سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد بانک‎های خصوصی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
حجم : 2001 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
هدف تحقیق حاضر ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد بانک‎های خصوصی ایران می‎باشد. معیار تبیین متغیر مستقل ساختار مالی، نسبت بدهی به کل دارایی‎های و متغیر مستقل فاکتورهای اقتصادی کلان شامل نرخ تورم(Inf) ، نرخ ارز(EX) و تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده و معیار تبیین عملکرد بانک‎ها معیارهای سودآوری می‎باشند که شامل نرخ بازده دارایی‎ها (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و حاشیه بهره خالص (NIM) می‎باشد. لذا سوال اصلی تحقیق در راستای هدف اصلی تحقیق این است که آیا بین فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی با عملکرد بانک‎های ایرانی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای دستیابی به پاسخ سوال فوق از بین بانک‎هایی که در دوره‎های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده‎اند، ۷ بانک بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت بررسی آزمون معنادار بودن فرضیات، از توزیع فیشر (F) استفاده گردیده که نتایج بیانگر آن است که بین ساختار مالی و فاکتور اقتصادی GDP با عملکرد بانک‎های خصوصی رابطه معناداری وجود دارد در حالی که بین نرخ تورم و عملکرد بانک‎ها رابطه وجود نداشته است. همچنین نتایج نشان داده که بین نرخ ارز با حاشیه بهره خالص رابطه معناداری وجود دارد.
واژه‎های کلیدی: ساختار مالی، فاکتورهای اقتصادی کلان، عملکرد بانک

فهرست مطالب
چكيده    1
فصل اول – كليات پژوهش     2
مقدمه    3
۱-۱) بيان مسأله پژوهش    3
۱-۲) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش    5
۱-۳) اهداف پژوهش    6
۱-۴) سوالات پژوهش    6
۱-۵) فرضيه‏هاي پژوهش    6
۱-۶) حدود تحقیق    8
۱-۶-۱) قلمرو مکانی    8
۱-۶-۲) قلمرو زمانی    8
۱-۶-۳) قلمرو موضوعی    8
۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    8
۱-۷-۱) متغیر مستقل    8
۱-۷-۲) متغیرهای وابسته    8
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق    10
مقدمه    11
بخش اول- ساختار مالی    11
۲-۱) تئوریهای ساختار سرمایه    11
۲-۱-۱) نظریه سنتی    13
۲-۱-۲) نظریه درآمد خالص    14
۲-۱-۳) نظریه درآمد خالص عملیاتی    14
۲-۱-۴) نظریه میلر و مودیلیانی    15
۲-۱-۴-۱) بدون وجود مالیات    16
۲-۱-۴-۲) با درنظر گرفتن مالیات    16
۲-۱-۵) تئوری سلسله مراتبی    17
۲-۱-۶) تئوری موازنه    18
۲-۱-۶-۱) تئوری موازنه ایستا    19
بخش دوم- فاکتورهای کلان اقتصادی    20
۲-۲) تورم    21
۲-۲-۱) پیامدهای تورم    22
۲-۲-۲) آثار سیاسی و اجتماعی تورم    22
۲-۲-۳) اثر تورم بر سودآوری بانک‎ها    22
۲-۳) نرخ ارز    23
۲-۳-۱) تغییرات نرخ ارز    24
۲-۳-۲) اثر نرخ ارز بر سودآوری بانک‎ها    24
۲-۴) تولید ناخالص داخلی (GDP)    25
۲-۴-۱) تولید ناخالص داخلی واقعی در مقابل تولید ناخالص داخلی اسمی    26
۲-۴-۲) اثر GDP  بر سودآوری بانک‎ها    26
بخش سوم- معیارهای عملکرد بانک    27
۲-۵) معیارهای سودآوری    27
بخش چهارم- پیشینه پژوهش    28
۲-۶) پژوهش‎های داخلی    28
۲-۷) پژوهش‎های خارجی    30
فصل سوم – روش شناسی پژوهش    34
مقدمه    35
۳-۱) روش پژوهش    35
۳-۲) حدود زمانی و مکانی پژوهش     35
۳-۳) جامعه آماری    36
۳-۴) روش نمونه‏ گيري و حجم نمونه    36
۳-۵) متغیرهای پژوهش    36
۳-۶) روش جمع آوری اطلاعات    39
۳-۷) آزمونها و روشهای آماری    39
۳-۸) روش آزمون فرضیات۴۲
۳-۸-۱) آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون۴۳
۳-۸-۱-۱) آزمون مناسب بودن الگوي خطي و نداشتن نقاط نامربوط۴۳
۳-۸-۱-۲) آزمون عدم خود همبستگی داده‌ها۴۳
۳-۸-۱-۳) آزمون همساني واريانس‌ها۴۳
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها    44
مقدمه    45
۴-۱) آمار توصیفی داده‌ها    45
۴-۲) آزمون نرمال بودن    46
۴-۳) آزمون همبستگی متغیرها    47
۴-۴) رگرسیون(بررسی مدل و آزمون فرضیات)    48
۴-۴-۱) آزمون دوربین واتسون مدلهای اول، دوم و سوم    48
۴-۴-۲) آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرها    49
۴-۴-۳) آزمون ضرایب رگرسیون    50
۴-۴-۴) آزمون دوربین واتسون مدلهای چهارم، پنجم و ششم    52
۴-۴-۵) آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرها (مدلهای چهارم، پنجم و ششم)    52
۴-۴-۶) آزمون ضرایب رگرسیون    53
۴-۴-۷) آزمون دوربین واتسون مدلهای هفتم، هشتم و نهم    55
۴-۴-۸) آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرها (مدلهای هفتم، هشتم و نهم)    55
۴-۴-۹) آزمون ضرایب رگرسیون    56
۴-۴-۱۰) آزمون دوربین واتسون مدلهای دهم، یازدهم و دوازدهم    58

 
۴-۴-۱۱) آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرها (مدلهای دهم، یازدهم و دوازدهم)    59
۴-۴-۱۲) آزمون ضرایب رگرسیون    60
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات    62
مقدمه    63
۵-۱) خلاصه تحقيق    63
۵-۱-۱) فرضیه¬ی اول    64
۵-۱-۲) فرضیه¬ی دوم    65
۵-۱-۳) فرضیه¬ی سوم    66
۵-۱-۴) فرضیه¬ی چهارم    67
۵-۱-۵) فرضیه ی پنجم    67
۵-۱-۶) فرضیه ی ششم    68
۵-۱-۷) فرضیه ی هفتم    68
۵-۱-۸) فرضیه ی هشتم    69
۵-۱-۹) فرضیه ی نهم    69
۵-۱-۱۰) فرضیه ی دهم    70
۵-۱-۱۱) فرضیه ی یازدهم    71
۵-۱-۱۲) فرضیه ی دوازدهم    71
۵-۳) نتیجه گیری و پیشنهادات    72
۵-۳-۱) پیشنهادات مبتنی بر فرضیات اول، دوم و سوم    73
۵-۳-۱) پیشنهادات مبتنی بر فرضیات چهارم، پنجم و ششم    74
۵-۳-۱) پیشنهادات مبتنی بر فرضیات هفتم، هشتم و نهم    74
۵-۳-۱) پیشنهادات مبتنی بر فرضیات دهم، یازدهم و دوازدهم    74
۵-۴) محدودیتهای پژوهش    75
۵-۵) پیشنهاد برای پژوهشهای آتی    75
منابع    77
چکیده انگلیسی    106
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت