سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

 
 
 
 
 
چكيده:
در بررسی های الکترومیوگرافی نرمال سازی سیگنال ها برای اینکه از قابلیت مقایسه و تفسیر برخوردار باشند مورد قبول همگانی است. اما به دلیل فقدان یک روش استاندارد برای نرمال سازی تفاوت های زیادی در روش نرمال سازی وجود دارد.  این تفاوت ها به روش اندازه گیری سیگنال مرجع مربوط است. هدف از اجرای این مطالعه مقایسه پایایی سه روش نرمال¬سازی انقباض زیر بیشینه، انقباض بیشینه پویا و حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک برای نرمال سازی فعالیت عضلات اندام تحتانی بود. روش: چهارده نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا به طور تصادفی از میان افراد در دسترس در این مطالعه شرکت کردند. میانگین سن، قد و جرم به ترتیب (۲۴٫۵سال)، (۱۶۵٫۲) و (۵۵٫۹) بود. برای ثبت فعالیت الکترومیوگرافی عضلات از الکترودهای سطحی دو قطبی و دستگاه ۱۶ کاناله EMG مدل MA-300-16 (با فرکانس ۲۵۰۰هرتز، پهنای باند ۱۲۵۰، فیلتر میان گذر ۱۰-۵۰۰ و فیلتر ناچ ۵۰ هرتز) و از چهار دوربین Vicon مدل MX T-series camera برای جدا کردن فازهای حرکتی با فرکانس ۲۰۰هرتز استفاده شد. از چند روش مختلف برای به دست آوردن سیگنال مرجع استفاده شد که عبارتند از جمله برای عضله راست رانی روش های حمل بار با ۲۰% وزن بدن در وضعیت خوابیده روی تخت، پرش سارجنت و اسکات با ۷۰% یک تکرار بیشینه، عضله پهن داخلی و پهن خارجی روش¬های حمل بار با ۲۰% وزن بدن در وضعیت خوابیده روی تخت و اسکات با ۷۰% یک تکرار بیشینه، عضله دوقلوی خارجی و داخلی روش¬های پرش سارجنت و حمل بار با ۲۰% وزن بدن در وضعیت ایستاده و برای عضله درشت¬نئی قدامی حمل بار با ۲۰% وزن بدن در وضعیت نشسته روی صندلی و روش مرسوم MVIC. الکترودها روی عضلات راست رانی، پهن داخلی، پهن خارجی، دوقلوی خارجی؛ دوقلوی داخلی و درشت¬نئی قدامی بر اساس دستورالعمل SENIAM قرار داشتند. برای تجزیه و تحلیل¬های آماری از آنالیز واریانس با اندازه¬های تکراری،  ANOVA چند متغیره و آزمون T همبسته استفاده شد. همچنین برای پایایی داده¬ها از ICC و ضریب تغییر (CV) استفاده شد. نتایج: برای عضله راست رانی مقادیر ضریب تغییرات برای سه روش اسکات، حمل بار و پرش سارجنت به ترتیب ۶/۳۰، ۶/۴۰ و ۴/۲۰، ICC نیز برای این سه روش ذکر شده به ترتیب ۹۷/۰، ۹۷/۰ و ۹۶/۰ بود. همبستگی بین دو تکرار در روش اسکات (۷۳/۰ تا ۹۳/۰)، برای حمل بار(۹۷/۰ تا ۹۸/۰) و برای پرش سارجنت(۷۲/۰ تا ۹۵/۰) بود. مقادیر CV و ICC برای عضله پهن داخلی  به ترتیب در روش¬های حمل بار و اسکات ۶/۲۹ و ۲/۳۹، ۹۷/۰ و ۹۸/۰ بود. همبستگی بین تکرارها در دو روش حمل بار و اسکات نیز به ترتیب (۹۵/۰ تا ۹۶/۰) و (۹۴/۰ تا ۹۸/۰) به دست آمد.برای عضله پهن خارجی میزان CV و ICC نیز در دو روش حمل بار و اسکات نیز به ترتیب ۸/۲۵ و ۲/۲۷، ۹۶/۰ و ۹۰/۰ بود. همبستگی بین دو تکرار در روش حمل بار (۷۹/۰ تا ۹۳/۰) و برای روش اسکات (۹۰/۰ تا ۹۵/۰) بود. برای عضله دوقلوی خارجی و داخلی نیز در روش حمل بار و پرش سارجنت میزان CV نیز به ترتیب(۴۲ و۳۷) و(۲۹و ۳۸) و مقدار ICC نیز به ترتیب (۹۶/۰و ۹۳/۰)و (۹۷/۰و ۹۶/۰) بود. میزان همبستگی بین تکرارها برای عضله دوقلوی خارجی در دو روش حمل بار و پرش سارجنت به ترتیب (۸۵/۰ تا ۸۸/۰) و (۹۵/۰ تا ۹۷/۰)  وبرای عضله دوقلوی داخلی این مقدارها در این روش ها به ترتیب (۷۵/۰ تا ۹۴/۰) و (۷۸/۰ تا ۸۶/۰) بود. در عضله درشت¬نئی قدامی در دو روش حمل بار و MVIC به ترتیب میزان CV, ICC ،  38 و ۳۳ ، ۹۷/۰ و ۹۶/۰بود. همبستگی بین تکرارها برای این عضله در دو روش حمل بار و MVIC به ترتیب (۹۶/۰ تا ۹۹/۰) و (۹۶/۰ تا ۹۷/۰) بود. برای عضله راست رانی نیز روش پرش سارجنت به دلیل مقدار ضریب تغییرات کمتر در اولویت قرار داشت . برای عضله پهن داخلی به دلیل ضریب تغییرات کوچکتر پیشنهاد می¬شود. در عضله پهن خارجی به دلیل اینکه مقدار تمامی فاکتور خیلی به هم نزدیک بود برای جلوگیری از خستگی بیشتر و کاهش زمان روش MVIC پیشنهاد می¬شود. با در نظر گرفتن تمامی فاکتورها برای عضله دوقلوی خارجی و دوقلوی داخلی به دلیل شدت فعالیت بیشتر در پرش سارجنت نسبت به حمل بار، پرش سارجنت پیشنهاد می¬شود. برای عضله درشت¬نئی قدامی نیز با توجه به ضریب تغییرات کوچکتر در روش MVIC استفاده از این روش در اولویت قرار داشت. اگرچه مقادیر در تمامی فاکتورها نیز در سایر تست ها برای تمامی عضلات نیز قابل قبول بود.
واژه هاي کليدي: نرمالسازی –  الکترومایوگرافی – عضلات مفصل زانو –  راه رفتن
   
 

 
فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱ مقدمه    1
۱-۲ بیان مسئله    2
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش    3
۱-۴ هدف تحقیق    4
۱-۵ فرضیه‌های پژوهش    4
۱-۶ روش اجرای پژوهش    4
۱-۷ تعريف واژگان عملياتي    5
فصل دوم
۲-۱ مقدمه    9
۲-۲ الکترومیوگرافی    9
۲-۲-۱ تاریخچه الکترومیوگرافی سطحی    9
۲-۲-۲ منشاء سيگنال    13
۲-۲-۲-۱ واحد حركتی    13
۲-۲-۲-۲ قابليت تحريك غشاء هاي عضلاني    14
۲-۲-۲-۳ تولید سیگنال EMG    15
۲-۲-۲-۴ فاكتورهاي موثر بر سيگنال EMG    16
۲-۲-۳ پردازش سيگنال- نرماليزه كردن دامنه    17
۲-۲-۳-۱ مفهوم نرمالسازی MVIC    17
۲-۲-۳-۲ مزاياي نرمال سازي از طريق MVIC    18
۲-۲-۳-۳ موانع موجود در راه نرمال سازيMVIC    19
۲-۲-۴ نرمال سازي دامنه با ميانگين داخلي و ارزش حداكثر    20
۲-۲-۵ دیگر روشهای نرمالسازی    20
۲-۳ آناتومی عضلات    21
۲-۳-۱ عضله راست رانی    21
۲-۳-۲ عضله پهن خارجی    22
۲-۳-۳ عضله پهن داخلی    22
۲-۳-۴ عضله درشتنئی قدامی    23
۲-۳-۵ عضله دوقلو    24
۲-۴ بیومکانیک راه رفتن    24
۲-۵ مراحل چرخه راه رفتن    25
۲-۵-۱ رویدادهای مرحله استقرار    27
۲-۵-۱-۱ زیرشاخههای مرحله استقرار    29
۲-۵-۱-۲ رویدادهای مرحله نوسان    30
۲-۶ الگوی فعالیت عضلانی در حین یک سیکل کامل راه رفتن    31
۲-۷ سابقه تحقیق    31
فصل سوم
۳-۱ مقدمه    37
۳-۲ نوع تحقیق    37
۳-۳ جامعه آماری و نحوه گزینش آزمودنیها    37
۳-۳-۱ شرایط ورود به آزمون    37
۳-۴ متغیرهای تحقیق    38
۳-۴-۱ متغیرهای مستقل    38
۳-۴-۲ متغیرهای وابسته    38
۳-۵ ابزار اندازهگیری و روشها    38
۳-۵-۱ اندازهگیری متغیرهای آنتروپومتریک    38
۳-۵-۲ اندازه‌گیری الکترومایوگرافی    38
۳-۵-۲-۱ عضلات و محل نصب الکترودها    39
۳-۵-۲-۲ وظایف حرکتی    40
۳-۵-۳ اندازه‌گیری کینماتیکی    40
۳-۶ روش اجرا    41
۳-۷ تجزیه و تحلیل دادههای الکترومیوگرافی    43
۳-۸ ابزار تحقیق    46
فصل چهارم
۴-۱ مقدمه    51
۴-۲ مقایسه شدت فعالیت عضلات در روشهای مختلف نرمالسازی    52
۴-۲-۱ شدت فعالیت عضله راست رانی در سه روش مختلف نرمالسازی    52
۴-۲-۲ فعالیت عضله پهن داخلی در تمرین اسکات و حمل بار    53
۴-۲-۳ فعالیت عضله پهن خارجی در دو روش حمل بار و تمرین اسکات    54
۴-۲-۴ فعالیت عضله دوقلوی داخلی هنگام پرش سارجنت و تحمل وزن روی پنجهها    55
۴-۲-۵ فعالیت عضله دوقلوی خارجی در دو روش مختلف نرمالسازی.    55
۴-۲-۶ فعالیت عضله درشتنئی قدامی در دو روش حمل بار و MVIC در برابر مقاوت    56
۴-۳ پایایی اندازهگیری RMS بیشینه عضله در روشهای مختلف    57
۴-۳-۱ پایایی روشهای اندازهگیری RMS بیشینه فعالیت عضله راست رانی    57
۴-۳-۲ پایایی روشهای اندازهگیری RMS بیشینه فعالیت عضله پهن خارجی و پهن داخلی در روشهای اسکات و حمل بار    58
۴-۳-۳ پایایی روشهای اندازهگیری RMS بیشینه عضله دوقلوی خارجی و داخلی    60
۴-۳-۴ پایایی اندازهگیری RMS بیشینه برای عضله درشتنئی قدامی در دو روش حمل بار و MVIC    62
۴-۴ ضریب همبستگی درون گروهی عضلات در روشهای مختلف نرمالسازی    63
۴-۴-۱ ضریب همبستگی درون گروهی عضله راست رانی در سه روش اسکات و حمل بار و پرش سارجنت    63
۴-۴-۲ ضریب همبستگی درون گروهی عضله پهن داخلی در دو روش اسکات و حمل بار    64
۴-۴-۳ ضریب همبستگی درون گروهی عضله پهن خارجی در دو روش حمل بار و اسکات    65
۴-۴-۴ ضریب همبستگی درون گروهی عضله دوقلوی خارجی در دو روش تحمل وزن روی پنجه و پرش سارجنت    66
۴-۴-۵ ضریب همبستگی درون گروهی عضله دوقلوی داخلی در دو روش حمل بار و پرش سارجنت    67
۴-۴-۶ ضریب همبستگی درون گروهی عضله درشتنی قدامی در دو روش حمل بار و MVIC    68
۴-۵ ضریب تغییرات شدت فعالیت  عضلات در روشهای مختلف نرمالسازی    69
۴-۵-۱ ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله راست رانی در سه روش نرمالسازی اسکات، حمل بار و پرش سارجنت    69
۴-۵-۲ ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله پهن داخلی در دو روش نرمالسازی اسکات و حمل بار.    70
۴-۵-۳ ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله پهن خارجی در دو روش نرمالسازی اسکات، حمل بار    71
۴-۵-۴ ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله دوقلوی داخلی در دو روش نرمالسازی تحمل وزن روی پنجه و سارجنت    72
۴-۵-۵ ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله دوقلوی خارجی در دو روش نرمالسازی حمل بار و سارجنت    73
۴-۵-۶ ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله درشت نی قدامی در دو روش نرمالسازی حمل بار و MVIC    74
۴-۶ مقایسه شدت فعالیت عضلات هنگام راه رفتن در روشهای مختلف نرمالسازی.    75
۴-۶-۱ شدت فعالیت عضله راست رانی هنگام راه رفتن در سه روش نرمالسازی اسکات، حمل بار و پرش سارجنت    75
۴-۶-۲ شدت فعالیت عضله پهن داخلی هنگام راه رفتن در دو روش نرمالسازی اسکات و حمل بار    76
۴-۶-۳ شدت فعالیت عضله پهن خارجی هنگام راه رفتن در دو روش نرمالسازی اسکات و حمل بار    77
۴-۶-۴ شدت فعالیت عضله دوقلوی خارجی هنگام راه رفتن در سه روش نرمالسازی حمل بار و پرش سارجنت.    78
۴-۶-۵ شدت فعالیت عضله دوقلوی داخلی هنگام راه رفتن در دو روش نرمالسازی تحمل وزن روی پنجه و پرش سارجنت.    79
۴-۶-۶ شدت فعالیت عضله درشتنئی قدامی هنگام راه رفتن در دو روش نرمالسازی حمل بار وMVIC    80
فصل پنچم
۵-۱ مقدمه    82
۵-۲ یافتههای مربوط به عضلات مختلف در روشهای متفاوت نرمالسازی.    83
۵-۲-۱ عضله راست رانی    83
۵-۲-۲ عضله پهن داخلی    84
۵-۲-۳ عضله پهن خارجی    84
۵-۲-۴ عضله دوقلوی خارجی    85
۵-۲-۵ عضله دوقلوی داخلی    86
۵-۲-۶ عضله درشتنی قدامی    86
۵-۳ نتیجه گیری کلی    87
۵-۴ پیشنهادات:    88
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت