سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی  اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب¬نظران فوتبال استان گیلان بود و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأت¬ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (۵۰n=). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (۹۵/۰=α) تأیید گردید. از آزمون فریدمن، روش وزن دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته¬ها و استراتژی های مناسب استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد مطلوبیت فناوری اطلاعات، عدم مطلوبیت  کیفیت زمین¬ و اماکن،  سیاست-گذاری خصوصی¬سازی باشگاهها و گرایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهم-ترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس نمرة ماتریس عوامل درونی (۳۸/۲) و عوامل بیرونی (۴۹/۲) وضعیت راهبردی فوتبال استان گیلان در منطقه WT قرار دارد. ضمناً بر اساس تحلیل SWOT، در مجموع ۲۰ استراتژی شامل شش استراتژی SO، شش استراتژی ST، شش استراتژی WO، و دو استراتژی WT برای فوتبال گیلان تدوین شد. بنابراین با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که بیشتر از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گیلان استفاده شود.
کلیدواژه: تحلیل سوات، فوتبال گیلان، عوامل درونی، عوامل بیرونی، استراتژی توسعه

 
 
 
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………ت
فهرست جداول………………………………………………………………………………ج
فهرست شکل ها و نمودارها………………………………………………………………………………………………………..ح
فصل اول- کلیات پژوهش
مقدمه………………………………………………….. ……………………………………………..۲
بیان مسأله……………………………………………. …………………………………………………….۳
ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………….. …………………………………..۴
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۵
سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۵
تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..۵
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۸
برنامه¬ریزی…………………………………………………………………………………………………………………………….۸
مزایای برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………۸
موانع و مشکلات برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………..۹
انواع برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………….۹
تعاریف استراتژی……………………………………………………………………………………………………………………..۹
برنامه¬ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………۱۰
تعاریف برنامه¬ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………..۱۱
ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………………………..۱۲
مزایای برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………….۱۲
محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………۱۳
سبک¬های مختلف برنامه¬ریزی جامع و تعیین استراتژی¬های سازمانی…………………………………………..۱۴
تعریف مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….۱۴
مراحل مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….۱۴
تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
فرآیند برنامه¬ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………………………………۱۷
مدل¬های تدوین برنامه¬ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………..۲۴
مدل استونر و فریمن………………………………………………………………………………………………………….۲۵
مدل برایسون…………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
مدل دیوید………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
مدل DISM…………………………………………………………………………………………………………………….27
مدل Goal- Based…………………………………………………………………………………………………………27
مدل برنامه¬ریزی استراتژیک گوداشتاین و همکاران…………………………………………………………………۲۸
مدل استراتژیک دانکن و همکاران………………………………………………………………………………………..۲۸
مدل استراتژیک وایتمن………………………………………………………………………………………………………۲۹
مدل تیلور…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
مدل کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………۲۹
مدل اسلک……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
مدل کمیسیون ورزش استرالیا…………………………………………………………………………………………….۳۰
رویکرد فرآیند پایه برنامه¬ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………….۳۱
ماتریس SWOT………………………………………………………………………………………………………………32
فوتبال در جهان…………………………………………………………………………………………………………………۴۹
فوتبال در آسیا………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
فوتبال در ایران………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
فوتبال در گیلان…………………………………………………………………………………………………………………۵۰
مروری بر پژوهش¬های خارجی………………………………………………………………………………………………۵۲
مروری بر پژوهش¬های داخلی……………………………………………………………………………………………….۵۸
فصل سوم-روش شناسی پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
جامعه و نونه آماری………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….۶۲
ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………..۶۵
متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
فصل۴- یافته های پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
توصیف یافته¬های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۶۸
ماتریس نقاط قوت فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..۷۱
ماتریس نقاط ضعف فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………….۷۲
ماتریس فرصت¬های فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..۷۳
ماتریس تهدیدهای فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..۷۴
تعیین موقعیت استراتژیک فوتبال گیلان………………………………………………………………………………….۷۵
ماتریس عوامل درونی فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………۷۶
ماتریس عوامل بیرونی فوتبال استان گیلان……………………………………………………………………………..۷۸
نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی……………………………………………………………………………….۸۰
استراتژی¬های فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………………..۸۰
استراتژی های ….………….……..…………………………..……………SO80
استراتژی های………….……..…….………………………………………ST82
استراتژی های …………………………………………………………….WO83
استراتژی های ………………….………………………………………….WT85
فصل۵- بحث و نتیجه گیری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۸۸
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۹۰
پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل