سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 94 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
چکیده:
هدف از انجام اين پژوهش تعيین شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی می باشد. ۲۲ مورد شاخص آنتروپومتریک در ۵۸ بازیکن (در هندبال میانگین سن ۰۷/۲۲، قد ۶۱/۱۸۲، وزن ۹۲/۸۲، وانحراف استاندارد سن ۲۴/۲، قد ۴۸/۵، وزن ۴۲/۵٫ و درفوتبال میانگین سن ۳۳/۲۵، قد ۶۷/۱۸۲، وزن ۶۰/۷۶، وانحراف استاندارد سن ۴۷/۳، قد ۷۳/۴، وزن ۳۴/۶٫ )  شاغل در لیگ استان گیلان در رشته های ورزشی فوتبال و هندبال اندازه گیری شد. میزان چابکی و سرعت آزمودنی ها در قالب دو آزمون چابکی ایلینویز و ۲۰ متر سرعت در هر دو گروه هندبال و فوتبال اندازه گیری شد. براي بررسي طبيعي بودن توزيع داده ها در هر یک از اندازه گیری های انجام شده از آزمون کالموگراف- اسميرنوف استفاده شد. برای مقایسه شاخص های آنتروپومتریک بین پست های مختلف از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی گابریل و برای بررسی ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با سرعت و چابکی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. کلیه آزمون-های آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ در سطح معنی داری(۰۵/۰ p <) انجام شد  نتایج آزمون گابریل با مقایسه زوجی شاخص های عرض زانو و عرض مچ پا بازیکنان هندبال در پست های مختلف نشان داد که شاخص عرض زانو در دروازه بانان نسبت به بازیکنان خط زن به طور معنی داری بیشتر بود. همچنین شاخص عرض مچ پا نیز در دروازه بانان نسبت به بازیکنان گوش به طور معنی دار بیشتربود. همچنین مقایسه زوجی شاخص های وزن و طول دو دست بازیکنان فوتبال در پست-های مختلف نشان داد که شاخص وزن در مدافعین و هافبک ها به طور معنی داری از مهاجمین بیشتر بود.  طول دو دست در دروازه بانان به طور معنی داری از مهاجمین بیشتر بود. شاخص های قد و قد نشسته بازیکنان فوتبال در پست های مختلف نشان داد که شاخص قد در دروازه بان ها و هافبک ها به طور معنی داری از مهاجمین بیشتر بود. همچنین شاخص قد نشسته نیز در مدافعین به طور معنی داری از مهاجمین بیشتر بود. نتایج نشان داد که از بین شاخص های آنتروپومتریک هندبالیست ها، وزن، قد نشسته، عرض آرنج و دور مچ پا با میزان سرعت و طول ساق پا، طول ساعد، آرنج تا نوک انگشت، دور سینه، و دور ران با میزان چابکی رابطه منفی، معنی دار و دور بازو با میزان چابکی رابطه مثبت و معنی داری داشتند (۰۵/۰  P<). از بین شاخص های آنتروپومتریک فوتبالیست ها، قد، قد نشسته، طول ران، طول دو دست، آرنج تا نوک انگشت، عرض زانو، عرض مچ پا، و دور شکم با میزان سرعت، طول دو دست، طول بازو، دور لگن، و دور شکم با میزان چابکی رابطه منفی و معنی داری داشتند (۰۵/۰  P<). با توجه به مطالعات وبررسی های که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که در پست های مختلف فوتبال، دروازه بان ها و مدافع ها نسبت به هافبک ها، وهافبک ها نیز نسبت به مهاجم ها از جثه بزرگ تری برخوردار باشند. ودرپست های مختلف هندبال هم دروازه بان ها و بغل زن ها نسبت به خط زن ها، وخط زن ها  نسبت به گوش زن ها جثه بزرگ تری برخوردار باشند.
واژه های کلیدی: فوتبال، هندبال، آنتروپومتری، سرعت، چابکی. 
 
 
 
عنوان                                                                                                                  صفحه
فهرست جدول ها……………………………………………………………………………………………………………………….ی
فهرست شکل ها………………………………………………………………………………………………………………………. ک
فهرست پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………ل
چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
فصل اول: طرح تحقیق
عنوان.
۱-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۲٫ بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۴٫ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۴-۱٫ هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۴-۲٫ اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۵٫  فرضيه‏هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۶٫ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۶-۱٫ متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۶-۲٫ متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۷٫ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۷-۱٫ محدویت قابل کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۷-۲٫ محدودیت های غیر قابل کنترل…………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۸٫ تعریف واژه ها  واصطلاحات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………..۱۲
 
فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق
۲ -۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲٫ مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۲-۱٫  آنتروپومتری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۱-۱٫ شاخص¬های آنتروپومتریک……………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۲-۲٫ورزش هندبال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۲-۱٫الگوهای حرکتی در بازی هندبال…………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۲-۲-۲٫نیازمندی های فیزیووژیک هندبال ………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲-۳٫فوتبال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۲-۳-۱٫آنتروپومتری و فوتبال………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۲-۴٫ سرعت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲-۴-۱٫تمرین سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۴-۲٫روش های افزایش سرعت دویدن…………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۲-۴-۳٫هماهنگی عصبی عضلانی ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۴-۴٫مطالعات در بزرگسالان …………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۵٫ چابکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۵-۱٫انواع چابکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۵-۲٫یافته ها و نتایج تحقیقات مربوط به چابکی………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۵-۳٫پیشرفت در تغییر مسیر و اجرای حرکت چابکی……………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۲-۵-۴٫خلاصه بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۵-۵٫سرعت و چابکی در هندبال…………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۵-۶٫چابکی در فوتبال………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۲-۶٫قدرت در هندبال………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۲-۷٫٫قدرت عضله در فوتبال…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۳٫ پیشینه پژوهش¬ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21
۲-۴٫ جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
فصل سوم
۳-۱٫ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۳-۲٫ جامعه آماری و نحوه گزینش آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………….۲۶
۳-۳٫روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۳-۴٫  طرح آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۳-۵٫ پروتکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۳-۶٫ ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۳-۶-۱٫پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۳-۶-۲٫ترازو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۳-۶-۳٫متر نواری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۳-۶-۴٫ کولیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۳-۷٫روش اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
۳-۷-۲٫ قد نشسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۳-۷-۳٫طول ران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۳-۷-۴٫طول ساق پا  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
۳-۷-۵٫طول دو دست……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۳-۷-۶٫طول بازو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۳-۷-۷٫طول ساعد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۳-۷-۸٫طول کف دست………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۳-۷-۹٫طول آرنج تا نوک انگشت……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۳-۷-۱۰٫عرض شانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۳-۷-۱۲٫عرض مچ پا ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۳-۷-۱۳٫عرض مچ دست………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۳-۷-۱۴٫عرض آرنج…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۳-۷-۱۵٫دور سینه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۳-۷-۱۶٫دور شکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۳-۷-۱۷٫دور لگن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۳-۷-۱۸٫دور مچ پا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۳-۷-۱۹٫دور ران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۳-۷-۲۰٫دور بازو………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۳-۷-۲۱٫دور ساق پا………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۳-۷-۲۲٫سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۷-۲۳٫چابکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۸٫  روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………..۳۵
 
 
 

فصل چهارم
۴-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۴-۲٫ تجزیه و تحلیل توصیفی داده¬ها……………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۴-۳٫ بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۴-۴٫ بررسي طبيعي بودن توزيع داده¬ها………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۴-۵٫ آزمون فرضيه¬هاي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
فصل پنجم
۵-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۵-۲٫ خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۵-۳٫ بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۵-۳-۱٫ بررسی شاخص¬های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال و هندبال در پست¬های مختلف………………………………………….۶۴
۵-۳-۲٫ رابطه بین شاخص¬های آنتروپومتریک با سرعت و چابکی…………………………………………………………………………….۶۷
۵-۴٫نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۵-۵٫ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۵-۵-۱٫ پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۵-۵-۲٫پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل