سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

مکان‏يابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدها در شبکه توزيع با در نظر گرفتن امکان عملکرد جزيره‏اي و مدل بار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 132 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
چکيده
اهميت مسأله انرژي، نياز به استفاده از منابع انرژي نو را به عنوان توليدکننده انرژي الکتريکي افزايش داده است. امروزه يکي از گزينه هاي مناسب جهت تأمين انرژي الکتريکي، منابع توليد پراکنده مي¬باشند. استفاده از توليد پراکنده، تأثيرات مثبت زيادي از قبيل افزايش ظرفيت آزاد خطوط، کاهش تلفات توان، بهبود پروفيل ولتاژ و بهبود شاخص‏هاي قابليت اطمينان دارد. علاوه بر اين، کاربرد کليدهاي جداکننده در شبکه توزيع مي-تواند نقش مؤثري در بهبود قابليت اطمينان سيستم ايفا نمايد. همچنين بکار بردن همزمان کليدها و منابع توليد پراکنده، مي تواند سبب افزايش قابليت اطمينان سيستم از طريق تشکيل جزاير عمدي شود. به منظور بهره‏برداري بهينه از اين تجهيزات و افزايش مزاياي حاصل از آنها، بايد براي آنها مکان و ظرفيت بهينه تعيين شود. تحقيقات گسترده اي در زمينه جايابي منابع توليد پراکنده و کليدها صورت گرفته است. در اکثر اين تحقيقات مکان يکي از اين تجهيزات ثابت در نظر گرفته شده و جايابي بهينه براي تجهيز ديگر صورت مي گيرد. در همين راستا در اين پايان¬نامه، جايابي همزمان کليدها و منابع توليد پراکنده در شبکه توزيع انجام مي گيرد. براي اين مسأله، تابع هدفي مبتني بر هزينه معرفي شده و اهداف مذکور، شامل کاهش تلفات و بهبود قابليت اطمينان، به صورت هزينه در آن لحاظ گرديده است. با فرض دوره مطالعه چند ساله، از ضرايب اقتصادي براي تبديل هزينه‏ ها به ارزش کنوني در زمان شروع سرمايه‏گذاري استفاده شده است. در طرح پيشنهادي، متغير با زمان بودن بارهاي شبکه با استفاده از منحني تداومي بار ساليانه و مدل بار چند سطحي لحاظ گرديده است. اين مدل بار در انتخاب جزاير و تعيين مکان بهينه نصب کليدها تأثير زيادي دارد. جنبه ديگر متغير بودن بار، مربوط به وابستگي آن به ولتاژ است. در نظر گرفتن مدل بار وابسته به ولتاژ، در محاسبه ولتاژ شين‏ها و تلفات تأثيرگذار است. علاوه بر اين، متفاوت بودن هزينه خاموشي براي بارهاي مختلف شبکه، سبب ايجاد نوعي اولويت‏بندي در تأمين بارها مي‏گردد. در نهايت الگوريتم ژنتيک براي حل مسأله جايابي بکار رفته است. دليل استفاده از اين الگوريتم قابليت‏ آن در جستجوي موازي از چندين نقطه از فضاي جستجو و فرار از گرفتار شدن در بهينه‏هاي محلي از طريق بکارگيري عملگرهاي متنوع مي‏باشد. براي کمک به همگرايي الگوريتم ژنتيک و رسيدن به جواب بهينه سراسري، عملگرهاي تکميلي متناسب با نوع مسأله تعريف و پيشنهاد شده است. با طرح موارد مطالعاتي مختلف و انجام شبيه‏سازي، کارايي و کاربردي بودن روش پيشنهادي بررسي و مورد تأييد قرار گرفته است.                                               
كليد واژه: منابع توليد پراکنده، کليد، جايابي، مدل بار، الگوريتم‏ ژنتيک.

 
فهرست مطالب
     عنوان    صفحه
فهرست جدول‌ها    ‌د
فهرست شكل‌‌ها    ‌و
فصل ۱-    مقدمه    2
۱-۱-    پيشگفتار    2
۱-۲-    ساختار پايان‏نامه    5
فصل ۲-    مروري بر مسأله مکان¬يابي منابع توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده در شبکه توزيع…….    8
۲-۱-    مقدمه  8
۲-۲-    اهداف جايابي منابع توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده    9
۲-۲-۱-    تلفات توان   9
۲-۲-۱-۱-    تأثير توليد پراکنده بر تلفات توان    9
۲-۲-۱-۲-    نحوه ارزيابي شاخص تلفات توان    9
۲-۲-۲-    قابليت اطمينان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬    10
۲-۲-۲-۱-    تأثير توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده بر قابليت اطمينان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬    10
۲-۲-۲-۲-    نحوه ارزيابي شاخص قابليت اطمينان    11
۲-۲-۳-    پروفيل ولتاژ شبکه    15
۲-۲-۳-۱-    تأثير توليد پراکنده بر روي ولتاژ و تنظيم ولتاژ شبکه    15
۲-۲-۳-۲-    نحوه ارزيابي شاخص پروفيل ولتاژ    16
۲-۲-۴-    پايداري ولتاژ شبکه    17
۲-۲-۴-۱-    تأثير توليد پراکنده بر روي پايداري ولتاژ    17
۲-۲-۴-۲-    نحوه ارزيابي شاخص پايداري ولتاژ    17
۲-۲-۵-    جريان اتصال کوتاه    18
۲-۲-۵-۱-    تأثير توليد پراکنده بر روي جريان اتصال کوتاه    18
۲-۲-۵-۲-    نحوه ارزيابي شاخص جريان اتصال کوتاه    18
۲-۳-    قيود    19
۲-۳-۱-    قيود پخش بار    19
۲-۳-۲-    قيد ولتاژ شبکه    20
۲-۳-۳-    قيد ظرفيت خطوط    20
۲-۳-۴-    قيد ظرفيت توليد توان توليد پراکنده    21
۲-۳-۵-    قيد ضريب نفوذ توليد پراکنده    21
۲-۴-    روش‏هاي مکان‏يابي توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده    22
۲-۴-۱-    روش‏هاي تحليلي    22
۲-۴-۲-    روش‏هاي عددي    23
۲-۴-۳-    روش‏هاي محاسباتي تکاملي    25
۲-۴-۳-۱-    الگوريتم جمعيت مورچگان    25
۲-۵-    بررسي چند نمونه تابع هدف براي مسأله مکان‏يابي توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده    27
۲-۶-    جمع‏بندي و نتيجه‏گيري    35
فصل ۳-    روش پيشنهادي براي جايابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده    37
۳-۱-    مقدمه………    37
۳-۲-    مدل‏سازي مسأله    38
۳-۲-۱-    مدل بار…………    38
۳-۲-۱-۱-    مدل بار متغير با زمان    38
۳-۲-۱-۲-    مدل بار وابسته به ولتاژ    39
۳-۲-۲-    مدل توليد پراکنده    40
۳-۲-۳-    تابع هدف………    40
۳-۲-۴-    قيود    45
۳-۳-    روش پيشنهادي بهينه‏سازي    46
۳-۳-۱-    کدگذاري مسأله (تعريف کروموزوم)    47
۳-۳-۲-    تابع برازندگي    47
۳-۳-۳-    انتخاب    49
۳-۳-۴-    عملگر تقاطع    49
۳-۳-۵-    عملگر جهش    51
۳-۳-۶-    توليد جمعيت تصادفي    53
۳-۳-۷-    شرط خاتمه    54
۳-۴-    روندنماي حل مسأله    54
۳-۵-    جمع‏بندي و نتيجه‏گيري    56
فصل ۴-    پياده‏سازي الگوريتم پيشنهادي و مطالعات موردي    58
۴-۱-    مقدمه………    58
۴-۲-    اعتبارسنجي ارزيابي قابليت اطمينان    59
۴-۳-    مشخصات شبکه ۳۳ شينه تحت مطالعه    61
۴-۴-    تعيين مکان‏هاي کانديد براي نصب منابع توليد پراکنده و کليدها    61
۴-۵-    داده¬ها و مقادير پارامترهاي مورد استفاده در الگوريتم پيشنهادي    64
۴-۶-    نتايج شبيه‏سازي براي موارد مطالعاتي    67
۴-۶-۱-    مورد مطالعاتي اول    69
۴-۶-۲-    مورد مطالعاتي دوم    71
۴-۶-۱-    مورد مطالعاتي سوم    74
۴-۶-۱-    مورد مطالعاتي چهارم    76
۴-۶-۲-    مورد مطالعاتي پنجم    78
۴-۶-۳-    مورد مطالعاتي ششم    81
۴-۶-۴-    مورد مطالعاتي هفتم    82
۴-۶-۱-    مورد مطالعاتي هشتم    85
۴-۶-۱-    مورد مطالعاتي نهم    87
۴-۶-۲-    مورد مطالعاتي دهم    88
۴-۷-    مقايسه و تحليل کلي نتايج    91
۴-۸-    جمع‏بندي و نتيجه‏گيري    97
فصل ۵-    جمع‏بندي، نتيجه‏گيري و پيشنهادها    100
۵-۱-    جمع‏بندي و نتيجه‏گيري    100
۵-۲-    پيشنهادها    102
فهرست مراجع    106
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت