سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

بررسی حقوقی قرارداد كار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین كارگر و كارفرما
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 250 صفحه
حجم : 356 کیلوبایت
قیمت : 90,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
فهرست مطالب
مقدمه :
معرفي موضوع:
انگيزه انتخاب موضوع
سوال و فرضيه تحقيق:
روش تحقيق:
پيشينه تحقيق:
مشكلات و موانع تحقيق:
بخش اول : كليات
فصل اول: تعريف، انواع، دلايل ايجاد و حمايت هاي موجود در مناطق آزاد
مبحث  اول: تعريف منطقه آزاد
مبحث  دوم: انواع مناطق آزاد
گفتار اول: منطقه آزاد تجاري :
گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات:
گفتار سوم: مناطق آزاد شركت ها يا كار و پيشه :
مبحث  سوم: دلايل و هدف هاي ايجاد و توسعة مناطق آزاد
گفتار اول: اشتغال
گفتار دوم : توسعه صادرات
گفتار سوم: انتقال تكنولوژي
گفتار چهارم: كسب درآمد ارزي
گفتار پنجم: ورود به بازارهاي جهاني
گفتار ششم: جذب سرمايه
مبحث چهارم:
امتيازات و حمايت هاي حقوقي در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در منطقه آزاد
گفتار اول: انگيزه ها و معافيت هاي موجود در مناطق آزاد 
بند اول: اصل مجاز بودن سرمايه گذاري خارجي
بند دوم: كاهش تشريفات و سهولت امور اداري
بند سوم: معافيت هاي گمركي و مالياتي
گفتار دوم : تضمينات
بند اول: تضمين عدم ملي كردن يا جبران خسارت عادلانه
بند دوم: تضمين انتقال سرمايه و سود:
گفتار سوم: حل و فصل اختلافات:
فصل دوم : معرفي مناطق آزاد ايران ، چين و امارات
مبحث اول: تاريخچة مناطق آزاد ايران
 معرفي مناطق اقتصادي ويژة چين:مبحث دوم
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم : منطقة ويژة ژوهاي: (Zhuhai)
گفتار سوم: منطقه اقتصادي ويژة شانتو(Shantou )
گفتار چهارم: منطقة اقتصادي ويژة (شن ژن: ShanZhen )
گفتار پنجم: منطقه اقتصادي ويژة (زيامن Xiamen)
گفتار ششم: شهر آزاد شانگهاي
گفتار هفتم: منطقة اقتصادي ويژة پودونگ
مبحث سوم: مناطق آزاد امارات
گفتاراول: منطقة آزاد جبل علي
گفتار دوم : منطقه آزاد حمريه
گفتار سوم: منطقه آزاد فرودگاه بين المللي شارجه (سيف Saif)
گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان
گفتار پنجم: منطقة آزاد فجيره
بخش دوم : قرارداد كار
فصل اول: اقسام قرار دادكار 
مبحث اول: اقسام قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
گفتار اول: تقسيم بندي قرارداد كار به قرارداد كاربا مدت معين، با مدت نا معين و براي انجام كار معين
بند اول قرارداد براي مدت معين:
بند دوم: قرارداد كار براي انجام كار معين:
بند سوم : قرارداد كار براي مدت نا معين :
گفتار دوم: آثار مترتب براي اقسام قراردادهاي كار
مبحث دوم: قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
مبحث سوم: قرارداد كار در مقررات منطقه آزاد جبل علي (امارت)
فصل دوم: شرايط شكلي قرارداد كار
مبحث اول: شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
شرط كتبي بودن قرارداد كار
مبحث دوم: شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
مبحث سوم: شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي (امارات)
فصل سوم: دورة آزمايشي
مبحث اول: دورة آزمايشي در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
مبحث دوم : دورة آزمايش در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
مبحث سوم : دورة آزمايشي در مقررات منطقه آزاد جبل علي (امارات)
فصل چهارم : تعليق  قرارداد كار
مبحث اول: كليات
گفتار اول: تعريف تعليق قرارداد كار
گفتار دوم: شرايط تعليق قرارداد كار
گفتار سوم: آثار تعليق
مبحث دوم: تعليق قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
مبحث سوم: تعليق قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
گفتار اول: امور مربوط به كارگر
بند اول :  دورة درمان حوادث و بيماري غير مرتبط شغلي 
بند دوم : دورة درمان حوادث و بيماري ناشي از كار 
بند سوم : مرخصي زايمان 
بند چهارم:‌ مرخصي استعلاجي 
گفتار دوم: موارد مربوط به كارفرما
بند دوم: مقرري تعليق توليد و قرار داد كار از جانب كارفرما
مبحث چهارم: تعليق قرارداد كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي (امارات)
فصل  پنجم: انحلال قرارداد كار  يا پايان رابطة كارگري و كارفرمايي
مبحث اول: مقدمه
گفتار اول : انحلال قرارداد كار در قراردادهاي كاربا مدت معين يا براي انجام كار معين
گفتار دوم: انحلال قرارداد كار در قراردادهاي با مدت نامعين:
مبحث دوم: اخراج 
گفتار اول : خطوط كلي مقاوله نامة شمارة ۱۵۸
بند اول : دلايل توجيه كنندة اخراج
الف )‌ امور مربوط به رفتار كارگر
ب) موارد مربوط به ترديد در صلاحيت ها يا كاهش توانايي هاي كارگر
ج) ضرورت هاي كارگاه
بند دوم : مواردي كه اخراج منع شده است
بند سوم: آيين هاي رسيدگي به دعاوي مربوط به اخراج
گفتار دوم: اخراج در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
گفتار سوم: مقررات اخراج در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
بند اول : اخراج موجه
الف) امور مربوط به رفتار كارگر
ب)‌امور مربوط به ترديد در صلاحيت ها يا كاهش توانايي كارگر
ج) ضرورت هاي كارگاه: 
بند دوم : اخراج ناموجه
بند سوم: اخطار و مهلت پيشين اخراج
بند چهارم: تشريفات و آيين رسيدگي به دعاوي اخراج
 بند پنجم: حق سنوات و خسارت اخراج موجه 
بند ششم : مسئوليت اخراج ناموجه
گفتار چهارم: بررسي مقررات اخراج در منطقة آزاد جبل علي (امارت)
بند اول: دلايل موجه اخراج
الف) امور مربوط به رفتار كارگر
ب) موارد مربوط به ترديد در صلاحيت ها و كاهش توانايي كارگر
بند دوم: اخراج ناموجه 
بند سوم: مهلت اخطار پيشين 
بند چهارم: آيين هاي رسيدگي به دعاوي مربوط به اخراج
بند پنجم: حق سنوات و خسارات اخراج
الف)‌ حق سنوات
ب)‌ خسارت اخراج ناموجه
مبحث سوم: استعفا 
گفتار اول: مقررات استعفا در مناطق آزاد ايران
گفتار دوم: مقررات استعفا در مناطق اقتصادي ويژة چين
بند اول : دلايل و موارد موجه استعفا
بند دوم: تشريفات استعفا در مناطق اقتصادي ويژة چين
بند سوم: حق سنوات يا مقرري امرار معاش كارگر مستعفي
بند چهارم: مسئوليت كارگري كه به هزينة بنگاه آموزش ديده و بعد از آموزش خواستار استعفاست:
گفتار سوم: مقررات استعفا در منطقة آزاد جبل علي (امارات)
بنداول : دلايل و وموارد موجه استعفا
بند دوم : تشريفات استعفا
بند سوم: حق سنوات و مطالبات كارگر مستعفي
مبحث چهارم: از كار افتادگي كلي
گفتار اول: مقررات از كار افتادگي كلي در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
گفتار دوم: از كار افتادگي كلي مناطق اقتصادي ويژة چين
بند اول : بيماري يا حوادث غير ناشي از كار (غير مرتبط با كار) 
بند دوم : بيماري يا حوادث ناشي از كار 
گفتار سوم: از كار افتادگي كلي در منطقة آزاد جبل علي (امارات)
بند اول: شروط استحقاق غرامت از كار افتادگي كلي
بند دوم: غرامت از كارافتادگي ناشي از كار
مبحث پنجم: موارد ديگر انحلال قرارداد كار يا پايان رابطة كارگري و كارفرمايي.
مبحث ششم: تشريفات بعد از خاتمة قرارداد
گفتار اول: تشريفات بعد از خاتمة قرارداد كار در منطقة آزاد جبل علي (امارات)
بند اول : اطلاع ادارة منطقة آزاد از تنبيهات انضباطي صورت گرفته بر عليه كارگران حمايتي:
بند دوم: محاسبه و بررسي مقرري هاي قطعي و مطالباتي كه بر اساس مقررات و قرارداد كار به كارگر بايستي پرداخت شود:
گفتار دوم: تشريفات بعد از خاتمة قرارداد كار در مناطق اقتصادي ويژة چين:
بخش سوم : شرايط کار
فصل  اول: مدت كار
مبحث اول: مدت كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
گفتار اول: ساعات كار 
گفتار سوم: كار اضافي :
 مبحث دوم: مدت كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
گفتار اول: ساعات كار
گفتار دوم: كار اضافي
گفتار سوم: دستمزد كار اضافي
مبحث سوم: مدت كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي(امارات)
گفتار اول: ساعات كار
گفتار دوم: كار اضافي
فصل  دوم: تعطيل هفتگي، تعطيلات رسمي و مرخصي ها
مبحث اول: تعطيل هفتگي و رسمي و مرخصي ها در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
گفتار اول: تعطيل هفتگي
گفتار دوم: تعطيلات رسمي 
گفتار سوم: مرخصي ها 
مبحث دوم: تعطيل هفتگي، تعطيلات رسمي و مرخصي ها در مقررات مناطق اقتصادي
ويژة چين
گفتار اول: تعطيل هفتگي و تعطيلات رسمي:
گفتار دوم: مرخصي ها
مبحث سوم: تعطيل هفتگي، تعطيلات رسمي و مرخصي ها در مقررات منطقه آزاد جبل علي:
فصل  سوم: دستمزد
مبحث اول: ماهيت دستمزد
مبحث دوم: مقررات حمايتي درباره مزد 
گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب هاي كارگر
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زماني معين:
گفتار سوم: چگونگي پرداخت دستمزد:
گفتار چهارم: كيفيت گرفتن دستمزد: 
مبحث سوم: اصول اساسي دستمزد
گفتار اول: اصل عدم تبعيض در مزد
گفتار دوم: مصونيت مزد:
گفتار سوم: حداقل مزد :
مبحث چهارم: مقررات دستمزد در مناطق آزاد ايران
اصول اساسي دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
مبحث پنجم: مقررات دستمزد در مناطق اقتصادي ويژه چين
گفتار اول: چگونگي تعيين دستمزد:
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زماني معين و چگونگي پرداخت مزد: 
گفتار سوم: اصول اساسي دستمزد 
مبحث ششم: مقررات دستمزد در منطقة آزاد جبل علي (امارات)
فصل  چهارم: شرايط كار زنان و نوجوانان
مبحث اول: شرايط كار زنان 
گفتار اول: شرايط كار زنان در مناطق آزاد ايران
گفتار دوم: شرايط كار زنان در مناطق اقتصادي ويژة چين
گفتار سوم: شرايط كار زنان در منطقة جبل علي (امارات)
مبحث دوم: شرايط كار نوجوانان
گفتار اول: شرايط كار نوجوانان در مقررات مناطق آزاد ايران
گفتار دوم: شرايط كار نوجوانان در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
بخش چهارم : روابط جمعي کار
فصل  اول: كليات
مبحث اول: تشكلهاي كارگري
گفتار اول: تعريف تشكلهاي كارگري
گفتار دوم: انواع تشکل هاي کارگري
گفتار سوم: وظايف تشكلهاي كارگري
مبحث دوم: تشكلهاي كارفرمايي
گفتار اول: تعريف و سابقة تاريخي
گفتار دوم: اهداف سازمانهاي كارفرمايي
مبحث سوم: حمايت بين المللي از حق سنديکايي يا حق ايجاد تشکلهاي کارگري و کارفرمايي:
گفتار اول: مقاوله نامة شماره ۸۷ 
گفتار دوم: مقاوله نامه شماره ۹۸ 
گفتار سوم: اعلاميه جهاني حقوق بشر
مبحث چهارم: پيمانهاي جمعي
گفتار اول: تعريف
گفتار دوم: مقايسه قرارداد فردي و پيمان جمعي
بنداول : موضوع قرارداد كار و پيمان جمعي كار
بند دوم : عنصر جمعي در پيمانهاي جمعي
گفتار سوم: پيمان جمعي و قواعد موضوعة كار
بنداول : وجه تشابه پيمان جمعي و قواعد موضوعه كار
بند دوم : وجوه افتراق پيمان جمعي و قواعد موضوعة كار
فصل  دوم: اتحاديه هاي كارگري و پيمانهاي جمعي در «سند اشتغال و سياست
اجتماعي در مناطق پردازش صادرات» سازمان بين المللي كار
پيمانهاي جمعي
فصل سوم: روابط جمعي كار در مقررات آزاد ايران
فصل چهارم: روابط جمعي كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
مبحث اول: حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري
مبحث دوم: اهداف و وظايف اتحاديه هاي كارگري
گفتار اول: حمايت و دفاع از حقوق و مصالح كارگران 
گفتار دوم: مساعدت منطقي بنگاه براي برنامه ريزي و استفاده از وجوه و مزاياي غير نقدي و رفاهي: 
گفتار سوم: سازماندهي تحقيقات سياسي، علمي، فني و تخصصي كارگران
گفتار چهارم: توسعه فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي 
گفتار پنجم: آموزش كارگران جهت رعايت انضباط كاري 
گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجراي وظايف متنوع اقتصادي بنگاه: 
مبحث سوم: تكاليف بنگاهها (كارفرمايان) در قبال اتحاديه هاي كارگري
مبحث چهارم: پيمان هاي دسته جمعي
فصل  پنجم: روابط جمعي كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي (امارات)
بخش پنجم :  نظام حل اختلافات كارگر و كارفرما
فصل  اول: مقدمه
مبحث اول: انواع اختلافات كارگري و كارفرمائي
گفتار اول: اختلافات فردي و اختلافات جمعي
گفتار دوم: اختلافات حقوقي و اختلافات صنفي
مبحث دوم: راههاي حل اختلاف
گفتار اول: مذاكره و سازش بين كارگر و كارفرما يا نمايندگان آنان
گفتار دوم: استفاده از روش داوري
گفتار سوم: رسيدگي كيفري
مبحث سوم: ويژگيهاي دادرسي و حل اختلافات كارگري
مبحث چهارم: حل و فصل اختلافات كارگري و كارفرمايي در مقررات بين المللي كار
فصل  دوم: نظام حل اختلاف كارگري و كارفرمايي در مقررات مناطق آزاد ايران
فصل  سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادي ويژه چين
مبحث اول: مراحل يا مراجع رسيدگي
گفتار اول: مذاكره و سازش
گفتار دوم: كميتة ميانجيگري اختلافات كاري بنگاه:
گفتار سوم: كميتة داوري اختلافات كارگري
گفتار چهارم: دادگاه عمومي
مبحث دوم: روش هاي رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي
مبحث سوم: انواع اختلافات كارگري و كارفرمايي
فصل چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علي «امارات»)
نتيجه‌گيري‌
قراردادكار
تعليق‌ قراردادكار
انحلال‌ قرارداد كار يا پايان ‌رابطه‌ كارگري‌ و كارفرمائي‌
۱ـ اخراج‌
۲ـ استعفا
۳ـ از كار افتادگي‌ كلي‌:
۴ـ تشريفات‌ پس از انحلال قرارداد کار
شرايط‌ كار:
مزد
روابط‌ جمعي‌ كار:
نظام‌ حل‌ اختلاف‌
مراجع و مواخذ
کتب:
پايان نامه ها:
مجلات:
قوانين و مقررات:
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت