سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
چکیده :
تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي بوده است.جامعه آماري دراين پژوهش شامل كليه مدیران ومعلمان تربيت بدني مدارس مقطع ابتدایی شهر تهراندر سال تحصيلي۹۳-۱۳۹۲بوده است که این تحقیق موردی در مناطق ۱٫۴٫۸٫۱۳ آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماری حدود ۴۶۰ نفربوده اند. این پرسشنامه محقق ساخته  شامل ۳۲ سوال با متغیرهای  موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی  بوده است،با ارزش گذاری از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین ۱ تا ۵ را به خود اختصاص می دهد..تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود۱۳۴ نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام شد. در اين تحقيق جهت ‌تحليل‌ دادها‌ براي خلاصه كردن و طبقه‌بندي داده‌هاي خام و محاسبه فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، دامنه تغييرات و جداول فراواني و نمودار از آزمون توصيفي استفاده گرديد و از آزمون‌هاي استنباطي کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی نمونه ای برای تعیین گزینه ها و از آزمون فریدمن به منظور رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران استفاده گردید.نتایج نشان داد که موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر داشته است. پیشنهاد می شود هر یک از مؤلفه های موانع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و موانع مشارکت از دو دیدگاه معلمان وصاحب نظران بررسی گردد و اقدامات و راهكارهاي موثري در زمينه افزايش پیشرفت ورزش های پایه ارائه شود.

 
 
 
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق    1
۱٫۱٫ مقدمه    2
۲٫۱٫ بیان مسئله    4
۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق    7
۴٫۱٫ اهداف تحقیق    9
۱٫۴٫۱٫ اهداف کلی تحقیق    9
۲٫۴٫۱٫ اهداف جزئی تحقیق    9
۵٫۱٫ فرضیات تحقیق    9
۶٫۱٫ محدوده تحقیق    10
۷٫۱٫ تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق    10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق    12
۱٫۲٫ مقدمه    13
۲٫۲٫ ورزش    13
۱٫۲٫۲٫ اهداف تربيت بدني وورزش    15
۲٫۲٫۲٫ سلسله مراتب  ورزش    15
۳٫۲٫۲٫ مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی    17
۳٫۲٫ توسعه    18
۱٫۳٫۲٫ توسعه و گسترش ورزش    19
۲٫۳٫۲٫ رويكردهاي توسعه ورزش    21
۲٫۳٫۲٫ چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش    22
۱٫۳٫۳٫۲٫ چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین    22
۴٫۳٫۲٫ نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص    23
۱٫۵٫۳٫۲٫ مدل اندیشه های هرمی    27
۷٫۲٫ مدل هرمی توسعه ورزش    27
۲٫۵٫۳٫۲٫ مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTA D)    28
۳٫۵٫۳٫۲٫ مدل توسعه ای C ôté’s  از مشارکت ورزشی (D M  S P)    31
۴٫۵٫۳٫۲٫ مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد    32
۴٫۲٫ ورزش پایه    36
۵٫۲٫ ورزش در مدارس    41
۱٫۵٫۲٫ ورزش مدارس در سایر کشور ها    44
۳٫۶٫۲٫ مشكلات درس تربيت بدني در مدارس    48
۶٫۲٫ عوامل بازدارنده    51
۷٫۲٫ ادبیات و پیشینه تحقیق    55
۱٫۷٫۲٫ پیشینه داخلی    55
۲٫۷٫۲٫ پیشینه خارجی    60
۹٫۲٫ جمع بندی:    67
فصل سوم: روش شناسی تحقیق    69
۱٫۳٫ مقدمه    70
۲٫۳٫ روش تحقيق    70
۴٫۳٫ نمونه آماري و روش نمونه گيري    71
۵٫۳٫ متغیرهای تحقیق    71
۶٫۳٫ ابزار اندازه‌گيري    71
۷٫۳٫ روایی ابزار اندازه گیری    72
۸٫۳٫ پایایی ابزار اندازه گیری    72
۹٫۳٫ روش گرد‌آوري اطلاعات    73
۳-۱۰ روش تجزيه و تحليل آماري تحقيق    78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق    79
۱٫۴٫ مقدمه    102
۲٫۴٫ آمار توصیفی    102
۱٫۲٫۴٫ ویژگیهای فردی    102
۱٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل    102
۲٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن    103
۳٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی    103
۲٫۲٫۴٫ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    104
۳٫۴٫ تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها    104
۱٫۳٫۴٫ بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها    104
۲٫۳٫۴٫ آزمون فرضیه ها    105
۱٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه اول    105
۴٫۲٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه دوم    105
۳٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه سوم    106
۴٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه چهارم    106
۵٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه پنجم    107
۶٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه ششم    107
۷٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه هفتم    108
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری    110
۱٫۵٫مقدمه    111
۲٫۵٫ خلاصه آمار توصیفی    111
۱٫۲٫۵٫ ویژگیهای فردی    111
۳٫۵٫  خلاصه آمار استنباطی    111
۱٫۳٫۵٫ بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها    111
۲٫۳٫۵٫ بحث آزمون فرضیه ها    112
۱٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه اول    112
۲٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه دوم    113
۳٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه سوم    114
۴٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه چهارم    115
۵٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه پنجم    116
۶٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه ششم    117
۷٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه هفتم    118
۸٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه هشتم    118
۴٫۵٫ محدوديت‌هاي تحقيق    119
۱٫۴٫۵٫ محدودیتهای اجرایی    119
۲٫۴٫۵٫ محدودیتهای روش شناسی    119
۵٫۵٫ پيشنهادهاي تحقيق    120
۱٫۵٫۵٫ پیشنهادی مبتنی بر یافتهها    120
۲٫۵٫۵٫ پیشنهادهای روششناختی    120
منابع:    121
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل