سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 129 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره مکمل‌دهی ال‌آرژنین بر پاسخ‌های VEGF، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی‌گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، ۱۵ کشتی‌گیر تمرین کرده با میانگین سنی ۴۷/۲±13/21 سال؛ و نمایه¬ی توده بدنی ۷۱/۱±14/24 به روش نمونه گیری داوطلبانه و هدفدار انتخاب شدند، و به صورت تصادفی در دو گروه مکمل (۸ نفر) و دارونما (۷ نفر) قرار گرفتند. در پیش‌آزمون و پس‌آزمون، آزمودنی‌ها پروتکل وامانده ساز بروس را تا رسیدن به واماندگی ادامه دادند، و از آنها قبل و بلافاصله پس از انجام پروتکل نمونه خونی تهیه شد. مقادیر VEGF و اندوستاتین سرمی به روش الایزا اندازه‌گيري شد. هم‌چنین حداکثر اکسیژن مصرفی و نسبت تبادل تنفسی نیز با استفاده از دستگاه آنالیز گازهای تنفسی اندازه گیری شد. آزمودنی‌های گروه مکمل، به مدت ۱۴ روز مکمل‌ال آرژنین (۱/۰ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) مصرف کردند، و گروه دارونما نیز مکمل بی اثر را دریافت کردند. هر دو گروه در دوره مصرف مکمل به انجام تمرینات تخصصی خود مطابق با هفته‌های قبل پرداختند. آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از SPSS و با روش آماری t استیودنت در سطح معنی‌داری (۰۵/۰P≤)  تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: تغییرات VEGF، اندوستاتین و هم چنین نسبت VEGF به اندوستاتین کشتی‌گیران تمرین کرده به یک جلسه فعالیت وامانده ساز قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال‌آرژنین به لحاظ آماری معنی‌دار نبود(۰۵/۰P≥)؛ مقایسه حداکثر اکسیژن مصرفی و نسبت تبادل تنفسی نیز پیش و پس از دریافت مکمل به لحاظ آماری معنی‌دار نبود (۰۵/۰P≥)  بحث و نتیجه‌گیری: هرچند که یافته‌های ما به لحاظ آماری معنی‌دار نبود، اما به نظر می‌رسد، مصرف مکمل ال‌آرژنین با افزایش نسبی VEGF و نسبت VEGF به اندوستاتین و همچنین کاهش اندوستاتین در گروه مکمل در پاسخ به فعالیت، سبب توسعه نسبی فرآیند آنژیوژنز شد، که در پی آن حداکثر اکسیژن مصرفی نیز افزایش نسبی یافت.
واژه های کلیدی:   VEGF _ اندوستاتین_حداکثر اکسیژن مصرفی_ فعالیت وامانده ساز_ کشتی گیران تمرین کرده

 
 
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده فارسی:         أ
فهرست مطالب:     ب
فهرست جدول‌ها:      ج
فهرست نمودارها:         ح
فهرست شکل‌ها:      خ
فصل اول : طرح پژوهش    
مقدمه    2
بيان مسئله    3
ضرورت و اهمیت پژوهش    7
اهداف پژوهش:    9
فرضيه هاي پژوهش    10
تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات    11
فصل دوم : ادبیات پژوهش   
مبانی نظری    14
توسعه عروقی    14
آنژیوژنز    14
آرتریوژنز    15
مکانیزیم های آنژیوژنز    16
عوامل اثر گذار بر آنژیوژنز    17
الف) عوامل متابولیکی تحریک کننده آنژیوژنز    18
۱- عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)    19
ایزوفرم های VEGF    19
گیرنده های VEGF    20
اعمال بیولوژیکی VEGF    21
۲- نیتریک اکساید(NO):    22
NO و مکانیزم های آن در عروق خونی    23
تولید NO.    24
انواع آنزیم NOS و عملکرد های آن    25
ب) عوامل متابولیکی مهار کننده آنژیوژنز    26
۱- اندوستاتین    26
مکانیزم تولید اندوستاتین    27
تاثیرات بیولوژیک و مکانیزم عمل اندوستاتین    28
آنژیوژنز و بیماری ها    30
آنژیوژنز و ورزش    31
ورزش و تنظیم کننده های متابولیکی آنژیوژنز    32
ال-آرژنین    33
منابع تامین ال-آرژنین    34
چرا ال آرژنین توسط ورزشکاران و گروه های مختلف مصرف می شود؟    34
حداکثر اکسیژن مصرفی    36
چگالی مویرگی، حداکثر اکسیژن مصرفی و ورزش کشتی    37
مبانی تجربی    38
تحقیقات داخل کشور    38
تحقیقات خارج کشور    41
نتیجه گیری    52
فصل سوم : روش پژوهش  
نوع پژوهش    54
جامعه آماري و نمونه ها ونحوه انتخاب    54
معیارهای ورود به پژوهش    54
متغيرهاي پژوهش    54
امکانات و ابزار مورد استفاده    55
روش جمع آوری دادهها    56
الف) اندازه گیری ابعاد بدنی    56
ب) اندازه گیری نمونه های خونی    57
ج) اندازه گیری نسبت تبادل تنفسی    58
د) اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی    58
ه) اندازه گیری کالری دریافتی روزانه    58
و) اندازه گیری کالری مصرفی روزانه    59
روش اجرای پژوهش    60
مراحل اجرای پژوهش    61
کنترل رژیم غذایی    62
پروتکل مصرف مکمل ال-آرژنین    62
پروتکل تمرین وامانده ساز    62
تمرین کشتی    63
ملاحظات اخلاقي     65
محدودیت های پژوهش     66
پیش فرض های پژوهش     66
روش آماري    66
فصل چهارم : یافته های پژوهش   
توصیف آماری داده ها    68
استنباط آماری داده ها    70
آزمون فرضیه ها    73
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری    
خلاصه پژوهش    79
یافته های پژوهش    80
بحث و تفسیر نتایج    82
نتیجه گیری کلی    90
پیشنهادها    91
منابع    92
پیوست شماره ۱: رضایت نامه شرکت و همکاری در طرح پژوهشی    101
پیوست شماره ۲: پرسشنامه مشخصات فردی و سابقة پزشکی     102
پیوست شماره ۳: پرسشنامه سبک زندگی     104
پیوست شماره ۴: پرسشنامه یاد آمد تغذیه    106
پیوست شماره ۵: پرسشنامۀ ارزیابی فعالیت جسمانی    107
چکیده انگلیسی:     111
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت