سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

رابطه بين ترکيب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا سمنان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 86 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
چكيده:
در اين مطالعه ي مقطعي، جامعه تحقيق شامل كليه دانشجويان دختر پرديس الزهراي دانشگاه فرهنگيان استان سمنان بود كه از اين ميان ۱۷۷ نفر به صورت تصادفي جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. بعد از انجام معاينات پزشكي و تكميل فرم رضايت نامه، قد و وزن جهت محاسبه شاخص توده¬بدني، نسبت دور کمر به دور باسن،عوامل آمادگي جسماني مانند استقامت عضلانی (درازونشست)، انعطاف پذيری (خمش به جلو)، استقامت قلب و عروق (تست كوپر) و چابکی (تست ايلي نويز) افراد مورد آزمون قرار گرفت. اطلاعات مربوط به ميزان فعاليت بدني افراد نيز با استفاده از پرسش نامه فعاليت بدنی  فرم كوتاه جمع آوري گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 21 و با محاسبه شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي همبستگي پيرسون و اسپيرمن در سطح معني داري (۰۵/۰>P) تجزيه و تحليل شد.يافته ها: بر اساس نتايج بدست آمده دانشجويان شركت كننده در سنين ۱۹ تا ۲۵ سال بودند و شاخص توده¬ي¬بدني اين افراد بين ۲۳/۱۶ تا ۷۶/۳۹ قرار داشت. سطح فعاليت بدني دانشجويان استقامت قلبي- عروقي (۱۷/۰=r و ۰۱/۰=p) با چابكي (۱۹/۰-=r و ۰۰۹/۰=p) و استقامت عضلات شكم (۱۷/۰=r و ۰۱/۰=p) رابطه معني¬داري را نشان داد  درحالي كه بين  سطح فعاليت بدني با تركيب بدني و ديگر شاخص¬هاي آمادگي جسماني افراد هيچ رابطه معني¬داري مشاهده نشد. نتايج اين تحقيق نشان داد بين شاخص¬توده بدني افراد با استقامت قلبي – عروقي (۲۷/۰-=r و ۰۰۱/۰=p)، چابكي (۱۹۵/۰=r و ۰۰۹/۰=p) و استقامت عضلات شكم (۲۸/۰-=r و ۰۰۱/۰=p) رابطه معني‌داري وجود دارد. ولي رابطه آن با انعطاف¬پذيري معني¬دار نمي¬باشد. اين در حاليست كه نسبت دور كمر به دور باسن فقط با استقامت عضلات شكم رابطه معني¬داري را نشان مي¬دهد (۱۷/۰-=r و ۰۲/۰=p) و رابطه آن با ديگر شاخص¬هاي آمادگي جسماني از لحاظ آماري معني دار نمي باشد. نتيجه گيري: تحقيق حاضر نشان داد شاخص توده بدني و سطح فعاليت بدني با برخي از شاخص¬هاي آمادگي-جسماني ارتباطي قوي دارند اين درحاليست كه سطح فعاليت¬بدني دانشجويان و تركيب بدني آنها هيچ¬گونه ارتباط آماري را نشان نداد.
واژگان كليدي: آمادگي جسماني، ترکيب بدنی، فعاليت بدني، دانشجويان دختر

 
 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه                                          شماره صفحه
چكيده      1    
فصل اول: مقدمه پژوهش
 1-1- بيان مسئله      3
۱-۲-ضرورت انجام پژوهش      6
۱-۳-اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش     8
۱-۴-متغيرهاي پژوهش     8
۱-۵-تعريف اصطلاحات     9
فصل دوم : ادبيات پژوهش
۲-۱-مقدمه     12
۲-۱- مبانی نظری     12
۲-۱-۱- تركيب بدني     16
۲-۱-۲- آمادگی جسمانی     16
۲-۱-۳- استقامت قلبی و عروقی     18
۲-۱-۴- انعطاف‌پذیری     20
۲-۱-۵- چابکی     22
۲-۱-۶- استقامت عضلانی     24
۲-۱-۷- فعالیت بدنی     25
۲-۲- مروری بر تحقیقات گذشته     26
۲-۲-۱- پژوهش‌های صورت گرفته در داخل کشور     26
۲-۲-۲- پژوهش‌های صورت گرفته در خارج کشور     32
فصل سوم : روش شناسي پژوهش
۳-۱-مقدمه     37
۳-۲- روش پژوهش     37
۳-۳- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری     37
۳-۴- متغيرهاي پژوهش     38
۳-۴-۱- شاخص توده بدني (BMI)      38
۳-۴-۲- نسبت محيط كمر به محيط باسن (WHR)     39
۳-۴-۳- تست كوپر (۱۲ دقيقه دور دويدن)      39
۳-۴-۴- تست انعطاف پذيري     41
۳-۴-۵- تست چابكي ايلينويز    41
۳-۴-۶- تست دراز نشست     42
۳-۴-۷-پرسش نامه بين المللي فعاليت بدني    43
۳-۵-  ابزارهاي پژوهش     44
۳-۶- شیوه اجرای پژوهش     44
۳-۷- روش‌های آماری تحلیل داده‌ها     45
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
۴-۱-مقدمه     47
۴-۲- يافته‌هاي توصیفی     47
۴-۳- يافته‌ها استنباطي     51
۴-۴- يافته‌هاي جانبي     53
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
۵-۱ مقدمه     57
۵-۲- بحث و نتیجه گیری     57
۵-۳- پیشنهادات پژوهش     64
منابع     66
ضمايم     73
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها