………………………………………………………….
۲- ۹ . بیماریهای زیتون……………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲- ۹–1. مگس میوه زیتون………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲- ۹–2. پسیل زیتون………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل سوم: مواد و روشها………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۱٫محل انجام آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۲٫ارقام مورد استفاده در تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………
۳- ۲–1.رقم کایلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳- ۲–2.رقم میشن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳- ۲–3.رقم مانزانیلا………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳- ۲–4.رقم کنسروالیا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳- ۲–5.رقم زرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۳٫طرح آماری مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۴٫مراحل انجام آزمايش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۵٫مواد مورد استفاده در تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………
۳-۶٫اندازه‌گیری‌های مزرعه‌ای………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم: تجزيه تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق……………………………………………………………………………
۴-۱- نتایج حاصل از اندازه گیری صفات رشدی…………………………………………………………………………………………………………….
۴-۲- نتایج حاصل از اندازه گیری صفات مورفولوژیکی……………………………………………………………………………………………………
۴-۳- نتایج حاصل از اندازه گیری صفات پومولوژیکی……………………………………………………………………………………………………
۴-۴- نتایج حاصل از اندازه گیری عناصر پر مصرف و کم مصرف برگ……………………………………………………………………………
فصل پنجم: بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات…………………………………………………………………………………………
۵-۱٫ بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲٫ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۳٫ پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت