سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 107 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
هدف كلي اين تحقيق مقایسه علایق، اولویت رشته های ورزشی مورد علاقه و نیازمندی های ورزشی ساکنان روستاهای شهرستان بردسکن و بخش های شهرآباد و انابد بود. بدین منظور، ورزش های مورد علاقه و فعال، نگرش در مورد شرکت در ورزش، وضعیت مشارکت، نیازمندی های ورزشی، نوع برنامه ورزشی و رسانه مورد استفاده در گروه های جامعه شناختی مختلف روستاییان مقایسه و بررسی شد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه روستاییان شهرستان بردسکن (واقع در استان خراسان رضوی) بود که بر اساس آمار تعداد آنها برابر ۴۰۴۲۴ نفر بود. حجم نمونه آماری طبق جدول مورگان برابر ۳۸۲ نفر تعیین شد که برای انتخاب این تعداد، از روش نمونه گيري خوشه ای تصادفی استفاده شد. به منظور گردآوری داده¬های تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که از مطالعات پیشین اقتباس و با توجه به محیط مورد نظر تعدیل شده بود. روایی پرسشنامه های تحقیق توسط ۱۰ تن از اساتید صاحب نظر تأیید شد. پایایی آن نیز، در مطالعه راهنما با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر ۷۹/۰ به دست آمد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی و آمار استنباطی شامل آزمون کالموگروف اسمیرنوف، آزمون t مستقل، آنوا و خی۲ پیرسون انجام شد. کلیه آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار آماریspss  انجام شد. نتایج نشان داد که ۴/۵۸ از پاسخگویان، ورزش های بومی محلی را به ورزش های مدرن ترجیح می دادند. به علاوه، پاسخگویان امکانات ورزشی روستای خود را کم می دانستند که بین نظر آنها در مورد میزان این نیازمندی ها بر اساس سن، جنسیت و تحصیلات اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین، بين نگرش روستاییان در مورد شرکت در ورزش بر اساس جنسیت تفاوت معنی داري وجود نداشت؛ اما بر اساس سن و تحصیلات اختلاف معنی داری مشاهده شد. بین نظر روستاییان در مورد نوع برنامۀ ورزشی و رسانه مورد استفاده شان نیز بر اساس سن، جنسیت و تحصیلات اختلاف معنی داری وجود داشت.
واژگان کلیدی: ورزش روستایی، نیازمندی، علایق ورزشی، رسانه، برنامه ورزشی تلویزیونی، نگرش، مشارکت ورزشی
 
عنوان                         
فصل اول: مقدمه و معرفی
۱-۱٫ مقدمه     2
۱-۲٫ بیان مسأله    3
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش    5
۱-۴٫ اهداف    6
۱-۴-۱٫ هدف    6
۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی    6
۱-۵٫  فرضیه های پژوهش    7
۱-۶٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات    7
الف) تعاریف مفهومی    7
ب) تعاریف عملیاتی    8
فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری
۲-۱٫ مقدمه:    11
۲-۲٫ تعریف روستا    11
۲-۳٫ شغل و سبک زندگی روستاییان:    12
۲-۴٫ نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در روستا:    13
۲-۵٫ اهمیت توسعه روستاها و نقش ورزش  و بازیهای بومی محلی در توسعه پایدار روستاها:    15
۲-۶٫ ورزش روستایی    19
۲-۷٫ ورزش همگانی:    21
۲-۸٫ نقش بازيهاي بومي ومحلي در ابعاد مختلف زندگی    24
۲-۹٫ شكل هاي اجتماعي فعاليت بدني    24
۲-۱۰٫ نیاز    25
۲-۱۱٫ نیازسنجی    27
۲-۱۲٫ ضرورت و انگیزههای نیازسنجی    28
۲-۱۳٫ کاربرد نیازسنجی    29
۲-۱۴٫ نیازسنجی ورزشی    29
۲-۱۵٫ تعریف نگرش:    30
۲-۱۶٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور:    31
۲-۱۷٫  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    36
۲-۱۸٫ جمع بندی    40
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱٫  مقدمه:    42
۳-۲٫ روش اجرای پژوهش    42
۳-۳٫ جامعه مورد پژوهش    42
۳-۴٫   نمونه و روش نمونه گیری    43
۳-۵٫ ابزار اندازه گیری داده ها:    43
۳-۶٫ روش جمع آوری داده ها    44
۳-۷٫ روش تحلیل  یافته ها    44
فصل چهارم : یافته های تحقیق
۴-۱٫ مقدمه    46
۴-۲٫ یافتههای توصیفی    46
۴-۲-۱٫ ویژگیهای فردی    46
۴-۲-۱-۱٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس متغیرهای دموگرافیک    46
۴-۳-۱٫ اولویت ورزش های مورد علاقه    50
۴-۳-۲٫ مشارکت در ورزش    51
۴-۳-۲-۱٫ نوع مشارکت    51
۴-۳-۲-۱ رشته ورزشی    51
۴-۳-۳٫ وضعیت استفاده از رسانه    53
۴-۳-۳-۱٫ نوع رسانه    53
۴-۳-۴٫ اهداف روستاییان از تماشای تلویزیون    53
۴-۳-۵٫ میزان رضایت روستاییان از کیفیت برنامه های ورزشی تلویزیون    54
۴-۳-۵٫ وضعیت نیاز روستاییان به امکانات ورزشی    54
۴-۴٫ یافته های استنباطی    55
۴-۴-۱٫ فرضیات تحقیق    55
۴-۴-۱-۱٫ فرضیه اول تحقیق    55
۴-۴-۱-۲٫ فرضیه دوم تحقیق    56
۴-۴-۱-۳٫ فرضیه سوم تحقیق    57
۴-۴-۱-۴٫ فرضیه چهارم تحقیق    58
۴-۴-۱-۵٫ فرضیه پنجم تحقیق    59
۴-۴-۱-۶٫ فرضیه ششم تحقیق    60
۴-۴-۱-۷٫ فرضیه هفتم تحقیق    61
۴-۴-۱-۹٫ فرضیه نهم تحقیق    63
۴-۴-۱-۱۰٫ فرضیه دهم تحقیق    65
۴-۴-۱-۱۱٫ فرضیه یازدهم تحقیق    65
۴-۴-۱-۱۲٫ فرضیه دوازدهم تحقیق    66
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ مقدمه:    69
۵-۲٫ خلاصه تحقيق:    69
۵-۳٫ یافته های تحقیق:    70
۵-۳-۱٫ یافته های توصیفی    70
۵-۳-۲٫ یافته های استنباطی    71
۵-۵٫ محدوده های تحقیق:    79
۵-۶٫ محدودیت های تحقیق:    79
۵-۷٫ پیشنهادهای تحقیق    80
۵-۷-۱٫ پیشنهادهای برخاسته از تحقیق:    80
۵-۷-۲٫ پیشنهادهای برای تحقیقات آینده:    81
منابع:    69
منابع فارسی    69
منابع لاتین:    74
سایت ها    76
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت