سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

نقش مشاركت مادران در تغيير عملكرد آنان در زمينه رشد و تغذيه كودك
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 15 صفحه
حجم : 116 کیلوبایت
قیمت : 40,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
مقدمه: بررسي كشوري رشد كودكان نشان داده است كه درصد زيادي از كودكان كشور دچار افت رشد هستند. از طرفي، مشاركت مردمي از اصولي است كه سازمان بهداشت جهاني و منابع علمي براي ارتقاي سلامت بر آن تاكيد دارند. بنابراين مي توان يكي از راهكارهاي بهبود رشد كودكان را توجه به مشاركت بيشتر مادران دانست. در مطالعه حاضر با ارائه يك الگوي مشاركت مادران، بهبود عملكرد آنان در مراقبت از كودكان خود بررسي مي شود.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع كارآزمايي مبتني بر جامعه (community – based trial) است و بر روي ۷۴ زوج مادر و كودك انجام شده است. بدين منظور الگويي با استفاده از سه منبع (سطوح مشاركت مردمي، تجارب كشور ايران و ساير كشورها در مورد مشاركت و الگوي CIPP) و هم چنين در نظر گرفتن ويژگي هاي فرهنگي – اجتماعي و نظام ارائه خدمات بهداشتي كشور طراحي شد. موضوع مشاركت، رشد و تغذيه كودكان بود. براي اجرا با همراهي گروه اصلي مادران داوطلب، نيازسنجي، برنامه ريزي،‌اجرا، نظارت و ارزشيابي پروژه انجام شد.  عمليات با آموزش گروه ياد شده آغاز و توسط آنها به كلية مادران انتقال داده شد. به منظور ارزشيابي اين الگو، شاخص هاي دستيابي به اهداف در زمينة دانش و عملكرد و توانمندي هاي فردي و اجتماعي مادران تعيين گرديد و از طريق مصاحبه، مشاهده و تكميل پرسش نامه، اطلاعات جمع آوري و با نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري ويل كاكسون، مك نمار و  t زوج تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين مجموع نمرات آگاهي مادران در زمينة محتواي آموزشي الگو، قبل و پس از مداخله به ترتيب ۲۳ و ۳۴ و ميانگين مجموع نمرات عملكرد آنان قبل و پس از مداخله ۳/۴۷ و ۲/۶۰ بود (اختلاف معني دار با ۰۰۱/۰p<).
شاخص هاي حاصل از مشاركت مانند تأثير بر اعتماد به نفس، اشتياق به يادگيري مطالب جديد، تمايل به استمرار فعاليت گروه، تمايل به حل مشكلات و ابتكار در زندگي تغييرات شايان توجهي داشت. نتايج طرح از جمله اثربخشي، حاصل نهايي، استمرار برنامه و قابليت انتقال آن با الگوي CIPP ارزشيابي شد.
نتيجه گيري: افزايش سطوح همكاري مادران در ابعاد مختلف مشاركت شامل ارزيابي نيازها،‌اجرا، نظارت، ارزشيابي و تشكيل يك تشكل مردمي (NGO)  بهبود قابل توجهي را در دانش و عملكرد مادران در زمينه مراقبت ازكودكان خود ايجاد كرد. هم چنين سبب افزايش توانمندي هاي فردي و اجتماعي آنان شد كه بيانگر كارايي الگوي ارائه شده بود. از آنجا كه در طراحي اين الگو به ويژگي هاي فرهنگي ـ اجتماعي و نظام ارائه خدمات بهداشتي كشور توجه شده است، مي توان آن را در ساير مناطق و براي توسعه خدمات بهداشتي ديگر به كار برد.

 واژه هاي كليدي: مدل ارزشيابي CIPP، مشاركت مردمي، پايش رشد، تغذيه، آموزش بهداشت، آگاهي، عملكرد، كودك
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن

پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها