سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
مقدمه: دویدن امروزه به عنوان یکی از رایج ترین فعالیت حرکتی در میان ورزشکاران و افراد جامعه مطرح شده است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تأثیر کفش های آدیداس و نهرین بر برخی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت نی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم بود. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، ۱۵مرد جوان سالم (با میانگین سنی ۲۷/۲±37 سال، قد ۳۹/۵±93/180 سانتی‌متر و جرم ۸۴/۸±30/85 کیلوگرم)، در شرایط یکسان، با کفشهای نهرین و آدیداس جداگانه عمل دویدن با سرعت کنترل شده را انجام دادند. نیروی عکس العمل زمین شامل حداکثر نیروهای عکس العمل در دو جهت عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و در نهایت زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن با استفاده ازصفحه نیروسنج اندازه گیری شد. اطلاعات بدست امده با آزمون تی همبسته در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (P<=0.05, Version20). یافته‌ها: نتایج نشان داد که اگر چه بین دو نوع کفش، در متغیرهای حداکثر نیروهای عکس العمل عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن، تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>0.05)، با وجود این، زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکس العمل عمودی زمین در کفش آدیداس ۸%  بیشتر از کفش نهرین بود (P=0.01). نتیجه‌گیری نهایی : بین دو نوع کفش آدیداس و نهرین بعنوان کفش های استاندارد و محلی در برخی از نیروهای اعمال شده به پا طی دویدن تفاوتی وجود ندارد. بنابراین کفش نهرین می¬تواند با ویژگی های یکسان جذب نیرو و کاهش ریسک فاکتورهای آسیبی دویدن با هزینه کمتر برای دوندگان تفریحی پیشنهاد شود.
واژگان کلیدی : کفش آدیداس ـ کفش نهرین- نیروی عکس العمل زمین- دوندگان تفریحی- سرعت بارگذاری

 

فهرست مطالب
عنوان                                                      صفحه
چکیده:    1
فصل اول : طرح پژوهش
۱-۱)مقدمه    4
۱-۲) بیان مسئله    5
۱-۳) ضرورت و اهمیت پژوهش    7
۱-۴) اهداف پژوهش:    8
۱-۴-۱) اهداف کلی پژوهش:    8
۱-۴-۲) اهداف جزئی پژوهش    8
۱-۵) فرضیه‌های پژوهش    9
۱-۶) محدودیت‌های پژوهش    10
۱-۷) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش    10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
۲-۱) مقدمه    12
۲-۲-۱)مبانی نظری پژوهش    12
۲-۲-۱-۱)مبانی کلی آناتومیکی ناحیه ساق    12
۲-۲-۱-۱-۱) درشت‌نی     14
۲-۲-۱-۱-۲) نازک‌نی     17
۲- ۲- ۲ ( بیومکانیک دویدن     18
۲-۲-۲-۱ ( مراحل دویدن     18
۲-۲-۲-۲)الگوی دویدن     21
۲-۲-۴)کفش نهرین(آدیبست)    23
۲-۲-۵) استرس فراکچر     24
۲-۲-۶)پیشینه پژوهش    38
۲-۳)نتیجه‌گیری    39
فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش
۳-۱)مقدمه    41
۳-۲)طرح پژوهش و روش پژوهش:     41
۳- ۳ ) مشخصات آزمودنی‌ها     41
۳-۳-۱ ) جامعه و نمونه آماری     41
۳-۳-۲) آزمودنی‌ها     41
۳-۳-۲-۱) شرایط عمومی ورود به آزمون     41
۳-۴) متغیرهای پژوهش     42
۳-۴-۱) متغیر مستقل     42
۳-۴-۲) متغیر وابسته      42
 3-5) پروتکل پژوهش     43
۳-۶) تجهیزات و ابزار اندازه‌گیری     44
۳-۶-۱) ابزار اندازه‌گیری قد و وزن آزمودنی‌ها     44
۳-۶-۲) ابزار ثبت متغیرهای سینتیکی     44
۳-۶-۳) ابزار کنترل سرعت دویدن     45
۳-۷) نحوه جمع‌آوری داده‌ها     45
۳-۷-۱) کفش‌های موردمطالعه    46
۳-۷-۱-۱)کفش آدیداس    46
۳-۷-۱-۲) کفش نهرین(آدیبست)    46
۳-۷-۲) ثبت اطلاعات سینتیک    47
۳-۷-۳) نحوه محاسبه متغیر وابسته    47
۳-۸) روش آماری    47
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل يافته¬هاي پژوهش
۴-۱)    مقدمه    49
۴-۲) توصيف داده¬ها    49
۴-۳)    آزمون فرضیه‌های تحقیق    51
۴-۳-۱) آزمون فرض اول    51
۴-۳-۲)    آزمون فرضیه دوم    52
۴-۳-۳)    آزمون فرضیه سوم     53
۴-۳-۳-۱) فرض چهارم    54
۴-۳-۳-۲) فرض پنجم    56
۴-۳-۳-۳) فرض ششم    57
۴-۳-۳-۴) فرض هفتم    58
۴-۳-۳-۴) فرض هشتم    59
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه    62
۵-۲) خلاصه‌ای از نحوه‌ی انجام پژوهش و یافته‌ها    62
۵-۳) بحث و بررسی    63
۵-۳-۱) متغیرهای حداکثر نیروی غیرفعال عمودی و خلفی    63
۵-۳-۲) متغیرهای سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و خلفی    65
۵-۳-۳) متغیرهای زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و خلفی    65
۵-۴) نتیجه‌گیری    67
۵-۵) پیشنهاد‌ها    68
پیشنهاد‌ها برای جامعه    68
پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی    68
منابع    70
چکیده لاتین    75
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل