سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چكيده
کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری  رابطه معنی داری وجود ندارد.

 
چكيده    1
مقدمه    2
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه    4
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی    5
۳-۱ بیان مسئله    6
۴-۱ فرضیه های تحقیق    7
۵-۱ ضرورت انجام تحقیق    8
۶-۱ اهداف تحقیق    8
۷-۱ حدود مطالعاتی    10
۸-۱ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات    10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه    13
۲-۲ روشهای حسابداری موجودی کالا    13
۱-۲-۲ روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا    14
۳-۲ عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا    15
۴-۲ فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری  موجودی کالا در ایالات متحده    17
۱-۴-۲ محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات)    17
۲-۴-۲ تئوری هزینه سیاسی    17
۳-۴-۲ اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری    19
۱-۳-۴-۲ اثرات بحرانهای بالقوه    19
۲-۳-۴-۲ قانون نرخ    20
۳-۳-۴-۲ مالیاتها    21
۴-۳-۴-۲ قراردادهای استقراض    22
۵-۳-۴-۲نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی)    25
۵-۲ کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا    27
۱-۵-۲ مفهوم سود از دیدگاه حسابداری    27
۲-۵-۲سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری    27
۳-۵-۲محدوديت هاي سود حسابداري    29
۱-۴-۵-۲مفهوم سود در گزارشگري مالي    30
۲-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح ساختار    32
۳-۴-۵-۲رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود    32
۴-۴-۵-۲رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود    33
۵-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح معانی    33
۶-۴-۵-۲سود به عنوان معیار کارایی    33
۷-۴-۵-۲سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی    34
۸-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری)    34
۹-۴-۵-۲مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی    35
۵-۵-۲ مفهوم اقتصادی سود    35
۶-۵-۲ پیدایش نظریه کیفیت سود    36
۷-۵-۲ مفهوم کیفیت سود     37
۸-۵-۲ تحلیل کیفیت سود    40
۹-۵-۲ تحلیل بنیادی کیفیت سود    41
۱۰-۵-۲ واکنش سود    44
۶-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران    45
۷-۲ تعریف بورس اوراق بهادار    48
۸-۲ پیشینه تحقیق    49
۱-۸-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    49
۲-۸-۲ در داخل کشور:    59
۹-۲ خلاصه فصل دوم    59
فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه    61
۲-۳ اهداف تحقیق    61
۳-۳ تهیه وتنظیم فرضیه    62
۱-۳-۳ فرضیه اندازه    62
۲-۳-۳ فرضیه اهرم    62
۳-۳-۳ فرضیه سرمایه در گردش    63
۴-۳-۳ فرضیه طبقه بندی صنعت    63
۵-۳-۳ فرضیه مقایسه    64
۴-۳مدل تحلیلی تحقیق    64
۵-۳روش تحقیق    66
۶-۳ شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات    66
۱-۶-۳اندازه گیری متغیر وابسته    66
۲-۶-۳اندازه گیری متغیرهای مستقل    66
۷-۳جامعه آماری و نمونه گیری    67
۸-۳تعيين اندازه نمونه    67
۹-۳آزمون فرضیه ها    68
۱۰-۳خلاصه فصل    71
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏    73
۲-۴ آمار توصيفي    74
۳-۴ رابطه بين اندازه شرکت و  روش حسابداري    75
۴-۴ رابطه بين ميانگين اهرم و روش حسابداري    77
۵-۴ رابطه بين سرمايه در گردش و روش حسابداري    78
۶-۴ رابطه بين نوع صنعت و روش حسابداري    80
۷-۴ رابطه بين سودآوري و روش حسابداري    82
۸-۴خلاصه نتیجه آزمون آماری    84
۹-۴ خلاصه فصل    84
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه    86
۲-۵نتيجه گيري    86
۳-۵پیشنهاد برای تحقیقات آتی    88
۴-۵محدودیتهای تحقیق    88
پیوست ها
پیوست الف:جدول تحليل واريانس    91
پیوست ب: آزمون ناپارامتري کروسکال واليس    92
پیوست ج :نمودار میانگین داده ها    93
پیوست د : جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه    95
منابع و ماخذ
منابع فارسي    97
منابع لاتین    98
چکیده لاتین    103
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت