سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 176 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چكيده
    
هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدل بندی آن است. بنابراين پژوهـش حاضر كاربـردي بوده و از نـوع پژوهش هاي شبه تجربي است. با استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود، ۱۴۶ شرکت برای دوره ۱۲ ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ در ۴ گروه طبقه بندی شد و مورد بررسی قرار گرفت. دارایی های نامشهود نیز به دو گروه دارایی های نامشهود ثبت شده و ثبت نشده تقسیم¬بندی شد. دارایی های نامشهود ثبت شده از صورت های مالی و یادداشت¬های همراه آن استخراج گردید. برای محاسبه دارایی های نامشهود ثبت نشده از متغیرهای جایگزین (کیو توبین و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی جزئی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی نشان داد که بین دارایی های نامشهود ثبت شده شرکت¬های مورد بررسی و عملکرد مالی آن¬ها، بجز سود خالص، رابطه مثبت معنا¬داری وجود ندارد. همچنین بین دارایی¬های نامشهود ثبت شده و عملکرد اقتصادی نیز، بجز ارزش افزوده اقتصادی، رابطه مثبت معنا¬داری وجود ندارد. در حالی که این رابطه در مورد دارایی¬های نامشهود ثبت شده در سطح همه گروه ها و در کل روشن نیست، در مورد دارایی های نامشهود ثبت نشده بر عکس می باشد. یعنی ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت نشده و عملکرد، مثبت معنادار است. با وجود ارتباط معنادار بین دارایی های نامشهود ثبت نشده و معیارهای عملکرد، شدت این ارتباط برای دارایی های نامشهود ثبت نشده نیز قوی تر از دارایی های نامشهود ثبت شده است. بیشترین همبستگی مثبت معنا¬دار بین نسبت کیوتوبین و نسبت بازده دارایی ها و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و سود خالص بدست آمد. همچنین در بین معیارهای عملکرد، معیار سود خالص از ارتباط قوی تری با دارایی های نامشهود برخوردار بود. آزمون تحلیل¬های اضافی حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نیز نتایج مذکور را تایید نمود. دارایی¬های نامشهود در دو مدل عملکرد مالی و عملکرد اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. در هردو مدل به دست آمده، ضریب مربوط به دارایی¬های نامشهود ثبت نشده معنادار بود. همچنین معناداری ضرایب مربوط به متغیرهای کنترلی تاثیر آن¬ها را بر روابط بین دارایی های نامشهود و عملکرد نشان داد. مدل نهایی حاصل از آزمون-ها در عملکرد مالی و اقتصادی به ترتیب به شرح زیر است:
LOGNS×RIA107/0+INDU065/0-LOGNS136/0-FL327/0-UIA649/0+RIA080/0- =FP
LOGNS×UIA303/0+ LOGNS063/0+FL136/0+UIA699/0 =EP
 
 
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه
فصل اول: كليات پژوهش    1
۱-۱- مقدمه    1
۱-۲- بیان مساله پژوهش    2
۱-۳- اهميت پژوهش    5
۱-۴- اهداف پژوهش    6
۱-۵- سوال¬های پژوهش    7
۱-۶- فرضیه¬هاي پژوهش    8
۱-۷- روش انجام پژوهش    11
۱-۷-۱- جامعه و نمونه آماری    11
۱-۷-۲- روش گردآوری داد¬ه¬ها    12
۱-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده¬ها    13
۱-۸- متغیرهای پژوهش    14
۱-۹- استفاده¬کنندگان از نتایج ‌پژوهش    14
۱-۱۰- تعریف واژه¬های کلیدی    14
۱-۱۰-۱- دارایی¬های نامشهود    14
۱-۱۰-۲- اموال فکری    15
۱-۱۰-۳- کیو توبین    15
۱-۱۰-۴- ارزش افزوده اقتصادی    15
۱-۱۱- ساختار پژوهش    16
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش    17
۲-۱- مقدمه    17
۲-۲- مبانی نظری    18
۲-۲-۱- تاریخچه دارایی¬های نامشهود و اهمیت این دارایی¬ها    18
۲-۲-۲- ماهیت دارایی¬های نامشهود    19
۲-۲-۳- روش¬های ارزیابی دارایی¬های نامشهود    22
۲-۲-۳-۱- روش¬های ارزیابی مبتنی بر نسبت    23
۲-۲-۳-۲- روش¬های ارزیابی مبتنی بر اندازه    24
۲-۲-۳-۳- روش¬های ارزیابی ترکیبی    25
۲-۲-۴- الزامات گزارشگری دارایی¬های نامشهود    26
۲-۳- رابطه دارایی¬های نامشهود با عملکرد شرکت    29
۲-۴- پیشینه پژوهش    34
۲-۴-۱- پیشینه داخلی    34
۲-۴-۲-  پیشینه خارجی    42
۲-۵- خلاصه فصل    52
فصل سوم: روش اجرای پژوهش    53
۳-۱- مقدمه    53
۳-۲- سوال¬های پژوهش    54
۳-۳- روش پژوهش    55
۳-۴- قلمرو پژوهش    56
۳-۵- جامعه پژوهش    56
۳-۶- مدل پژوهش    57
۳-۷- فرضیه¬های پژوهش    59
۳-۸- متغيرهای پژوهش    64
۳-۸-۱- متغيرهاي مستقل    64
۳-۸-۲- متغيرهای وابسته    66
۳-۸-۳- متغيرهای کنترلی    68
۳-۹- روش گردآوري داده‌ها    68
۳-۱۰- روش¬های آماری مورد استفاده در پژوهش    69
۳-۱۰-۱- آزمون تفاوت میانگین    69
۳-۱۰-۲- ضریب همبستگی    71
۳-۱۰-۳- مدل¬سازی معادله ساختاری    71
۳-۱۱- روایی و پایایی پژوهش    74
۳-۱۲- خلاصه فصل    75
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌ها    76
۴-۱- مقدمه    76
۴-۲- آمار توصیفی داده¬ها    76
۴-۳- آزمون استنباطی    79
۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول    87
۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم    88
۴-۳-۳- آزمون فرضیه سوم    89
۴-۳-۴- آزمون فرضیه چهارم    90
۴-۳-۵- آزمون فرضیه پنجم    90
۴-۳-۶- آزمون فرضیه ششم    91
۴-۳-۷- آزمون فرضیه هفتم    92
۴-۳-۸- آزمون فرضیه هشتم    92
۴-۳-۹- آزمون فرضیه نهم    93
۴-۳-۱۰- آزمون فرضیه دهم    94
۴-۳-۱۱- آزمون فرضیه یازدهم    94
۴-۳-۱۲- آزمون فرضیه دوازدهم    95
۴-۳-۱۳- آزمون فرضیه سیزدهم    96
۴-۳-۱۴- آزمون فرضیه چهاردهم    97
۴-۳-۱۵- آزمون فرضیه پانزدهم    97
۴-۳-۱۶- آزمون فرضیه شانزدهم    98
۴-۳-۱۷- آزمون فرضیه هفدهم    99
۴-۳-۱۸- آزمون فرضیه هجدهم    99
۴-۳-۱۹- آزمون فرضیه نوزدهم    100
۴-۳-۲۰- آزمون فرضیه بیستم    101
۴-۳-۲۱- آزمون فرضیه بیست و یکم    101
۴-۳-۲۲- آزمون فرضیه بیست و دوم    102
۴-۳-۲۳- آزمون فرضیه بیست و سوم    103
۴-۳-۲۴- آزمون فرضیه بیست و چهارم    104
۴-۴- تحلیل¬های اضافی    106
۴-۴-۱- گروه خودرو، ماشین¬آلات و فلزات    106
۴-۴-۲- گروه شیمیایی و دارویی    111
۴-۴-۳- گروه معادن و کانی¬ها    114
۴-۴-۴- گروه سایر صنایع    118
۴-۴-۵- آزمون کلی    122
۴-۵- خلاصه فصل    127
فصل پنجم: بحث، نتیجه¬گیری و پیشنهادها    128
۵-۱- مقدمه    128
۵-۲- مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش    128
۵-۳- بحث و نتیجه¬گیری    135
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش    139
۵-۵- پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی    140
۵-۶- محدودیت¬های پژوهش    141
۵-۷- استفاده¬کنندگان نتایج این پژوهش    142
۵-۸- خلاصه فصل    144
منابع و مآخذ
منابع فارسي……………………………………………………………………………………۱۴۵
منابع انگليسي……………………………………………………………………………………..۱۴۸
پيوست‌ها
پیوست شماره ۱-شرکت¬های مورد بررسی………………………………………………….۱۵۸
پیوست شماره ۲-نحوه محاسبه هزینه سرمایه در فرمول ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………….۱۶۱
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان