سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه آشنایی با ساختار UML
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 56 صفحه
حجم : 690 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فهرست
فصل اول
UML    1
بخش اول « آشنایی با مفهوم Uml»    2
۱-۱ تكامل    2
۲-۱ تعریف  UML     2
۳-۱معنای UML    3
۴-۱ تاریخچة UML    3
۵-۱ مدل و مدلسازی UML    4
۶-۱ویژگیهای UML    5
۷-۱هدف UML    7
۸-۱ میدان دید در UML     10
۹-۱ اولین محصولات UML      11
۱-۹-۱ تعاریف محصولات UML     11
۱۰-۱ مفاهیم UML     12
۱۱-۱ الحاقات UML     13
۱۲-۱ ويژگي هاي جديد UML    14
۱۳-۱ UML ، گذشته ، حال و آينده     14
۱۴-۱ زمينه UML    16
۱۵-۱ UML و شركاي UML     17
۱۶-۱ UML  حال و آينده     18
۱۷-۱ صنعتي سازي     19
۱۸-۱ تكامل UML  آينده     20
۱۹-۱ توسعه محصولات پروژه     21
۲۰-۱ زبان های برنامه نویسی     22
۱-۲۰-۱ ابزار     22
۲-۲۰-۱پردازش    23
۳-۲۰-۱ مقایسه UML   با زبانهای دیگر     23
۴-۲۰-۱ چهره جدید UML      24
۲۱-۱ بخش سوم « نمودارهای UML »    27
۱-۲۱-۱ نمودار کلاس (Class Diagram):    27
۲-۲۱-۱ نمودار اشیاء (Object Diagram):    27
۳-۲۱-۱ نمودار موردکاربرد (Usercase Diagram):    27
۴-۲۱-۱ نمودارهای تعامل (Interaction Diagram):    27
۵-۲۱-۱ نمودارحالت (Statechart Diagram):    28
۶-۲۱- ۱نمودار فعالیت (Activity Diagram):    28
۷-۲۱-۱نمودار اجزاء(Component Diagram):    28
۸-۲۱-۱ نمودار به کارگماری(Deployment Diagram):    28
فصل دوم
طراحی برنامه    21
۱-۲ UML چيست ؟    30
۲-۲ روند شکل گيری UML     30
۳-۲ دياگرام های UML     31
۴-۲ آناليز شی گراء  (OOA)     32
۱-۴-۲ طراحی شی گراء ( OOD )     33
۲-۴-۲ دياگرام های کلاس UML     33
۳-۴-۲ خصايص کلاس (Properties , Attributes)     34
۴-۴ -۲ علايم +  و –     34
۵-۴-۲ متدهای کلاس ( عمليات )     35
۶-۴-۲ متدهای کلاس و آرگومان ها     36
فصل سوم
فرآيند توسعه    40
۱-۳ مرحله شروع     42
۲-۳  مرحله تفصيل     42
۳-۳  انواع ريسك هاي     42
۱- ۳- ۳ ريسك نيازمندي ها     43
۲-۳-۳  انواع مدل ها     43
۴-۳ ريسك فني     45
۵-۳ ريسك مهارت     45
۱-۵-۳ معماري خط پايه     46
۲-۵-۳ برنامه ريزي     46
۶-۳  الگو ها     50
۷-۳ مرحله انتقال     50
۸-۳ مرور     51
منابع    52
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران