سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

تأثیر و ماندگاری یک دوره تمرین ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیر در رشد مهارت های حرکتی بنیادی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 24 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
چکیده
در سالهای اخیر، بررسی تأثیر قوی سازی ناحیه مرکزی بدن بر تعادل از محبوبیت بسیاری برخوردار شده است. نتایج پژوهش های صورت گرفته در این زمینه متناقض بوده و همچنین مطالعات اندکی در رابطه با اثر این تمرینات روی کودکان انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر و ماندگاری تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیر در رشد مهارت های حرکتی بنیادی بود. بدین منظور، ۳۰ دانش آموز پسر پایه اول دبستان از میان ۱۶۲ نفر اولیه با آزمون تبحر حرکتی بروینینکس- اوسرتسکی (BOT-2) غربال شده و سپس به صورت تصادفی در دو گروه  کنترل (۱۵ نفر) و تجربی (۱۵ نفر) سازماندهی شدند. قبل از اجرای برنامه تمرینی ثبات مرکزی تعادل ایستای آزمودنی ها با تست رومبرگ و تعادل پویا با تست تعادل Y اندازه گیری شد. بعد از اجرای ۸ هفته تمرین ثبات مرکزی و همچنین ۴ هفته بی تمرینی مجدداً آزمودنی ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل آماری از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس یک طرفه) در سطح معنی داری (۰۵/۰p<) استفاده شد. یافته ها بهبود معنی داری در عملکرد و ماندگاری تعادل ایستا و پویای گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. با توجه به یافته های این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری کرد که برنامه تمرینات ثبات مرکزی ممکن است عملکرد و ماندگاری تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیر در رشد مهارتهای حرکتی بنیادی را افزایش دهد.
کلید واژه: تمرینات ثبات مرکزی، تعادل ایستا، تعادل پویا، آزمون بروینینکس- اوسرتسکی
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                               صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱ کلیات    2
۱-۲- بيان مساله    6
۱-۳- ضرورت و اهميت پژوهش    10
۱-۴- اهداف پژوهش    12
۱-۵- پرسش¬هاي پژوهش    12
۱-۶- پیش فرض‌های پژوهش    13
۱-۷- محدودیت‌های پژوهش    13
۱-۸- تعريف مفهومي و عملیاتی واژه‌ها    14
۱-۸-۱-  ثبات مرکزی    14
۱-۸-۲-  تعادل    15
۱-۸-۳-  تاخیر در رشد مهارت‌های حرکتی بنیادی    16
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیقاتی
۲-۱-  مقدمه    18
۲-۲-  روش‌هاي ارزیابی رشد حرکتی    18
۲-۲-۱-  فرایند و نتیجه حرکت    19
۲-۳-  مدل‌های رشد حرکتی انسان    20
۲-۳-۱-  مدل نیوول    21
۲-۳-۲-  مدل گالاهو (مدل ساعت شنی)    23
۲-۳-۳-  کلارک و متکالف (کوه رشد حرکتی)    26
۲-۳-۴-  مدل استودن    28
۲-۴-  مهارت‌های حرکتی بنیادی    30
۲-۵-  تعادل    33
۲-۵-۱-  مکانیسم‌های تعادلی برای حفظ وضعیت بدن    34
۲-۵-۱-۱-  گیرنده‌های فشار پاها    35
۲-۵-۱-۲-  سیستم دهلیزی گوش داخلی    36
۲-۵-۱-۳-  سیستم بینایی    37
۲-۵-۲-  تئوری سیستم‌ها    37
۲-۵-۳-  کنترل تعادل    38
۲-۵-۴-  رویکرد رشدی کنترل تعادل    39
۲-۶-  سیستم عضلانی ناحیه مرکزی    40
۲-۶-۱-  آناتومی ناحیه مرکزی    41
۲-۶-۲-  فعال‌سازی سیستم عضلانی ناحیه مرکزی    43
۲-۶-۳-  ناحیه مرکزی و آسیب    44
۲-۷-  ارزیابی مهارت‌های حرکتی بنیادی و ابزارهای اندازه‌گیری    44
۲-۷-۱-  آزمون تبحر حرکتی بروینینکس – اوسرتسکی    46
۲-۷-۲-   مجموعه آزمون ارزیابی حرکات کودکان    46
۲-۷-۳-  آزمون رشد حرکتی درشت-۲    47
۲-۸-  پیشینه¬ی پژوهش    49
۲-۸-۱-  تاثیر برنامه‌های مداخله‌ای بر بهبود مهارت‌های تعادلی    49
۲-۸-۲-  تأثیر تمرین‌های ثبات مرکزی بر مهارت‌های تعادلی    51
۲-۹-  نتیجه‌گیری از مطالعات پیشین    54
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱-  مقدمه    56
۳-۲-  روش‌شناسی پژوهش    56
۳-۳-  جامعه  و نمونه‌ی آماری    57
۳-۴-  مراحل اجرای پژوهش    57
۳-۵-  ابزار و روش جمع آوری اطلاعات    58
۳-۵-۱-  پرسش‌نامه اطلاعات فردی    58
۳-۵-۲-  آزمون تبحر حرکتی بروینینکس- اوسرتسکی    58
۳-۵-۲-۱-  ساختار و وسایل اجرای آزمون BOT-2    59
۳-۵-۲-۲-  نحوه‌ی اجرا و نمره‌گذاری آزمون BOT-2    59
۳-۵-۳-  آزمون تعادلی Y    61
۳-۵-۴-  آزمون تعادلی رومبرگ    62
۳-۶-  روش اجرا    63
۳-۷-  متغیرهای پژوهش    64
۳-۷-۱-  متغیر مستقل    64
۳-۷-۲-  متغیر وابسته    64
۳-۷-۳-  متغیرهای کنترل    64
۳-۷-۴-  متغیرهای مداخله‌گر    64
۳-۸-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    65
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
۴-۱-  مقدمه    69
۴-۲-  متغیرهای جمعیت شناختی    70
۴-۳-  توصیف آماری داده‌ها    70
۴-۴-  یافته‌های مربوط به سوالات پژوهش    74
۴-۴-۱-  سوال اول    74
۴-۴-۲-  سوال دوم    75
۴-۴-۳-  سوال سوم    77
۴-۴-۴-  سوال چهارم    78
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱-  مقدمه    81
۵-۲-  خلاصه پژوهش    81
۵-۳-   بحث و نتیجه‌گیری پیرامون یافته‌های پژوهش    82
۵-۳-۱-  سوال اول    82
۵-۳-۲-  سوال دوم    84
۵-۳-۳-  سوال سوم    87
۵-۳-۴-  سوال چهارم    90
۵-۴-  نتیجه‌گیری    91
۵-۵-  پیشنهادها    92
۵-۵-۱-  پیشنهادهای کاربردی    92
۵-۵-۱-  پیشنهادهای پژوهشی    93
منابع فارسی    94
منابع انگلیسی    97
پیوست‌ها    105
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل