سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 114 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
چکیده
این رساله کوششی در جهت بررسی نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها می باشد. در این راستا مدل چهار عاملی کارهارت به منظور محاسبه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری استفاده شده و تأثیر مدیریت صندوق ها که از طریق واریانس تفاوت بازده صندوق و بازده بازار به دست آمده است، بر عملکرد صندوق مورد سنجش قرار گرفته است. به این منظور  فرضیه¬های تحقیق بر مبنای روش داده های ترکیبی و با استفاده از اطلاعات و داده¬های ماهانه بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک  و عملکرد صندوق ها در دوره ی زمانی۱۳۹۲-۱۳۹۰ مورد آزمون قرار گرفت.به این منظور، پرتفوهای ماهانه براساس صرف ریسک بازار، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل اندازه، عامل روند و انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار تشکیل شد.  سپس مازاد بازده صندوق ها که بیانگر عملکرد صندوق ها می باشد، محاسبه شده و اثر مدیریت صندوق بر آن  سنجش شده است. قبل از آزمون تأثیر نحوه مدیریت صندوق ها بر عملکرد آن ها، آزمون های آماری لازم همچون مانایی و هم جمعی انجام شده و یافته ها نشان از هم جمعی داده ها در بلند مدت دارند، که این یافته ها ما را نسبت به نبود رگرسیون کاذب مطمئن می سازد. سپس آزمون های مربوط به به کارگیری روش مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده ها ترکیبی انجام شده که نتایج آزمون -F لیمر نشان می دهد که باید برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی و نهایتا نتایج آزمون هاسمن نشان داد که از روش اثرات ثابت استفاده شود. نتایج آزمون مدل با استفاده از روش اثرات ثابت نشان می دهد که مازاد بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل روند رابطه مثبت و معنادار دارد، همچنین یافته ها نشان می دهد که عامل اندازه و انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار،رابطه منفی با مازاد بازده صندوق دارد، به عبارتی دیگر یافته های نهایی نشان می دهد که نحوه عملکرد مدیریت صندوق با مازاد بازده صندوق ارتباط مثبت و معناداری دارد.
واژگان كليدي:  عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، واریانس مازاد بازده صندوق، مدیریت فعال، داده های ترکیبی
 
 
 
فهرست مطالب                        صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش    1
مقدمه    2
۱-۱٫ تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش    3
۱-۲٫  اهداف پژوهش    4
۱-۳٫  سؤال‏ پژوهش‏    4
۱-۴٫  فرضیه پژوهش    5
۱-۵٫  روش پژوهش    5
۱-۶٫  حدود پژوهش    7
۱-۷٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات    7
۱-۸٫ ساختار پژوهش    8
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع    9
مقدمه    10
۲-۱٫ مبانی نظری    11
۲-۱-۱٫ صندوق های سرمایه گذاری مشترک    11
۲-۱-۱-۱٫ تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک    11
۲-۱-۱-۲٫ صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك در ايران    13
۲-۱-۱-۳٫ انواع صندوق های سرمایه گذاری    13
۲-۱-۱-۳-۱٫ انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیا    14
۲-۱-۱-۳-۲٫ انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران    15
۲-۱-۱-۴٫ انواع استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری    19
۲-۱-۱-۵٫ ریسک سرمایه گذاري در صندوق های سرمایه گذاری    22
۲-۱-۲٫ عملکرد صندوق های سرمایه گذاری    23
۲-۱-۲-۱٫ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM    29
۲-۱-۲-۲٫ مدل سه عاملی فاما و فرنچ    30
۲-۱-۲-۳٫  مدل چهار عاملی کارهارت    33
۲-۲٫  مطالعات تجربی    35
۲-۲-۱٫  مطالعات انجام شده خارجی    35
۲-۲-۲٫  مطالعات انجام شده داخلی    39
فصل سوم: روش تحقیق    49
مقدمه    50
۳-۱٫ روش تحقیق    50
۳-۲٫ قلمرو پژوهش    51
۳-۳٫ جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها    52
۳-۴٫ فرضیه پژوهش    54
۳-۵٫ تصریح مدل پژوهش    54
۳-۵-۱٫ بازده ماهانه سهام    56
۳-۵-۲٫ بازده بازار    56
۳-۵-۳٫ صرف ریسک بازار (MKT)    57
۳-۵-۴٫ اندازه صندوق(SMB)  و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) و عامل شتاب (WML)    57
۳-۵-۵٫ Tracking Error    60
۳-۶٫ داده های ترکیبی    60
۳-۶-۱٫ روش های تخمین الگوی داده های ترکیبی    63
۳-۶-۱-۱٫  روش حداقل مربعات تلفیقی:    63
۳-۶-۱-۲٫ الگوی حداقل مربعات با متغیرهای موهومی(مدل اثر ثابت):    64
۳-۶-۱-۳٫ الگوی اثر تصادفی    64
۳-۶-۱-۴٫ الگوی ضرایب تصادفی    65
۳-۶-۲٫  آزمون های الگوی داده های ترکیبی    66
۳-۶-۲-۱٫  آزمون چاو    66
۳-۶-۲-۲٫ آزمون هاسمن    67
۳-۶-۲-۳٫ آزمون مانایی در داده های ترکیبی    68
۳-۶-۲-۴٫ آزمون همجمعی در داده های ترکیبی    70
فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها    72
مقدمه    73
۴-۱٫ آمارهای توصیفی    73
۴-۲٫ آزمون های تشخیص بر روی داده ها    75
۴-۲-۱٫ آزمون مانایی    75
۴-۲-۲٫ آزمون همجمعی میان متغیرها    76
۴-۲-۳٫ بررسی آزمون چاو (F-لیمر)    77
۴-۲-۴٫  بررسی آزمون هاسمن    78
۴-۲-۵٫  برآورد الگو به روش اثرات ثابت    79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    82
مقدمه    83
۵-۱٫ بحث و نتیجه گیری    83
۵-۲٫ تطبیق با نتایج دیگران    85
۵-۳٫  موانع و محدودیت های پژوهش    86
۵-۴٫ پیشنهاد برای پژوهش های آتی    86
۵-۵٫ توصیه های کاربردی    87
منابع    88
منابع فارسی    89
منابع انگلیسی    90
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت