سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در مقررات کیفری ایران و اسناد بین المللی
نوع فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 260 صفحه
حجم : 700 کیلوبایت
قیمت : 300,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
یکی از مهم ترین طرق دستیابی به عدالت در دادرسی کیفری، حمایت متعادل و متوازن از طرفین دادرسی کیفری ـ یعنی بزه دیده و متهم ـ می باشد، هر چند حمایت از بزه دیده و متهم هر کدام به طور مستقل دارای مبنای فقهی و حقوقی در قوانین ایران می باشند. اما مبنای مشترک  حمایت از این دو طرف دعوای کیفری، در قالب دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه تجلی پیدا می کند که این حمایت در راستای « اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده » به رسمیت شناخته شده است که علاوه بر شناسایی حقوق متهم بر پایۀ مفهوم دادرسی عادلانه، شناسایی حقوق بزه دیده در پرتو مفهوم رفتار منصفانه بر پایۀ این اصل تجلی پیدا می کند. در این پایان نامه با شناسایی اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در دو معنای ایجاد تعادل و برابری بین حقوق این دو طرف دعوی کیفری با در نظر گرفتن حقوقی که مقررات داخلی و سپس اسناد بین المللی برای متهم و بزه دیده در نظر گرفته اند، در می یابیم که وزنۀ عدالت کیفری به نفع متهمان سنگینی بیشتری داشته، که سعی بر آن می شود با شناسایی حقوقی برای بزه دیده ، به عنوان یک طرف دعوای کیفری، حمایت بیشتری از او صورت  گیرد. اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در معنای ایجاد تعادل و توازن به حقوق اختصاصی هر یک از طرفین دعوی کیفری بر اساس موقعیتی که در فرآیند دادرسی کیفری دارند، می پردازد، که می توان گفت که این اصل در حقوق اختصاصی متهم  مبنی بر داشتن ( حق بهره مندی از فرض بی گناهی، حق ارزیابی قانونی بودن دستگیری و بازداشت، حق مصونیت از شکنجه و رفتار ضد انسانی و تحقیر آمیز و مداخلۀ خود سرانه، حق سکوت و تفهیم شدن اتهام به او ، حق اخذ دلیل به صورت قانونی، حق داشتن فرصت و تمهیدات لازم برای دفاع، حق حضور در جلسۀ رسیدگی، حق اخذ آخرین دفاع از متهم و اعاده دادرسی) و در حقوق اختصاصی بزه دیده مبنی بر داشتن ( حق احترام به منزلت او، ارائه دیدگاهها و نگرانیهای خود،
بهره مندی از تأمین امنیت، حق آگاه شدن از حقوق خود، بهره گیری از جبران، بهره مندی از خدمات رسانی مناسب ) تجلی پیدا می کند، اصل هم ترازی در معنای مساوات و برابری حقوق و امتیازات طرفین دعوی کیفری در حقوق مشترک متهم و بزه دیده ( حق ارائه دلایل، استماع دفاعیات و اظهارات خود، حق اطلاع از محتویات پرونده، حق داشتن وکیل و مشاور حقوقی و مترجم، حق معرفی شهود و مطلعین و پرسش از انها ، حق بهره مندی از رسیدگی فوری، حق استفاده از ایرادادت دادرسی و حق تجدید نظر خواهی) متبلور می شود.
کلید واژگان: متهم، بزه دیده، حق، اصل هم ترازی، دادرسی عادلانه، رفتار منصفانه، عدالت کیفری، حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری، بزه دیده شناسی
« فهرست مطالب»
عنوان    صفحه
مقدمه    1
الف ) تعاریف و مفاهیم     3
ب) تشریح ابعاد موضوع    6
ج) بیان موضوع و سؤالات تحقیق    6
د) فرضیات تحقیق    7
ه) اهداف تحقیق    7
و) جنبۀ نوآوری تحقیق    7
ز) پیشینه و ضرورت تحقیق    8
ح) کاربردهای متصور از تحقیق    8
م) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات    9
ن ) تقسیم بندی مطالب    9
بخش اول ـ مبانی حقوق متهم و بزه دیده در پرتو مفاهیم دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه    .11
فصل اول ـ مبانی حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه۱۲
گفتار اول- خاستگاه و تحول حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه در نظام داخلی۱۳
الف – فرض بی گناهی (برائت کیفری) در حقوق موضوعه۱۴
۱ــ پیشینۀ تاریخی۱۶
۲ــ فرض بی گناهی (برائت کیفری) در اصول فقه۱۷
۲-۱- تمایز فرض بی گناهی ( برائت کیفری ) از اصل عملیه برائت در فقه    ..17
۲ـ۲ـ قلمرو اصل برائت    18
۲-۳ـ اصل عدم و رابطۀ آن با فرض بی گناهی    .20
۲-۴ـ قاعدۀ درء و شباهت آن با فرض بی گناهی۲۱
۳- آثار فرض بی گناهی    .22
۳-۱-آثار ناظر به حقوق دفاعی    22
۳-۲- آثار ناظر به آزادی متهم    23
۳-۳- آثار ناظر در تشریفات دادرسی    23
ب – مفهوم فرآیند مناسب و قانونی در حقوق موضوعه    ….25
گفتار دوم – خاستگاه و تحول حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه در نظام بین المللی    ..26
الف – دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی    .27
۱- دادرسی عادلانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر    28
۲- دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی    30
۳- دادرسی عادلانه در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی    32
ب – دادرسی عادلانه در اسناد منطقه ای    34
۱- دادرسی عادلانه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر    34
۲- دادرسی عادلانه در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر    35
۳- دادرسی عادلانه در منشور آفریقایی حقوق بشر    36
۴ـ دادرسی عادلانه در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر    36
فصل دوم ـ مبانی حقوق بزه دیده در پرتو رفتار منصفانه    38
گفتار اول – خاستگاه و تحول حقوق بزه دیده در نظام داخلی    42
الف – رفتار کرامت مدار با بزه دیده۴۳
۱- کرامت انسانی به منزله مبنای حقوق بشر۴۴
۲- رفتار منصفانه به منزله مبنای حقوق بزه دیده۴۵
ب – حق جبران برای بزه دیده۴۷
۱- مبانی حقوقی جبران۴۸
۱-۱- مبانی تعهد بزهکار به جبران خسارت بزه دیده        49
۱-۱-۱- مبنای ارزشی    49
۱-۱-۲- کاهش جرم    50
۱-۲- مبانی پرداخت غرامت دولتی به بزه دیده۵۱
۱-۲-۱- کوتاهی دولتها    54
۲-۲-۱- نظریات مبتنی بر رفاه و بیمه اجتماعی    54
۳-۲-۱- نظریه مبتنی بر قرارداد اجتماعی    55
۴-۲-۱- نظریات مبتنی بر واقع گرایی سیاسی    55
۵-۲-۱- نظریات مبتنی بر همبستگی اجتماعی و انصاف    56
۶-۲-۱- نظریه تضمین حق    56
۲- مبانی فقهی حمایت از بزه دیده    56
۲-۱- قاعدۀ «لاضرر» مبنای تعهد بزهکار به جبران خسارت    57
۲-۲- قاعدۀ « لا یبطل» مبنای فقهی جبران خسارت دولتی بزه دیده    59
گفتار دوم ـ خاستگاه و تحول حقوق بزه دیده در نظام بین المللی    61
الف ـ رویکرد منطقه ای در پرتو کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دید گان جرم های خشونت بار    62
ب ـ رویکرد جهانی در پرتو اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قر بانیان سوء از قدرت    68
۱ـ شناسایی حقوق بزه دیده در پرتو رفتار منصفانه    69
۲ـ جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیده در پرتو رویکرد متقارن اعلامیه    72
۳ـ بازتاب ملاک های جهانی بزه دیده شناسی در پرتو اعلامیه    75
فصل سوم ـ تلاقی حقوق متهم و بزه دیده بر پایه اصل هم ترازی در نظام بین المللی    77
گفتار اول ـ اصل همترازی در قطعنامه ۳۴/۴۰ مجمع عمومی مصوب ۱۹۸۵    78
الف ـ دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه در بستر دادرسی عادلانه    80
ب ـ تحول اصل همترازی در پیش نویس کنوانسیون بزه دیدگان ۲۰۱۰    81
گفتار دوم ـ اصل همترازی در قطعنامه اصول و رهنمودهای ۲۰۰۵    85
الف ـ حق جبران برای بزه دیدگان نقض های حقوق بشری    85
ب ـ شناسایی اصل همترازی در قطعنامه اصول و رهنمودهای ۲۰۰۵    87
گفتار سوم ـ اصل همترازی در سایر اسناد بین المللی    88
الف ـ اصل همترازی در مقررات دیوان کیفری بین المللی    88
۱ ـ اصل همترازی در اساسنامه ۱۹۹۸ رم    89
۲ ـ اصل همترازی در قواعد ۲۰۰۲ آیین دادرسی و دلایل    89
۳ ـ اصل همترازی در مقررات ۲۰۰۵ صندوق امانی    90
۴ ـ اصل همترازی در مقررات ۲۰۰۶ ثبت و بایگانی    91
ب ـ اصل همترازی در کنوانسیون های ۲۰۰۶ ناپدید سازی اجباری و حقوق ناتوانان    92
پ ـ اصل همترازی در کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن    95
۱ ـ اصل همترازی در کنوانسیون ۲۰۰۰ پالرمو    96
۲ ـ اصل همترازی در پروتکل یکم ۲۰۰۰ کنوانسیون پالرمو    96
۳ ـ اصل همترازی در پروتکل دوم ۲۰۰۰ کنوانسیون پالرمو    97
ت ـ اصل همترازی در کنوانسیون ۲۰۰۳ مریدا    98
بخش دوم ـ مصادیق حقوق متهم و بزه دیده بر پایه اصل هم ترازی در بستر دا درسی عادلانه.۹۹
فصل اول ـ حقوق ویژه متهم و بزه دیده    100
گفتار اول ـ حقوق ویژه متهم    102
الف ـ حق متهم به بهره مندی از فرض بی گناهی    103
ب ـ حق متهم به ارزیابی قانونی بودن دستگیری یا بازداشت خود    106
۱ ـ حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه    108
۲ ـ حق اطلاع از دلایل دستگیری    114
پ ـ ممنوعیت شکنجه و رفتار ضد انسانی و تحقیر آمیز    117
ت ـ حق متهم به مصونیت از مداخله خودسرانه     121
ث ـ حق متهم به اختیار کردن سکوت و مواظبت در اظهارات    124
ج ـ حق متهم به تفهیم شدن اتهام به او     128
د ـ ضرورت تحصیل دلیل به صورت قانونی    132
۱ ـ منع اخذ اقرار با فشار و شیوه های غیر قانونی    135
۲ ـ منع استفاده از روش های غیر قانونی به دام انداختن     138
ذ ـ حق متهم به داشتن فرصت و تمهیدات لازم برای دفاع    140
ر ـ حق متهم به حضور در جلسه رسیدگی    144
ز ـ حق متهم به اخذ آخرین دفاع    148
س ـ حق متهم به اعاده دادرسی    153
گفتار دوم ـ حقوق ویژه بزه دیده    156
الف ـ حق بزه دیده به رعایت احترام به منزلت او    156
ب ـ حق بزه دیده به ارائه دیدگاهها و نگرانی های خود    159
پ ـ حق بزه دیده به بهره مندی از تأمین امنیت خود    161
۱ ـ حفاظت از بزه دیده در رویارویی با متهم    162
۲ ـ حفاظت از بزه دیده در برابر متهم    164
۳ ـ حفاظت از هویت بزه دیده    165
ت ـ حق بزه دیده به آگاه شدن از حقوق خود    168
ث ـ حق بزه دیده به بهره گیری از جبران    173
۱ ـ جبران خسارت از گذر بزهکار    174
۲ ـ پرداخت غرامت از گذر دولت    177
ج ـ حق بزه دیده به بهره مندی از خدمات رسانی مناسب    183
۱ ـ مداخله در بحران پس از بزه دیدگی    184
۲ ـ مشاوره و دفاع    185
۳ ـ مشارکت بزه دیده در فرآیند عدالت    185
۴ ـ آموزش همگانی    186
فصل دوم ـ حقوق مشترک متهم و بزه دیده    187
الف ـ حق متهم و بزه دیده به ارائۀ دلایل، استماع دفاعیات و اظهارات خود    187
ب ـ حق متهم و بزه دیده به اطلاع از محتویات پرونده    189
پ ـ حق متهم و بزه دیده به داشتن وکیل و مشاور حقوقی    193
ت ـ حق متهم و بزه دیده به برخورداری  از مترجم    204
ث ـ حق متهم و بزه دیده به معرفی شهود و مطلعین و پرسش از آنان۲۰۹
ج ـ حق متهم و بزه دیده به بهره مندی از رسیدگی فوری۲۱۲
د ـ حق متهم و بزه دیده به استفاده از ایرادات دادرسی۲۲۳
ذ ـ حق متهم و بزه دیده به تجدیدنظر خواهی۳۲۳
نتیجه گیری۲۴۱
پیشنهادها    247
منابع۲۴۹
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل