سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 106 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
در این تحقیق به بررسی ریسک و بازده ( سیستماتیک و فوق العاده) سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها پرداخته می شود. یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیران از دو مولفه ریسک و بازده استفاده می کنند بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده اهمیت دارد.در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر ۱۲۵ شرکت در قالب ۱۵صنعت در طی دوره مالی ۶ ساله از سال مالی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ با توجه به در نظر گرفتن شرایط یکسان برای کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و همچنین برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چند متغییره به روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است.نتایج حاکی از این است که بین ریسک سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه مستقیم و معنادار و بین بازده سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره  رابطه معکوس و معناداری وجود دارد،در حالیکه بین ریسک و بازده فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد.
کلید واژه : ریسک فوق العاده ، بازده فوق العاده، مدت تصدی هیات مدیره .
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چكيده ……………………………………………………………………………………………………………………..    1
فصل اول: كليات تحقيق    2
۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….    3
۱-۲ بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………………..    4
۱-۳ پرسش هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………    7
۱-۴ اهداف و ضرورت انجام تحقيق………………………………………………………………………………..    7
۱-۵ فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………….    7
۱-۶ روش شناسي تحقيق……………………………………………………………………………………………….    8
۱-۷ شرح وا‍ژه ها و اصطلاحات به كار رفته در تحقيق…………………………………………………………    9
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق                                                                     11
۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………    12
۲-۲ نظریه  نمايندگي……………………………………………………………………………………………………    13
۲-۳ حاكميت شركتي……………………………………………………………………………………………………    14
۲-۴ هیات مدیره…………………………………………………………………………………………………………..    17
۲-۵ مدت تصدی هات مدیره…………………………………………………………………………………………    19
۲-۶ عملکرد هیات مدیره……………………………………………………………………………………………..    21
۲-۷ ریسک………………………………………………………………………………………………………………..    22
۲-۷-۱ ریسک سیستماتیک……………………………………………………………………………………………    23
۲-۷-۲ ریسک فوق العاده………………………………………………………………………………………………    24
۲-۸ بازده……………………………………………………………………………………………………………………    26
۲-۸-۱ بازده سیستماتیک……………………………………………………………………………………………….    28
۲-۸-۲ بازده فوق العاده…………………………………………………………………………………………………    28
۲-۹پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….    31
۲-۹-۱ تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………….    31
۲-۹-۲ تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………..    34
۲-۱۰خلاصه تحقيقات خارجي……………………………………………………………………………………….    36
۲-۱۱خلاصه تحقيقات داخلي…………………………………………………………………………………………    38
۲-۱۲خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………..    40
فصل سوم :روش شناسی تحقیق                                                                                41
۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….    42
۳-۲ روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………….    42
۳-۲-۱ قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………    43
۳-۲-۲ قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………….    43
۳-۲-۳ قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………..    44
۳-۲-۴ جامعه ،نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………..    44
۳-۲-۵ شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………….    48
۳-۳ معرفی متغییرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها……………………………………………………………….    48
۳-۳-۱ نحوه اندازه گیری متغییر وابسته…………………………………………………………………………….    50
۳-۳-۲ نحوه اندازه گیری متغییرهای مستقل………………………………………………………………………    50
۳-۳-۳ نحوه اندازه گیری متغیرهای کنترل………………………………………………………………………..    52
۳-۴ فرضیه ها و الگوی تحقیق………………………………………………………………………………………..    53
۳-۵ استدلال فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….    55
۳-۶ روش های آماری………………………………………………………………………………………………….    55
۳-۷ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………    57
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..    58
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….    59
۴-۲ داده ها و آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………    59
۴-۳ آزمون نرمال بودن ت.زیع متغییر وابسته تحقیق…………………………………………………………….    62
۴-۴ بررسی همبستگی بین متغییرهای اصلی تحقیق……………………………………………………………..    64
۴-۵ آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………..    65
۴-۶ آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….    65
۴-۷ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………    70
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق                                                                        72
۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….    73
۵-۲ خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..    73
۵-۳ جمع بندی و تفسیر نتایج………………………………………………………………………………………….    76
۵-۴ محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..    77
۵-۵ پیشنهادات برخواسته از تحقیق………………………………………………………………………………….    77
۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………    77
۵-۵-۲ پیشنهاداتی  برای آتی………………………………………………………………………………………….    78
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………    79
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..    82
پيوست ها……………………………………………………………………………………………………………………    85
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل