سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه
حجم : 318 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

 چکیده
با افزایش نظارت دولت ها و توجه روز افزون افکار عمومی به موضوعات محیط زیستی, شرکت ها برای بقا در بازار جهانی نمی توانند از توجه به مسائل محیطی غافل باشند. به همین سبب یک سیستم ارزیابی برای تأمین کنندگان سبز نیاز ضروری شرکت ها است.در اکثر مطالعات مربوط به انتخاب تأمین کنندگان مدل هایی برای ارزیابی و انتخاب ارائه شده است اما در اغلب مدل های فوق مسائل مربوط به محیط زیست در نظر گرفته نشده است.در این تحقیق سعی بر این است تا با استفاده از مدل ریاضی چند هدفه با اهداف ۴ گانه کیفیت، قیمت، سطح خدمت و عملکرد زیست محیطی تأمین کنندگان را ارزیابی و انتخاب کنیم. در ابتدا توسط پرسشنامه های جامع معیار های زیست محیطی کارشناسان شرکت در انتخاب تأمین کننده سبز مشخص شده سپس ضریب عملکرد تأمین کنندگان در هر زیر معیار خاص مشخص می گردد.در ادامه با استفاده از روش ریاضی تئوری مجموعه های راف تاثیر هر کدام از معیار ها در تابع اثرات زیست محیطی تعیین می شود. تئوری مجموعه های راف یک روش جدید و مناسب برای مواجهه با ابهام, عدم قطعیت و نقص اطلاعات است. البته برای اعتبار سنجی وزن های بدست آمده از روش تئوری مجموعه های راف، با استفاده از تکنیک آنتروپیوزن های جدید بدست آمده و نتایج مقایسه می شود. مدلی که در این تحقیق ارائه می شود به شرکت ها در انتخاب بهترین تأمین کننده سبز برای همکاری کمک می کند. در نهایت مدل فوق با ارائه یک مثال موردی شرح داده می شود.
واژه های کلیدی: انتخاب تأمین کننده سبز، تئوری مجموعه راف،تکنیک آنتروپی، مدل ریاضی چند هدفه
 
فهرست مطالب
چكيده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه و معرفی موضوع    3
۱ـ۲- اهداف و فرضیات تحقیق    6
۱-۲-۱- اهداف تحقیق     6
۱-۲-۲- فرضیات تحقیق  6
۱-۳- اصطلاحات تحقیق ۷
۱-۳-۱- مدیریت زنجیره تأمین ۷
۱-۳-۲- مدیریت زنجیره تأمین سبز ۸
۱-۳-۲-۱-طراحی فرآیند کلی زنجیره تأمین سبز۹
۱-۳-۲-۱-۱- طراحی سبز۹
۱-۳-۲-۱-۲- مواد سبز۱۰
۱-۳-۲-۱-۳- تولید سبز ۱۰
۱-۳-۲-۱-۴- بازاریابی سبز ۱۱
۱-۳-۲-۱-۵- مصرف سبز ۱۱
۱-۳-۲-۱-۶- بازیافت سبز ۱۲
۱-۳-۲-۲- مزایای زنجیره تأمین سبز۱۲
۱-۳-۲-۳- موانع اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز۱۳
۱-۳-۲-۴- گام های سبز نمودن مدیریت زنجیره تأمین۱۴
۱-۳-۳- برنامه ریزی خطی چند هدفه۱۵
۱-۳-۴- تئوری مجموعه های راف۱۵
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲ـ۱ـ  مقدمه    18
۲ـ۲-  معیار های انتخاب تأمین کننده    19
۲ـ۳- تکنیک های ارزیابی و انتخاب تأمین کننده    21
۲-۳-۱- مدل های وزن دهی خطی    22
۲ـ۳-۲- مدل هزینه کل مالکیت    24
۲-۳-۳- مدل های آماری    25
۲ـ۳-۴- مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی    25
۲-۳-۵- مدل های برنامه ریزی ریاضی (ساده و ترکیبی)    26
۲ـ۴- ارزیابی تأمین کننده سبز    31
۲ـ ۵- جمع بندی ادبیات    33
فصل سوم: برنامه ریزی ریاضی چند هدفه
۳-۱- مقدمه    36
۳-۲- شکل ریاضی مدل های چند هدفه    36
۳-۳- معرفی مفاهیم اولیه    37
۳-۴- روش های ارزیابی یک مدل چند هدفه    38
۳-۴-۱- روش موجود بدون کسب اطلاعات از تصمیم گیرنده    39
۳-۴-۱-۱- توابع سازگار    40
۳-۴-۲- روش های موجود با استفاده از کسب اطلاعات اولیه از تصمیم گیرنده    41
۳-۴-۲-۱-روش های مربوط به کسب اطلاعات در مورد یک هدف خاص    41
۳-۴-۲-۱-۱- روش های موجود از تابع مطلوبیت و تابع ارزشی     41
۳-۴-۲-۱-۱-۱- روش وزن دهی به اهداف    42
۳-۴-۲-۱-۱-۱-۱- روش اسمارت    43
۳-۴-۲-۱-۱-۱-۲- تکنیک سووینگ    43
۳-۴-۲-۱-۲- روش های مربوط به اهداف حد دار    44
۳-۴-۲-۲- روش های مربوط به کسب اطلاعات از تصمیم گیرنده به صورت مخلوط     45
۳-۴-۲-۲-۱- برنامه ریزی آرمانی    45
۳-۴-۲-۲-۱-۱- ایده اصلی برنامه ریزی آرمانی    46
۳-۴-۲-۲-۱-۲- مفاهیم برنامه ریزی آرمانی    46
۳-۴-۲-۲-۱-۳- ساختار برنامه ریزی آرمانی    47
۳-۴-۳- روش های موجود با استفاده از کسب اطلاعات تعاملی    48
۳-۴-۴- روش های مربوط به کسب اطلاعات از تصمیم گیرنده در بعد از حل مسئله    49
۳-۵- برنامه ریزی چند هدفه خطی فازی     49
۳-۵-۱- نظریه فازی    50
۳-۵-۱-۱- مفاهیم اولیه تئوری فازی    50
۳-۵-۱-۱-۱- تعریف مجموعه های فازی    50
۳-۵-۱-۱-۲- نمایش مجموعه های فازی    50
۳-۵-۱-۱-۳- تعریف اعداد فازی    51
۳-۵-۱-۱-۴- اعداد فازی ذوزنقه ای    51
۳-۵-۱-۱-۵- غیر فازی کردن اعداد فازی    52
۳-۵-۱-۱-۵-۱- روش میانگین    52
۳-۵-۲- مدل های برنامه ریزی چند هدفه خطی فازی    53
فصل چهارم: روش تحقیق
۴-۱- مقدمه    55
۴-۲- مدل انتخاب تأمین کننده سبز    55
۴-۲-۱- اجزای مدل انتخاب تأمین کننده سبز    55
۴-۲-۲- توابع هدف    57
۴-۲-۲-۱- تابع هزینه کل    58
۴-۲-۲-۲- تابع کیفیت    59
۴-۲-۲-۳- تابع سطح خدمت     59
۴-۲-۲-۴- تابع عملکرد زیست محیطی    60
۴-۲-۳- محدودیت ها    61
۴-۲-۳-۱- محدودیت تأمین تقاضا    61
۴-۲-۳-۲- محدودیت ظرفیت تأمین کنندگان    61
۴-۲-۳-۴- محدودیت متغیر های صفر و یک    62
۴-۲-۴- ارائه مدل نهایی    62
۴-۳- روش های ارزیابی اوزان    63
۴-۳-۱- تئوری مجموعه های راف    63
۴-۳-۱-۱- روش پیشنهادی    64
۴-۳-۲- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)    68
۴-۳-۲-۱- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)    71
۴-۳-۲-۱-۱- نحوه محاسبه وزن های فازی ذوزنقه ای در FAHP به روش میانگین هندسی    71
۴-۳-۲-۱-۲- نحوه تبدیل اوزان فازی به اوزان قطعی    74
۴-۳-۲-۱-۳- الگوریتم حل مسئله خطی فازی چند هدفه    75
۴-۳-۳- تکنیک آنتروپی    78
۴-۴- مورد کاوی-شرکت سازه گستر سایپا    80
۴-۴-۱-معرفی شرکت    81
۴-۴-۲-پیاده سازی مدل پیشنهادی    83
فصل پنجم: نتيجه‌گيري
۵-۱- نتیجه گیری    99
فهرست منابع    101
پیوست ها     104
چكيده انگليسي    107
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت