سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چكيده
 بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقيق حاضر تعيين شد. به اين منظور با تبعيت از مدلهاي رگرسيوني هوي و همکاران (۲۰۱۳) ، رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي سنجیده شده است. داده‌هاي مورد نياز مدل ها از ميان شركت¬هايي جمع¬آوري شد كه طي قلمرو زماني تحقيق از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ – به مدت ۵ سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن¬ها بيش از سه ماه وقفه نداشته است. بدين ترتيب ۱۴۰ شركت به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
نتايج اين تجزيه و تحليل بيانگر وجود رابطه مستقیم بين اجتناب مالياتي با فعاليت هاي غيرمسئولانه پاسخگويي اجتماعي در برخی حالتها می باشد. همچنین بین اجتناب مالياتي با بدهي هاي احتمالي غيرمسئولانه پاسخگويي اجتماعي رابطه مستقيم ندارد

 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                   صفحه
فصل اول: كليات طرح
۱-۱- بيان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳- اهميت موضوع تحقيق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………………………………….۳
۱-۴- سوالات و فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۵- مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………..۷
۱-۷- روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۸- قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۱-۱- قلمرو موضوعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۸-۲- قلمرو مکاني و زماني تحقيق…………………………………………………………………………………………………۹
۱-۹- جامعه و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱۰- محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۰
فصل دوم: مطالعات نظري
۲-۱-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲- تعاریف مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۳- تعریف های سازمانی CSP………………………………………………………………………………………………………….17
۲-۴- ابعاد مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۵- اهميت ماليات…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۶- نقش ماليات در جامعه…………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۷- ماليات و جايگاه آن در اقتصاد………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۸- نگاهي بر درآمدهاي مالياتي …………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۹- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن ……………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۱۰- اصول وضع ماليات……………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۱۱- مفهوم اجتناب مالياتي………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱۲- تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي……………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۱۳- زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي……………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱۴- اندازه گيري فرار مالياتي در ايران………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲- ۱۵- کارت بازرگاني، کد اقتصادي و فرار مالياتي…………………………………………………………………………………۲۸
۲-۱۶- ناکارآمدي نظام مالياتي ايران، علل و زمينه ها………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۱۷- رابطه مفاهيم مالياتي با مفاهيم حسابداري و گزارشگري ………………………………………………………………..۳۵  
۲- ۱۸- رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۱۹- گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي…………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲۰- تحقيقات انجام شده در مورد اجتناب مالياتي………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۲۱- خلاصه و جمع بندي…………………………………………………………………………………………………………………۴۳
فصل سوم: روش تحقيق
۳-۱- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۲- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۳- حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۴- ابزار جمع آوری اطللاعات…………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۵- روش تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۵-۱- تعاريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۵-۲- تفسير متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳- ۶- خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
۴ – 1 – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۴-۲- آمار توصيفي ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۴– 3– ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………..۶۱
۴-۴- نتايج بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي ……………………………………………………………………..۶۴
۴-۵- نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۵-۱- نتيجه آزمون فرضيات تحقيق در رگرسيون مدل (۱) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالياتي نقدي…………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۴-۵-۲- نتيجه آزمون فرضيات تحقيق در رگرسيون مدل (۱) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت……………………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۵-۳- نتيجه آزمون فرضيات تحقيق در رگرسيون مدل (۱) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) اختلاف دائمي ماليات………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۴ – 6 – خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………۸۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱– نتیجه گیری (خلاصه يافته‌هاي تحقيق)…………………………………………………………………………………………..۸۶
۵-۱-۱- تحليل تطبيقي يافته ها ……………………………………………………………………………………………………….۸۹
۵-۲- پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
–    پیشنهاداتحاصل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۹۰
–    پیشنهادت چانبی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
–    پیشنهادات برای محققین بعدی……………………………………………………………………………………………….۹۱
۵-۳- خلاصه فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
پيوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
فهرست منایع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
چکیده انگلیسی (Abstract)  …………………………………………………………………………………………………………………122
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان