سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 90 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
چکیده:
این تحقیق با هدف برسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان انجام شده است. این تحقیق کاربردی است و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و به روش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران تربیت بدنی شاغل در هنرستان‌های تندرستی استان کردستان می باشد که تعداد آنها۱۱۰ نفر در شهرستان‌هاي سنندج، مریوان، سقز، دهگلان، بیجار و قروه مشغول به ارائه خدمت هستند. روش نمونه گیری به صورت تمام شمار استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده های پژوهش از پرسش‌نامه طراحی شده محیط مدرسه توسط جانسون و استیونس(۲۰۰۷) استفاده شد که ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ ۸۶۹/. محاسبه شد. با توجه به تحلیل داده های جمع‌آوری شده، نتایج زیر بدست آمده است. بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربيت بدني رابطه وجودندارد و فقط مولفه‌های نوآوری و همکاری ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربيت زبدني داشتند. نتایج دیگر نشان داد که مقدار بتای مولفه‌های نوآوری و همکاری معنادار شده است. بنابراین  فقط این دو مولفه می توانند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربيت بدني را پیش بینی نمایند.
واژه های کلیدی: پیشرفت تحصیلی، دبیران تربیت بدنی، محیط مدرسه
 
 
  فهرست مطالب
عنوان                                                                                      صفحه
فصل اول – مقدمه و کلیات    1
۱-۱ مقدمه    2
۱-۲ بیان مسأله    3   
۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق    4
۱-۴ اهداف تحقیق     5
۱-۵ فرضیه¬های تحقیق    6
۱-۶ پیش¬فرض تحقیق    6
۱-۷ محدوده تحقیق     6
۱-۸ تعاریف مفهومی متغیرها    7
فصل دوم – مباني نظري و مرور پيشينه   8
۲-۱ مقدمه    9
۲-۲ آموزش و پرورش    9
۲-۳ مدرسه    12
۲-۴ فضا و تجهیزات مدرسه    14
۲-۵ محیط مدرسه    15
۲-۶ ویژگی کالبدی مدارس خلاق    18
۲-۷ پیشرفت تحصیلی    22
۲-۸ عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی    24
۲-۹ سنجش پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان    25
۲-۱۰ تربیت¬بدنی    26
۲-۱۱ اهداف تربيت¬بدني و ورزش    27
۲-۱۱-۱ هدف تكامل جسماني    27
۲-۱۱-۲ هدف تكامل عصبي عضلاني    28
۲-۱۱-۳ هدف تكامل شناختي    28
۲-۱۱-۴ هدف تكامل عاطفي (احساسي)    28
۲-۱۲ محیط ورزشی مدارس    29
۲-۱۳ مرور تحقیق    29
۲-۱۳-۱مرور تحقیقات داخلی    29
۲-۱۳-۲ مرور تحقیقات خارجی    33
۲-۱۴ جمع¬بندی پیشینه    35
فصل سوم -روش تحقیق    36
۳-۱ مقدمه    37
۳-۲ روش تحقیق    37
۳-۳ جامعه آماری    37
۳-۴روش،حجم و نحوه گزینش نمونه    37
۳-۵ تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق    37
۳-۶ ابزار گردآوری داده¬ها    38
۳-۷ روایی و پایایی پرسش¬نامه‌ها    39
۳-۸ روش جمع¬آوری داده¬ها    39
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    40
فصل چهارم – یافته-ها       41
۴-۱ مقدمه    42
۴-۲ آمارتوصیفی: بررسی متغیرهای جمعیت شناختی    43
۴-۳ بررسی متغیرهای تحقیق    47
۴-۴ بررسی مولفه‌های تحقیق    48
۴-۵ یافته‌های تحلیل    48
۴-۵-۱ بررسی نرمال بودن داده¬ها    48
۴-۶ آزمون فرضیه‌های پژوهش    50
۴-۷ برازش مدل رگرسیونی    51
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات    53
۵-۱-مقدمه    54
۵-۲-خلاصه پژوهش    54
۵-۳ تفسیرنتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش    55
۵-۴ تفسیرنتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش    56
۵-۵ یافته¬های مربوطه فرضیه¬های پژوهش    56
۵-۵-۱ یافته¬های¬ مربوط ¬به فرضیه اول پژوهش:    56
۵-۵-۲ یافته¬های مربوط به فرضیه دوم پژوهش    57
۵-۶ پیشنهادات    59
۵-۶-۱ پیشنهادات پژوهشی    59
۵-۶-۲ پیشنهادات کاربردی    59
۵-۷ محدودیت‌های پژوهش    60
منابع        62
منابع داخلی:    62
منابع خارجی    66
پیوست-ها    68
پیوست۱: پرسشنامه محقق ساخته    69
پیوست۲: پرسش‌نامه محیط مدرسه جانسونس و استیونس(۲۰۰۷    70
پیوست۳: پرسشنامه محیط مدرسه جانسون و استیونس(۲۰۰۷)    71
چکیده انگلیسی    72
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت