سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد بانک‎های خصوصی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
حجم : 2001 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
هدف تحقیق حاضر ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد بانک‎های خصوصی ایران می‎باشد. معیار تبیین متغیر مستقل ساختار مالی، نسبت بدهی به کل دارایی‎های و متغیر مستقل فاکتورهای اقتصادی کلان شامل نرخ تورم(Inf) ، نرخ ارز(EX) و تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده و معیار تبیین عملکرد بانک‎ها معیارهای سودآوری می‎باشند که شامل نرخ بازده دارایی‎ها (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و حاشیه بهره خالص (NIM) می‎باشد. لذا سوال اصلی تحقیق در راستای هدف اصلی تحقیق این است که آیا بین فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی با عملکرد بانک‎های ایرانی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای دستیابی به پاسخ سوال فوق از بین بانک‎هایی که در دوره‎های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده‎اند، ۷ بانک بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت بررسی آزمون معنادار بودن فرضیات، از توزیع فیشر (F) استفاده گردیده که نتایج بیانگر آن است که بین ساختار مالی و فاکتور اقتصادی GDP با عملکرد بانک‎های خصوصی رابطه معناداری وجود دارد در حالی که بین نرخ تورم و عملکرد بانک‎ها رابطه وجود نداشته است. همچنین نتایج نشان داده که بین نرخ ارز با حاشیه بهره خالص رابطه معناداری وجود دارد.
واژه‎های کلیدی: ساختار مالی، فاکتورهای اقتصادی کلان، عملکرد بانک

فهرست مطالب
چكيده    1
فصل اول – كليات پژوهش     2
مقدمه    3
۱-۱) بيان مسأله پژوهش    3
۱-۲) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش    5
۱-۳) اهداف پژوهش    6
۱-۴) سوالات پژوهش    6
۱-۵) فرضيه‏هاي پژوهش    6
۱-۶) حدود تحقیق    8
۱-۶-۱) قلمرو مکانی    8
۱-۶-۲) قلمرو زمانی    8
۱-۶-۳) قلمرو موضوعی    8
۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    8
۱-۷-۱) متغیر مستقل    8
۱-۷-۲) متغیرهای وابسته    8
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق    10
مقدمه    11
بخش اول- ساختار مالی    11
۲-۱) تئوریهای ساختار سرمایه    11
۲-۱-۱) نظریه سنتی    13
۲-۱-۲) نظریه درآمد خالص    14
۲-۱-۳) نظریه درآمد خالص عملیاتی    14
۲-۱-۴) نظریه میلر و مودیلیانی    15
۲-۱-۴-۱) بدون وجود مالیات    16
۲-۱-۴-۲) با درنظر گرفتن مالیات    16
۲-۱-۵) تئوری سلسله مراتبی    17
۲-۱-۶) تئوری موازنه    18
۲-۱-۶-۱) تئوری موازنه ایستا    19
بخش دوم- فاکتورهای کلان اقتصادی    20
۲-۲) تورم    21
۲-۲-۱) پیامدهای تورم    22
۲-۲-۲) آثار سیاسی و اجتماعی تورم    22
۲-۲-۳) اثر تورم بر سودآوری بانک‎ها    22
۲-۳) نرخ ارز    23
۲-۳-۱) تغییرات نرخ ارز    24
۲-۳-۲) اثر نرخ ارز بر سودآوری بانک‎ها    24
۲-۴) تولید ناخالص داخلی (GDP)    25
۲-۴-۱) تولید ناخالص داخلی واقعی در مقابل تولید ناخالص داخلی اسمی    26
۲-۴-۲) اثر GDP  بر سودآوری بانک‎ها    26
بخش سوم- معیارهای عملکرد بانک    27
۲-۵) معیارهای سودآوری    27
بخش چهارم- پیشینه پژوهش    28
۲-۶) پژوهش‎های داخلی    28
۲-۷) پژوهش‎های خارجی    30
فصل سوم – روش شناسی پژوهش    34
مقدمه    35
۳-۱) روش پژوهش    35
۳-۲) حدود زمانی و مکانی پژوهش     35
۳-۳) جامعه آماری    36
۳-۴) روش نمونه‏ گيري و حجم نمونه    36
۳-۵) متغیرهای پژوهش    36
۳-۶) روش جمع آوری اطلاعات    39
۳-۷) آزمونها و روشهای آماری    39
۳-۸) روش آزمون فرضیات۴۲
۳-۸-۱) آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون۴۳
۳-۸-۱-۱) آزمون مناسب بودن الگوي خطي و نداشتن نقاط نامربوط۴۳
۳-۸-۱-۲) آزمون عدم خود همبستگی داده‌ها۴۳
۳-۸-۱-۳) آزمون همساني واريانس‌ها۴۳
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها    44
مقدمه    45
۴-۱) آمار توصیفی داده‌ها    45
۴-۲) آزمون نرمال بودن    46
۴-۳) آزمون همبستگی متغیرها    47
۴-۴) رگرسیون(بررسی مدل و آزمون فرضیات)    48
۴-۴-۱) آزمون دوربین واتسون مدلهای اول، دوم و سوم    48
۴-۴-۲) آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرها    49
۴-۴-۳) آزمون ضرایب رگرسیون    50
۴-۴-۴) آزمون دوربین واتسون مدلهای چهارم، پنجم و ششم    52
۴-۴-۵) آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرها (مدلهای چهارم، پنجم و ششم)    52
۴-۴-۶) آزمون ضرایب رگرسیون    53
۴-۴-۷) آزمون دوربین واتسون مدلهای هفتم، هشتم و نهم    55
۴-۴-۸) آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرها (مدلهای هفتم، هشتم و نهم)    55
۴-۴-۹) آزمون ضرایب رگرسیون    56
۴-۴-۱۰) آزمون دوربین واتسون مدلهای دهم، یازدهم و دوازدهم    58

 
۴-۴-۱۱) آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرها (مدلهای دهم، یازدهم و دوازدهم)    59
۴-۴-۱۲) آزمون ضرایب رگرسیون    60
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات    62
مقدمه    63
۵-۱) خلاصه تحقيق    63
۵-۱-۱) فرضیه¬ی اول    64
۵-۱-۲) فرضیه¬ی دوم    65
۵-۱-۳) فرضیه¬ی سوم    66
۵-۱-۴) فرضیه¬ی چهارم    67
۵-۱-۵) فرضیه ی پنجم    67
۵-۱-۶) فرضیه ی ششم    68
۵-۱-۷) فرضیه ی هفتم    68
۵-۱-۸) فرضیه ی هشتم    69
۵-۱-۹) فرضیه ی نهم    69
۵-۱-۱۰) فرضیه ی دهم    70
۵-۱-۱۱) فرضیه ی یازدهم    71
۵-۱-۱۲) فرضیه ی دوازدهم    71
۵-۳) نتیجه گیری و پیشنهادات    72
۵-۳-۱) پیشنهادات مبتنی بر فرضیات اول، دوم و سوم    73
۵-۳-۱) پیشنهادات مبتنی بر فرضیات چهارم، پنجم و ششم    74
۵-۳-۱) پیشنهادات مبتنی بر فرضیات هفتم، هشتم و نهم    74
۵-۳-۱) پیشنهادات مبتنی بر فرضیات دهم، یازدهم و دوازدهم    74
۵-۴) محدودیتهای پژوهش    75
۵-۵) پیشنهاد برای پژوهشهای آتی    75
منابع    77
چکیده انگلیسی    106
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران