سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش مشاركت مادران در تغيير عملكرد آنان در زمينه رشد و تغذيه كودك
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 15 صفحه
حجم : 116 کیلوبایت
قیمت : 40,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
مقدمه: بررسي كشوري رشد كودكان نشان داده است كه درصد زيادي از كودكان كشور دچار افت رشد هستند. از طرفي، مشاركت مردمي از اصولي است كه سازمان بهداشت جهاني و منابع علمي براي ارتقاي سلامت بر آن تاكيد دارند. بنابراين مي توان يكي از راهكارهاي بهبود رشد كودكان را توجه به مشاركت بيشتر مادران دانست. در مطالعه حاضر با ارائه يك الگوي مشاركت مادران، بهبود عملكرد آنان در مراقبت از كودكان خود بررسي مي شود.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع كارآزمايي مبتني بر جامعه (community – based trial) است و بر روي ۷۴ زوج مادر و كودك انجام شده است. بدين منظور الگويي با استفاده از سه منبع (سطوح مشاركت مردمي، تجارب كشور ايران و ساير كشورها در مورد مشاركت و الگوي CIPP) و هم چنين در نظر گرفتن ويژگي هاي فرهنگي – اجتماعي و نظام ارائه خدمات بهداشتي كشور طراحي شد. موضوع مشاركت، رشد و تغذيه كودكان بود. براي اجرا با همراهي گروه اصلي مادران داوطلب، نيازسنجي، برنامه ريزي،‌اجرا، نظارت و ارزشيابي پروژه انجام شد.  عمليات با آموزش گروه ياد شده آغاز و توسط آنها به كلية مادران انتقال داده شد. به منظور ارزشيابي اين الگو، شاخص هاي دستيابي به اهداف در زمينة دانش و عملكرد و توانمندي هاي فردي و اجتماعي مادران تعيين گرديد و از طريق مصاحبه، مشاهده و تكميل پرسش نامه، اطلاعات جمع آوري و با نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري ويل كاكسون، مك نمار و  t زوج تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين مجموع نمرات آگاهي مادران در زمينة محتواي آموزشي الگو، قبل و پس از مداخله به ترتيب ۲۳ و ۳۴ و ميانگين مجموع نمرات عملكرد آنان قبل و پس از مداخله ۳/۴۷ و ۲/۶۰ بود (اختلاف معني دار با ۰۰۱/۰p<).
شاخص هاي حاصل از مشاركت مانند تأثير بر اعتماد به نفس، اشتياق به يادگيري مطالب جديد، تمايل به استمرار فعاليت گروه، تمايل به حل مشكلات و ابتكار در زندگي تغييرات شايان توجهي داشت. نتايج طرح از جمله اثربخشي، حاصل نهايي، استمرار برنامه و قابليت انتقال آن با الگوي CIPP ارزشيابي شد.
نتيجه گيري: افزايش سطوح همكاري مادران در ابعاد مختلف مشاركت شامل ارزيابي نيازها،‌اجرا، نظارت، ارزشيابي و تشكيل يك تشكل مردمي (NGO)  بهبود قابل توجهي را در دانش و عملكرد مادران در زمينه مراقبت ازكودكان خود ايجاد كرد. هم چنين سبب افزايش توانمندي هاي فردي و اجتماعي آنان شد كه بيانگر كارايي الگوي ارائه شده بود. از آنجا كه در طراحي اين الگو به ويژگي هاي فرهنگي ـ اجتماعي و نظام ارائه خدمات بهداشتي كشور توجه شده است، مي توان آن را در ساير مناطق و براي توسعه خدمات بهداشتي ديگر به كار برد.

 واژه هاي كليدي: مدل ارزشيابي CIPP، مشاركت مردمي، پايش رشد، تغذيه، آموزش بهداشت، آگاهي، عملكرد، كودك
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت