سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: world و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 103 صفحه
حجم : 500 کیلوبایت
قیمت : 200,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
  با توجه به این که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه¬های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می¬نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده ی التعزیر بمایراه الامام می¬باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است.
نتایج نشان می دهد که مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات-ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش-بینی می شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه¬های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می باشد.
واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگی های زیستی، روانی و اجتماعی، اصلاح و تربیت.
فهرست مطالب
عنوان                                                      صفحه
چکیده    1
فصل اول    2
کلیات تحقیق    2
۱-۱- مقدمه    3
۱-۲-بیان مسئله    5
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    5
۱-۴-اهداف تحقیق    6
۱-۵-سوالات تحقيق    6
۱-۶- فرضيههاي تحقيق    6
۱-۷- پیشینه تحقیق    6
۱-۸- رو تحقیق    6
۱-۹-ساختار تحقیق    7
فصل دوم    8
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق    8
۲-۱- مفهوم اصل قانونیبودن مجازاتها    9
۲-۱-۱-مفهوم لغوی    9
۲-۱-۲- مفهوم اصطلاحی    9
۲-۱-۳- مفهوم حقوقی    10
۲-۱-۴-مفهوم فقهی    11
۲-۲- انواع فردیکردن مجازات    12
۲-۲-۱- فردیکردن تقنینی مجازات    12
۲-۲-۲- فردیکردن قضایی مجازات    12
۲-۲-۳- فردیکردن اجرایی مجازات    13
۲-۲-۴- فردیکردن مجازات ناشی از اختیارات ولیفقیه    14
۲-۳- مبانی اصل فردیبودن مجازاتها    15
۲-۴- اهداف اصل فردی کردن مجازات    15
۲-۴-۱- اصلاح و تربیت مجرمان    15
۲-۴-۲- رعایت عدالت و انصاف    18
۲-۴-۳- حفظ کرامت انسانی    20
۲-۴-۴- اصل فردی کردن مجازاتها در منابع فقهی    21
۲-۵-منابع فقهی    21
۲-۵-۱-قاعده التعزیر بما یراه الامام    22
۲-۵-۲- عدم انحصار تعزیر در تازیانه    23
۲-۶- اصل فردی کردن مجازاتها در قوانین    24
۲-۶-۱- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱    24
۲-۶-۲- قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰    25
۲-۶-۳- قانون مجازات اسلامی ۹۲    26
فصل سوم    29
شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات در قوانین حقوقی    29
۳-۱- شرایط اعمال نهادهای تخفیفی    30
۳-۱-۱- در ارتباط با مرتکب    30
۳-۱-۱-۱-ندامت و پشیمانی    30
۳-۱-۱-۲-حسن سابقه    31
۳-۱-۱-۳-وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری    32
۳-۱-۱-۴-وجود انگیزه شرافتمندانه    34
۳-۱-۲-در زمان وقوع جرم    36
۳-۱-۲-۱- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم    36
۳-۱-۲-۲- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم    37
۳-۱-۳-پس از وقوع جرم    38
۳-۱-۳-۱-همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگیکننده    38
۳-۱-۳-۲-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی    40
۳-۱-۳-۳-کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم    41
۳-۱-۳-۴-خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار آن    42
۳-۲- شرایط اعمال نهادهای تشدیدی    43
۳-۲-۱- در ارتباط با جرم    43
۳-۲-۱-۱-نحوه ارتکاب جرم    43
۳-۲-۱-۲-زمان و مکان وقوع جرم    44
۳-۲-۲-در ارتباط با مجرم    46
۳-۲-۲-۱-سبق تصمیم    46
۳-۲-۲-۲-انگیزه شریرانه    47
فصل چهارم    49
آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات و مصادیق آن    49
۴-۱- آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات    50
۴-۱-۱-آثار تخفیفی    50
۴-۱-۱-۱-تخفیف مجازات    50
۴-۱-۱-۱-۱-انواع تخفیف و ضوابط آن    51
۴-۱-۱-۱-۲-محدودیتهای تخفیف    53
۴-۱-۱-۲-تعلیق اجرای مجازات    54
۴-۱-۱-۳-نظام آزادی مشروط    54
۴-۱-۱-۳-۱-شرایط اعطای آزادی مشروط    56
۴-۱-۱-۳-۲-آثار اعطای آزادی مشروط    56
۴-۱-۱-۴-نظام نیمه آزادی    58
۴-۱-۱-۵-معافیت از کیفر    60
۴-۱-۱-۶-مجازاتهای جایگزین حبس    63
۴-۱-۱-۶-۱-انواع مجازاتهای جایگزین حبس    66
۴-۱-۱-۶-۱-۱-دوره مراقبت    66
۴-۱-۱-۶-۱-۲-خدمات عمومی رایگان    68
۴-۱-۱-۶-۱-۳-جزای نقدی روزانه    69
۴-۱-۱-۶-۱-۴-جزای نقدی    70
۴-۱-۱-۷- تعویق صدور حکم    72
۴-۱-۲-آثار تشدیدی    74
۴-۱-۲-۱-افزایش مجازات    75
۴-۱-۲-۱-۱-تعدد جرم    75
۴-۱-۲-۱-۲-تکرار جرم    78
۴-۱-۲-۲-اعمال مجازاتهای تکمیلی    82
۴-۱-۲-۲-۱-تعریف و فلسفه مجازاتهای تکمیلی    82
۴-۱-۲-۲-۲-انواع مجازاتهای تکمیلی    83
۴-۱-۲-۲-۲-۱- آثار مجازاتهای تکمیلی    84
فصل پنجم    85
نتیجه گیری و پیشنهادها    85
نتیجهگیری و پیشنهاد    86
منابع و ماخذ    89
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت