سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
چکیده
مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش معافیت های مالیاتی بر توسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران باشگاه های کوچک ورزشی شهر اصفهان و همچنین کارشناسان ورزشی که دارای مدرک دکتری مدیریت ورزشی ویا اقتصاد هستند، تشکیل می دهند. به دلیل محدود بودن جامعه(۱۳۳نفر)، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات مربوط به نمونه از طریق پرسشنامه محقق ساخته معافیت های مالیاتی که برای اندازه گیری سه خرده مقیاس (مبانی معافیت های مالیاتی، معافیت های مالیاتی پایه درآمدی، معافیت های مالیاتی موضوعی) تهیه شده بود، جمع آوری گردید. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰٫۸۹ بدست آمد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t مستقل، t تک نمونه ای استفاده شد و سطح معناداری نیز ۰۱/۰ p ≤ در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مدیران و کارشناسان، معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی پایه و معافیت‌های مالیاتی موضوعی بر توسعه¬ی باشگاه‌های کوچک ورزشی نقش دارد. ولی بین دیدگاه کارشناسان و مدیران باشگاه‌ها در خصوص معافیت‌های مالیاتی تفاوتی مشاهده نشد.
کلمات کلیدی: مالیات، معافیت های مالیاتی، باشگاه های کوچک ورزشی، مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی.
 

فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱    مقدمه    2
۱-۲    بیان مسأله:    4
۱-۳    ضرورت و اهمیت پژوهش    8
۱-۴    اهداف پژوهش    12
۱-۴-۱ هدف کلی پژوهش    12
۱-۵    فرضیه های پژوهش    12
۱-۶    قلمرو موضوعی:    13
۱-۷    تعریف واژه ها و اصطلاحات    14
فصل دوم
۲     مقدمه    15
۲-۱    بخش اول: مالیات    15
۲-۱-۱    تعریف مالیات:    15
۲-۱-۲    انواع مالیات:    15
۲-۱-۳    پیش زمینه    16
۲-۱-۴    تاریخچه مالیات    18
۲-۱-۵    اهمیت مطالعهء معافیت های مالیاتی    19
۲-۱-۶    انواع معافیت های مالیاتی    19
۲-۱-۷    بررسی معافیت‌های اعطایی در قوانین جاری    23
۲-۲    بخش دوم: ورزش    24
۲-۲-۱    تعریف ورزش    24
۲-۲-۲    تجارت و ورزش    25
۲-۲-۳    بازاريابي در حوزه ورزش    29
۲-۲-۴    صنعت ورزش    31
۲-۲-۵    مدل تقسیمات صنعت ورزش    33
۲-۳    بخش سوم: کسب و کار    34
۲-۳-۱    فضای کسب‌وکار    34
۲-۳-۲    معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار    35
۲-۳-۳    حاکمیت شرکتی وارتباط آن با فضای کسب‌وکار    35
۲-۳-۴    وضعیت ایران درشاخص های فضای کسب‌وکار (رتبه ایران در بین کشورها)    36
۲-۳-۵    موانع ومشکلات پیش روی بهبود فضای کسب‌وکار    37
۲-۳-۶    شاخص هاي فضاي کسب و کار    38
۲-۳-۷    شاخص پرداخت مالياتها    41
۲-۳-۸    وضعيت شاخص پرداخت ماليات در ايران    43
۲-۴    بخش چهارم: ورزش و مالیات    48
۲-۴-۱    ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم:    48
۲-۴-۲    آیین نامه اجرایی مادۀ ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم_مصوب ۱۳۸۰    49
۲-۵    مطالعات انجام شده    51
۲-۵-۱    تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور    51
۲-۵-۲    تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور    57
فصل سوم
۳     مقدمه    59
۳-۱    روش تحقيق    59
۳-۲    جامعه آماري    59
۳-۳    نمونه آماري، روش نمونهگيري    59
۳-۴    ابزار تحقیق    59
۳-۵    روايي و پايايي ابزار تحقيق    60
۳-۶    نحوه جمع آوری اطلاعات    60
۳-۷    روشهاي آماري تحليلدادهها    60
فصل چهارم
۴     مقدمه    62
۴-۱    ویژگیهای فردی    62
۴-۱-۱    نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن    62
۴-۱-۲    نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس رشته تحصیلی    63
۴-۱-۳    نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی    63
۴-۱-۴    نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس پست    64
۴-۲    آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    64
۴-۳    تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها    65
۴-۳-۱    بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها    65
۴-۳-۲    آزمون فرضیه ها    65
فصل پنجم
۵     مقدمه    82
۵-۱    خلاصه تحقیق    82
۵-۲    یافته های تحقیق    85
۵-۳    بحث تحقیق    87
۵-۴    نتیجه گیری کلی    92
۵-۵    محدودیت های تحقیق    95
۵-۶    پیشنهادات    95
۵-۶-۱    پیشنهادات برخاسته از تحقیق    95
۵-۶-۲    پیشنهادات برای سایر محققین    96
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت