سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
چكيده:
با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی ۱۸۵ عضو نمونه انجام شده است .
نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح ۹۵ درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .  واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود

 
 
چكيده:    1
مقدمه:    2
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه    4
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی    5
۳-۱بيان مساله    8
۴-۱ چارچوب نظری تحقیق    9
۵-۱  فرضيه هاي تحقيق    15
۶-۱  اهداف و ضرورتهاي پژوهش    16
۷-۱  حدود مطالعاتی    16
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی    16
۲-۷-۱ قلمرو مکاني    16
۳-۷-۱ قلمرو زماني    16
۸-۱  تعريف واژه ها و اصطلاحات    17
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه    20
۲-۲ بخش اول : نقدشوندگی بازار    20
۱-۲-۲ عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهاي نوظهور    22
۲-۲-۲ عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی    23
۱-۲-۲-۲ تمرکز مالکیت    24
۲-۲-۲-۲ میزان سهام شناور آزاد    26
۳-۲-۲-۲ واسطه هاي خارجی    27
۴-۲-۲-۲ دسترسی به بازار    28
۵-۲-۲-۲ معامله ي اینترنتی    29
۶-۲-۲-۲ آزادسازي حساب سرمایه    30
۷-۲-۲-۲  هزینه هاي معامله    31
۸-۲-۲-۲ زیرساختهاي معاملاتی    32
۹-۲-۲-۲ محصولات    34
۱۰-۲-۲-۲ پذیرش متقابل    36
۱۱-۲-۲-۲ مشارکت سرمایه گذاران جزء    36
۱۲-۲-۲-۲ اصلاحات در صندوقهاي بازنشستگی و توسعه طرحهاي سرمایه گذاري جمعی     37
۱۳-۲-۲-۲ تجدید ساختار بورسها    38
۱۴-۲-۲-۲ راهبري شرکتی    39
۱۵-۲-۲-۲ ارتباطات بین بازارها    40
۱۶-۲-۲-۲ کیفیت شرکتهاي پذیرفته شده در بورس    41
۱۷-۲-۲-۲ موارد دیگر    41
۳-۲ بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن    43
۱-۳-۲ عوامل نقد شوندگی سهام    43
۲-۳-۲ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    44
۳-۳-۲ هزینه های اجرای سفارش:    44
۴-۳-۲ هزینه های نگهداری موجودی:    44
۵-۳-۲ هزینه های انتخاب نادرست :    45
۶-۳-۲ مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    45
۷-۳-۲ رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    46
۱-۷-۳-۲ رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    46
۲-۷-۳-۲ رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    47
۳-۷-۳-۲رابطه ی بین حاكمیت شركتی و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    47
۴-۷-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام  به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود    49
۵-۷-۳-۲ رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    50
۶-۷-۳-۲ تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    51
۷-۷-۳-۲ رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    52
۸-۷-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها    53
۹-۷-۳-۲ اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    53
۱۰-۷-۳-۲ تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    54
۱۱-۷-۳-۲ اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    55
۴-۲ پیشینه تحقیق    56
۱-۴-۲ خارجی    56
۲-۴-۲ داخلی    57
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه    59
۲-۳ طرح تحقیق    60
۳-۳ روش اجرای  تحقیق    60
۴-۳مدل مفهومی تحقیق    61
۵-۳ جامعه و نمونه مطالعاتی    61
۶-۳ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات    64
۷-۳  متغييرهاي مورد مطالعه در تحقيق و روش اندازه گيري متغيرها    64
۱-۷-۳ روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود  ( متغییرمستقل ) :    64
۲-۷-۳روشهای اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته )    64
۸-۳ روش تحلیل داده ها    65
۹-۳ فرايند آزمون فرضيه ها    66
۱۰-۳ روش آزمون فرضيه ها    67
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏    69
۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها    69
۳-۴  تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق    70
۴-۴ بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:    71
۵- ۴ خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود    72
۱-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اول:    72
۲-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه دوم:    74
۳-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه سوم:    76
۴-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه چهارم:    78
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه    82
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها    83
۱-۲-۵ نتايج فرضیه اول    83
۲-۲-۵ نتايج فرضیه دوم    83
۳-۲-۵ نتايج فرضیه سوم    84
۳-۲-۵ نتايج فرضیه چهارم    84
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق    84
۴-۵ پیشنهادها    84
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش    85
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی    85
پیوست ها
پیوست الف:نام شرکتها در سال ۱۳۸۴    87
پیوست ب:نام شرکتها در سال ۱۳۸۵    89
پیوست ج: نام شرکتها در سال ۱۳۸۶    91
پیوست د:نام شرکتها در سال ۱۳۸۷    93
پیوست ه :نام شرکتها در سال ۱۳۸۸    95
منابع و ماخذ
منابع فارسي    117
منابع لاتین    118
چکیده لاتین    119
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل