سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
چکیده:
در تحقیق حاضر تعداد ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱، برای بررسی این موضوع در مراحل چرخه عمر مورد آزمون قرار گرفته‌اند. متغير مستقل این تحقيق عدم اطمینان اطلاعاتی و متغیر وابسته این پژوهش، خطر سقوط قیمت سهام  می‌باشد؛ و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل گر، و همچنین از متغیرهای اندازه و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترل استفاده می‌گردد. در این پژوهش جهت دست‌یابی به اهداف مورد نظر تحقیق، ۳ فرضیه اصلی تدوین گردیده است. نتايج به دست آمده حاکی از آن است که با فرض ثابت ماندن عوامل ديگر، عدم اطمینان اطلاعاتی سبب كاهش احتمال سقوط قيمت سهام شركت ها در آينده مي شود. ولی در شركت هاي با عدم تقارن اطلاعاتي پایین و بالا، عدم اطمینان اطلاعاتی در كاهش احتمال سقوط قيمت سهام شركت ها در آينده تاثیری ندارد.
واژه‌های کلیدی: عدم اطمینان اطلاعاتی، خطر سقوط قیمت سهام، عدم تقارن اطلاعاتی
 
 
 
چکیده:    1
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه    3
۱-۲ تاریخچه مطالعاتی    3
۱-۳ بیان مسئله    5
۱-۴ چارچوب نظری و مدل تحقیق    6
۱-۵ فرضیه‌های تحقیق    8
۱-۶ اهداف تحقیق    8
۱-۶-۱ اهداف علمی    8
۱-۶-۲ اهداف کاربردی    9
۱-۷ اهمیت تحقیق    9
۱-۸ حدود مطالعاتی    10
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق    10
۱-۸-۲ قلمرو زمانی تحقیق    10
۱-۸-۳ قلمرو موضوعی تحقیق    10
۱-۹ استفاده کنندگان تحقیق    10
۱-۹-۱ استفاده کنندگان مستقیم    10
۱-۹-۲ استفاده کنندگان غیرمستقیم    10
۱-۱۰ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات    10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۲-۱ مقدمه    14
۲-۲ عدم اطمینان اطلاعاتی    15
۲-۳ قیمت سهام    16
۲-۴ سقوط قیمت سهام    16
۲-۵ تعیین قیمت سهام    17
۲-۶ اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت‌های سهام    20
۲-۷ عوامل موثر بر قيمت سهام    21
۲-۷-۱ عوامل بیرونی    22
۲-۷-۱-۱ عوامل اقتصادي    22
۲-۷-۱-۲ عوامل سياسي – نظامي    25
۲-۷-۱-۳ عوامل فرهنگی- رفتاری    26
۲-۷-۲ عوامل درونی    27
۲-۸ محتواي اطلاعاتي قيمت سهام    29
۲-۹ دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده    32
۲-۱۰ نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات    33
۲-۱۱ عدم تقارن اطلاعاتی    35
۲-۱۲ نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعاتی    36
۲-۱۳ پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه    38
۲-۱۴ عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران    39
۲-۱۵ اندازه شرکت    39
۲-۱۶ اهرم مالی    39
۲-۱۷ پیشینه تحقیق    40
۲-۱۷-۱ پژوهش‌های داخلی    40
۲-۱۷-۲ پژوهش‌های خارجی    46
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه    50
۳-۲ روش تحقیق    50
۳-۳ جامعه اماری و نمونه اماری    51
۳-۴ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها    52
۳-۵ فرضیات پژوهش    55
۳-۶  قلمرو تحقیق    55
۳-۶-۱ قلمرو مکانی تحقیق    55
۳-۶-۲ قلمرو زمانی تحقیق    56
۳-۶-۳ قلمرو موضوعي تحقیق    56
۳-۷ روش جمع آوری داده ها    56
۳-۸ تابع آماره    56
۳-۸-۱ آمار توصيفي داده ها    56
۳-۸-۲ آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS)    57
۳-۸-۳ آزمون دوربین واتسون    58
۳-۸-۴ چند هم خطی    59
۳-۸-۵ برازش رگرسیون چندگانه و منطق آزمون فرضیه    60
۳-۸-۶ دیاگرام پراکنش و معادله خط    61
۳-۸-۷ روش همبستگی گشتاوری (پیرسون)    61
۳-۸-۸ ضریب تعیین    62
۳-۸-۹ ضریب تعیین تعدیل شده    63
۳-۸-۱۰ معرفی نرم افزار SPSS    64
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۴-۱ مقدمه‏    66
۴-۲ شاخص های توصیفی متغیرها    66
۴-۳ روش آزمون فرضیه های تحقیق    68
۴-۳-۱ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها    68
۴-۳-۲ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود    69
۴-۳-۲-۱ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول    69
۴-۳-۲-۲ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم    71
۴-۳-۲-۳ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم    74
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۵-۱ مقدمه    79
۵-۲ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها    79
۵-۲-۱ نتايج فرضیه اصلی اول    79
۵-۲-۲ نتايج فرضیه اصلی دوم    80
۵-۲-۳ نتايج فرضیه اصلی سوم    81
۵-۳ نتیجه گیری کلی تحقیق    82
۵-۴ پیشنهادها    82
۵-۴-۱ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش    82
۵-۴-۲ پیشنهادهای برای پژوهش های آتی    83
۵-۵ محدودیت های تحقیق    83
منابع و ماخذ
منابع فارسي    85
منابع لاتین:    88
پیوست ها
چکیده انگلیسی:    93
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت