سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 155 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری تحقیق شامل ۱۰۰ نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و  روش نمونه گیري آماري به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد، که ۵۰ دبیر زن و ۵۰ دبیر مرد را شامل می شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ استفاده شد، روایی هر دو پرسشنامه به تایید ۱۳ نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی  با ۳۰ نفر آزمودنی ( معلمان تربیت بدنی) مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آنها به ترتیب ۹۳۶/۰و ۸۵۹/۰ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل  اطلاعات جمع آوری شده ، از روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی از جمله  کلموگروف –اسمیرنوف، t_ استودنت تک نمونه ای، رگرسیون خطی ساده، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تعقیبی شفه  و توسط  19 spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین هوش هیجانی دبیران تربیت بدنی در سطح مورد انتظار و سلامت عمومی پایین تر از سطح متوسط مورد انتظارمی باشد و برای تمام مقاطع تدریس براساس جنسیت بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان هم بستگی مثبت و معنادار وجود دارد (p<0/01) اما  این همبستگی در مقطع ابتدایی برای معلمان زن معنادار نمی باشد(p>0/05). که برای تمام مقاطع تدریس براساس جنسیت بجز معلمان زن مقطع ابتدایی هوش هیجانی می توانند بخشی از وواریانس سلامت روان معلمان را به صورت معنادار تبین کنند و  ضرایب تاثیر  برای معلمان مرد مقطع ابتدایی (۶۶/۰)،زن مقطع راهنمایی (۸۷/۰)،مرد مقطع راهنمایی (۱)،زن مقطع دبیرستان (۷۵/۰)مرد مقطع دبیرستان (۹۸/۰) می باشد و با توجه به آماره های t  نشان می دهد که  هوش هیجانی با اطمینان ۹۹ درصد می تواند تغیرات مربوط به سلامت روان  در این مقاطع با توجه به جنسیت معلمان را پیش بینی کنند و  هم چنین شاخص F تحلیل  واریانس نشان داد که بین هوش هیجانی معلمان رابطه معناداری وجود ندارد ولی از نظر متغیر سلامت روانی، مقطع ابتدایی از دیگر مقاطع کمتر بود.
واژگان کلیدی: هوش هیجانی، سلامت روانی، معلمان تربیت بدنی
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۱    
۱-۲ بیان مساله    ………………………………………………………………………………………………………………….4
۱-۳ اهمیت و ضرورت  تحقیق…………………………………………………………………………………………….۹
۱-۴ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۳
هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۵ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۶ فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۷ تعریف اصطلاحات    ……………………………………………………………………………………………………14
سلامت روانی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………۱۵
دبیران تربیت بدنی……………………………………………………………………………………………………………..۱۵
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲) هیجان………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۱) تاریخچه ی هوش هیجانی……………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۲) پیامدهای هوش هیجانی:    …………………………………………………………………………………….22
۲-۲-۳ ) رویکردهای هوش هیجانی………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۴) نظریه ها و تعاریف هوش هیجانی…………………………………………………………………………۲۵
۲-۳) سلامت روان………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۳-۱) تعریف……………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۳-۲) تاریخچه مطالعات درباره سلامت روان………………………………………………………………….۳۳
۲-۳-۳) ویژگی های افراد دارای سلامت روان از دیدگاه روان شناسان…………………………………..۳۵
۲-۳-۴) ویژگی های افراد دارای سلامت روان از دیدگاه اسلام……………………………………………..۳۶
۲-۳-۵) اصول سلامت روانی از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………..۳۷
۲-۳-۶) دیدگاه ها مختلف در مورد سلامت روان………………………………………………………………..۳۸
۲-۳-۷) سلامت روان از دیدگاه قرآن…………………………………………………………………………………۴۳
۲-۳-۸) فعالیت بدنی……………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۳-۹) ابعاد سلامت……………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۳-۱۰) فعالیت های بدنی و سلامت روان…………………………………………………………………………۵۱
۲-۳-۱۱) مدل های سلامت روانی………………………………………………………………………………………۵۴
۲-۴) پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۵) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..۷۳
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت