سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکيده:
پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطه¬ی بین کیفیت¬ سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت  پذیرفته است. در این پژوهش ۹۶شرکت¬ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۵ساله ۱۳۸۷-۱۳۹۲ (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد که با دو شاخص(کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود)اندازه گیری می شود، برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از الگوی کیفیت سود دیچاو و هموارسازی سود از الگوی کیفیت لویز استفاده شده است.همچنین در جهت سنجش میزان نقدشوندگی سهام از هفت متغیر نقدشوندگی که متغیر وابسته می باشند استفاده شده که عبارتند از: درصد سهام شناورآزاد، تعداد روزهای معاملاتی، زمان انتظار معامله، حجم معاملات، گردش سهام، ارزش معاملات سهام و گردش سهام شناور،و متغیر کنترلی این پژوهش قیمت بازار سهام می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است.
نتایج آزمونهای فرعی نشانگر کیفیت اقلام تعهدی ارتباط معکوس و معنادار با درصد سهام شناور آزاد و زمان انتظار معامله ؛ ارتباط مستقیم با تعداد روزهای معاملاتی،و گردش سهام دارد؛ در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی با حجم معاملات، ارزش معاملات و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد.
در عین حال نتایج نشان داد که هموارسازی سود ارتباط معکوس و معنادار با تعداد روزهای معاملاتی ؛ ارتباط مستقیم با گردش سهام دارد، در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین هموارسازی سود با درصد سهام شناور آزاد، حجم معاملات، ارزش معاملات،زمان انتظار معامله و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد.   واژه های کلیدی:   کیفیت سود، نقدشوندگی سهام،بورس اوراق بهادار
 
 
فهرست مطالب                                                       صفحه
فصل اول کليات پژوهش    1
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲- بيان مسئله    3
۱-۳- اهمیت پژوهش    4
۱-۴- جنبه جديد و نوآورانه  بودن    5
۱-۵- اهداف پژوهش    5
۱-۵-۱- اهداف علمی پژوهش    5
۱-۵-۲- اهداف کاربردي پژوهش    5
۱-۶- سوال پژوهش    6
۱-۷- فرضیه ها    6
۱-۸-متغیر های پژوهش    7
۱-۸-۱-متغير مستقل    7
۱-۸-۲- متغیر کنترلی    8
۱-۸-۳- متغير هاي وابسته    8
۱-۹- استفاده کنندگان پژوهش    10
۱-۱۰ –  قلمرو پژوهش    10
فصل دوم ادبيات و پيشينه پژوهش    11
۲-۱- مقدمه    12
۲-۲ – نقدشوندگي و مفاهيم مرتبط با آن    12
۲-۲-۱- مفهوم نقدشوندگي    12
۲-۲-۲- نقدشوندگي بازار    13
۲-۲-۳- ريسک و بازده و نقدشوندگي    13
۲-۲-۴- هموار سازي سود    14
۲-۲-۵- حاکميت شر کتي و نقدشوندگي سهام:    14
۲-۲-۶- کيفيت افشا    14
۲-۲-۷- نقد شوندگي دارايي ها و نقد شوندگي سهام:    14
۲-۳- کيفيت سود و مفاهيم مرتبط با آن    15
۲-۳-۱- اهداف گزارشگري سود    15
۲-۳-۲- محتواي اطلاعاتي سود حسابداري    15
۲-۳-۳- ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون محتواي اطلاعاتي سود حسابداري    16
۲-۳-۴-تصميمات تأثيرگذار بر محتواي اطلاعاتي سودحسابداري    17
۲-۴- ظهورتئوري کيفيت سود    18
۲-۴-۱-تئوري روشهاي محافظه کارانه    19
۲-۴-۲-تئوري روشهاي تندرو    19
۲-۴-۳-تئوري روشهاي مختلط    19
۲-۴-۴-تئوري روشهاي با ثبات    20
۲-۵-عوامل تاثيرگذار بر کيفيت سود    20
۲-۵-۱- ويژگيهاي شرکت به عنوان عامل تاثيرگذار بر کيفيت سود    20
۲-۵-۱-۱-عملکرد شرکت    20
۲-۵-۱-۲- رشد و سرمايهگذاري درشرکت    21
۲-۵-۱-۳-بدهي شر کت    21
۲-۵-۱-۴-اندازه شرکت    21
۲-۵-۲- شيوههاي گزارشگري مالي و کيفيت سود    21
۲-۵-۳- حاکميت و کنترل شرکت و تاثير آن بر کيفيت سود    22
۲-۵-۳-۱-هئيت مديره و کيفيت سود    23
۲-۵-۳-۲- فرايندها و روش هاي کنترل داخلي    23
۲-۵-۳-۳-مالکيت مديريتي (داخلي)    24
۲-۵-۳-۴-پاداش مديران و کيفيت سود    24
۲-۵-۴-کيفيت حسابرسي و تاثير آن بر کيفيت سود    24
۲-۶- پیشینه پژوهش    25
۲-۶-۱-پژوهش های خارجي    25
۲-۶-۲- پژوهش های داخلي    30
فصل سوم روش پژوهش    33
۳-۱-مقدمه    34
۳-۲- سوالات و فرضیات پژوهش    34
۳-۲-۱-سوالات پژوهش    34
۳-۲-۲- فرضیات پژوهش    34
۳-۳-روش پژوهش    35
۳-۴-جامعه آماری    35
۳-۵-روش نمونه گیری    35
۳-۶-حجم نمونه آماری    36
۳-۸-دوره زمانی پژوهش    37
۳-۹-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها    37
۳-۹-۱- متغیر وابسته    37
۳-۹-۲- متغیر مستقل(کیفیت سود)    38
۳-۹-۲-۱- کیفیت اقلام تعهدی    39
۳-۹-۲-۲- هموارسازی سود(یکنواختی سود)    39
۳-۹-۳- متغیر کنترلی    40
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها    40
۳-۱۰-۱-تحلیل توصیفی داده ها    40
۳-۱۰-۲- مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها    40
۳-۱۰-۲-۱- مدل  جانبی اول (کیفیت اقلام تعهدی)    41
۳-۱۰-۲-۲- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۱-۱    41
۳-۱۰-۲-۳- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۱-۲    41
۳-۱۰-۲-۴- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۲-۱    41
۳-۱۰-۲-۵- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۲-۲    42
۳-۱۰-۲-۶- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۳-۱    42
۳-۱۰-۲-۷- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۳-۲    42
۳-۱۰-۲-۸- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۴-۱    42
۳-۱۰-۲-۹- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی ۴-۲    43
۳-۱۰-۲-۱۰- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۵-۱    43
۳-۱۰-۲-۱۲- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۶-۱    44
۳-۱۰-۲-۱۳- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی ۶-۲    44
۳-۱۰-۲-۱۴- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۷-۱    44
۳-۱۰-۲-۱۵- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی ۷-۲    44
۳-۱۱- روش های آماری مورد استفاده    46
۳-۱۱-۱- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی    46
۳-۱۱-۲- نرمال بودن    47
۳-۱۱-۳- ناهمسانی واریانس    48
۳-۱۱-۴- خودهمبستگی    48
۳-۱۱-۵- هم خطی    49
۳-۱۱-۶-آزمون مانایی    49
۳-۱۱-۷-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر    50
۳-۱۱-۸-آزمون هاسمن    50
۳-۱۱-۹-آزمونt    51
۳-۱۱-۱۰-ضریب تعیین    51
۳-۱۱-۱۱- آزمون F رگرسیون    52
۳-۱۱-۱۲- برآورد ضرایب رگرسیون    52
۳-۱۱-۱۲-۱- روش حداقل مربعات معمولی(OLS)    52
۳-۱۱-۱۲-۲- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)    53
۳-۱۲- خلاصه فصل    54
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‏ها    55
۴-۱- مقدمه    56
۴-۲-آزمون هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره    56
۴-۳-تجزیه و تحلیل مدل جانبی    57
۴-۳-۱-آمار توصیفی    57
۴-۳-۲-آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش)    58
۴-۳-۳- آزمون مانایی متغیرها    59
۴-۳-۴- آزمون همخطی    61
۴-۳-۵- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی    61
۴-۳-۵-۱-آزمون F لیمر    62
۴-۳-۵-۲- نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی    62
۴-۳-۵-۳). آزمون همسان بودن واریانس خطا    64
۴-۳-۵-۴- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی    64
۴-۴-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی    65
۴-۴-۱-آمار توصیفی    65
۴-۴-۲-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته(شاخص های نقدشوندگی سهام)    71
۴-۴-۳- آزمون مانایی متغیرها    74
۴-۴-۴- آزمون همخطی    74
۴-۴-۵- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی    75
۴-۴-۵-۱- آزمون F لیمر    75
۴-۴-۵-۲- آزمون هاسمن    77
۴-۴-۵-۳- نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش    78
۴-۴-۵-۴- آزمون همسان بودن واریانس خطا    93
۴-۴-۵-۵- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی    94
۴-۵- خلاصه فصل    95
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات    96
۵-۱-مقدمه    97
۵-۲- مروي برخط مشی کلي پژوهش    97
۵-۳- فرضیات پژوهش و نتایج مدل    98
۵-۴-بحث    102
۵-۵- محدودیت های پژوهش    103
۵-۶-پیشنهادات    103
۵-۶-۱-پیشنهادات کاربردی    103
۵-۶-۲-پيشنهاد آتي    103
۷-۵- خلاصه فصل    104
منابع و ماخذ    105
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت