سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
  چكيده:
اين پژوهش به گونه تجربي به تحليلگران مالي مالیاتی، سرمايه گذاران ، مديران و ساير استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري و مالی نشان می دهد كه بين فرار مالياتي در نظام الكترونيكي با شاخصه هاي ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عمليات مالي ،قوانين مقررات و معافيت ها ،توافقات در خود اظهاري و بخشودگي جرايم مالياتي رابطه مثبت و معني داري حاكم مي باشد و با تغييرات در سطح متغير مستقل ،متغير وابسته تحقيق نيز تغيیر مي كند. با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای طي دوره زماني ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتايج تحقيق مورد بررسی قرار گرفت.
واژه های کلیدی :  فرار مالیاتی، ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عمليات مالي ،قوانين مقررات و معافيت ها ،توافقات در خود اظهاري و بخشودگي جرايم مالياتي

 
 
چکیده..    ۲
فصل اول کلیات تحقیق    ۳
۱-۱ مقدمه:    ۴
۲-۱بیان مسئله :    ۵
۳-۱اهمیت موضوع مالیات:    ۶
۴-۱اهداف تحقیق:    ۷
۵-۱ فرضیه های  تحقیق:    ۸
۶-۱- روش تحقیق    ۹
۷-۱ قلمرو زمانی:    ۹
۸-۱ جامعه آماری:    ۹
۹-۱چارچوب نظری موضوع:    ۱۱
۱۰-۱تعاریف مفاهیم  واژه ها و اصطلاحات:    ۱۲
۱۱-۱٫ ساختار کلی تحقيق:    ۱۳
فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق    ۱۴
۱-۲ مقدمه:    ۱۵
۲-۲ بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی    ۱۵
۱-۲-۲  تعریف واهمیت مالیات    ۱۵
۲-۲-۲ نظریه های مالیات    ۱۷
۱-۲-۲-۲ اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت    ۱۸
۳-۲-۲ ضرایب مالیاتی    ۱۹
۱-۳-۲-۲   گذری بر کتابچه ضرايب ماليات برعملكرد    ۱۹
۴-۲-۲  قرائن مالیاتی    ۲۱
۵-۲-۲ نسبت مالیاتی    ۲۱
۶-۲-۲  پایه مالیاتی    ۲۲
۷-۲-۲ نرخ مالیاتی و انواع آن    ۲۲
۸-۲-۲  امتیازات مالیاتی    ۲۳
۹-۲-۲  اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات)    ۲۳
۱۰-۲-۲  سال مالیاتی    ۲۶
۱۱-۲-۲ کارایی و عدالت مالیاتی    ۲۷
۱-۱۱-۲-۲ کارایی    ۲۷
۲-۱۱-۲-۲ عدالت مالیاتی    ۲۷
۱۲-۲-۲  مالیات بر شرکتها    ۲۸
۱۳-۲-۲   عوامل تشخیص مالیات    ۲۹
۱۴-۲-۲   موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات    ۲۹
۱۵-۲-۲   اهداف سیاستهای مالیاتی    ۲۹
۱۶-۲-۲  مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی    ۳۱
۳-۲  فرار مالیاتی    ۳۲
۴-۲ تمایز  فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی    ۳۲
۵-۲ زمینه های پیدایش  فرار مالیاتی    ۳۳
۶-۲کارت بازرگانی و کداقتصادی و فرار مالیاتی    ۳۵
۷-۲ عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی    ۴۰
۸-۲ منابع انسانی    ۴۱
۹-۲ کارشناس امور مالیاتی    ۴۳
۱۰-۲ نیاز به منابع انسانی بیشتر    ۴۴
۱۱-۲ مودیان مالیاتی    ۴۴
۱۲-۲ تعاریف رشد و توسعه اقتصادی    ۴۸
۱۳-۲ عوامل موثر بر توسعه اقتصادی :    ۴۹
۱۴-۲ چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی    ۵۱
۱۵-۲ نقش مالیات بر توسعه    ۵۲
۱۶-۲ مشکلات و مقررات مالیاتی    ۵۲
۱۷-۲ اصول کلی تامین بهینه مالیات     ۵۳
۱۸-۲ نحوه اندازه گیر متغیر نحقیق    ۵۵
۱۹-۲- سوابق تحقیقات    ۵۶
۱-۱۹-۲-تحقیقات  انجام شده در داخل کشور:    ۵۹
۲-۱۹-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:    ۶۱
فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق    ۶۶
۱-۳ مقدمه    ۶۷
۲-۳ بیان مساله    ۶۸
۳-۳اهداف تحقیق:    ۶۹
۱-۳-۳اهداف اصلی تحقیق:    ۶۹
۳-۳اهداف فرعی تحقیق:    ۶۹
۴-۳ فرضیات تحقیق:    ۶۹
۵-۳ روش تحقیق:    ۷۰
۶-۳- جامعه آماری    ۷۱
۷-۳- روایی و پایایی ابزار سنجش    ۷۲
۱-۷-۳- روایی    ۷۳
۲-۷-۳- پایایی    ۷۳
۸-۳مدل تحلیلی تحقیق:    ۷۴
۹-۳ طبقه بندی متغیرهای تحقیق:    ۷۵
۱-۹-۳ تعاریف  متغیرها:    ۷۶
۱۰-۳- روش گردآوری اطلاعات:    ۷۶
۱۱-۳  روش تجزیه و تحلیل داده :    ۷۷
۱۲-۳ مدل آماری مورد استفاده در تحقیق    ۷۷
۱-۱۲-۳ مدل رگرسیون    ۷۷
۲-۱۲-۳- معادله رگرسیون چند متغیره    ۷۸
۱-۲-۱۲-۳ روشهای ورود متغیرها در رگرسیون    ۷۸
۳-۱۲-۳ ضریب همبستگی و ضریب تشخیص    ۷۹
۱-۳-۱۲-۳ روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):    ۸۱
۴-۱۲-۳ بررسی فرض نرمال بودن متغییرها:    ۸۲
قصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها    ۸۳
۱-۴ مقدمه‏:    ۸۴
۲-۴  تجزيه و تحليل فرضیه‌های تحقيق:    ۸۴
۳-۴  آزمون نرمال بودن داده هاي تحقیق:    ۸۵
۴-۴ شاخص های توصیفی کل متغییر ها    ۸۶
۵-۴ خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک     ۸۷
۱-۵-۴ فرضیه اول     ۹۰
۲-۵-۴ فرضیه دوم     ۹۲
۳-۵-۴ فرضیه سوم     ۹۴
۴-۵-۴ فرضیه چهارم    ۹۷
۵-۵-۴ فرضیه پنجم     ۹۹
۶-۵-۴ فرضیه ششم     ۱۰۱
۶-۴ آزمون کرونباخ آلفا     ۱۰۴
۷-۴ آزمون فریدمن     ۱۰۶
‏فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات    ۱۰۷
۱-۵مقدمه:    ۱۰۸
۲-۵ نتایج آزمون فرضیه ها:    ۱۰۸
۱-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون:    ۱۰۸
۳-۵ نتیجه گیری:    ۱۰۹
۴-۵٫ پيشنهادها:    ۱۱۰
۱-۴-۵ پیشنهاد های  برخاسته از تحقیق:    ۱۱۱
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:    ۱۱۳
۵-۵ محدودیتهای تحقیق    ۱۱۳
پیوستها:    ۱۱۵
پرسشنامه:    ۱۱۶
 نمودار و جداول آماری:    ۱۲۴
منابع فارسي:    1۳۰
منابع لاتین:    13۳
 چکیده لاتین:    ۱۳۵
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل