سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی آثار حسادت بر سلامت روان و راههای درمان آن از دیدگاه قرآن و روایات
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 174 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده
 اسلام  برای سلامت روان اهمیت و ارزش فراوان قائل شده است. چنانچه انسان مؤمن را شخصی دارای قلب سلیم وبرخوردار از سلامت روان دانسته و سرچشمه بسیاری از رذائل اخلاقی را به نوعی از مشکلات روانی می داند. از سوی دیگر از حسادت می توان به عنوان یکی از رذائلی که نقش مهمی در انحراف انسان و جامعه از مسیر کمال و تعالی دارد نام برد. همچنین با توجه به تعریف حسادت در فرمایشات بزرگان دین، اصل حسد و حسادت ورزی به نفس و روان انسان برمی گردد و علاوه بر تأثیر بر جسم و تشدید بیماری های آن، سلامت روان فرد را نیز به خطر می اندازد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از پژوهش حاضر که به روش توصیفی- کتابخانه ای انجام گرفته؛ بررسی آثار حسادت در سلامت روان و راه های درمان آن از دیدگاه آیات و روایات می باشد. با توجه به علل، ریشه و زمینه های حسادت، در بسیاری موارد علت حسادت افراد، فقدان اعتماد به نفس، احساس حقارت، عدم آگاهی و ضعف ایمان شناخته شد. در چنین مواردی فرد حسود برای تسکین رنج ناشی از ضعف های خود به دیگران حسادت می ورزد و آرزو می کند آنچه را خود ندارد دیگران هم نداشته باشند. مطابق با شناخت این عوامل، مهمترین نتایج به دست آمده بیان گر آن است که افرادبرای درمان حسادت توانایی ها و ویژگی های مثبت خود را بشناسند وبا تقویت آن ها به آن نعمت هایی که در نظر دارند، دست یابند و موجبات پیشرفت خود و جامعه را فراهم آورند. راه درمان اصلی، تقویت ایمانو اصلاح نگرش است. انسان به شناخت صحیحی از خود و توانایی های خود دست نمی یابد مگر اینکه خداوند را بشناسد و رابطه او را با خود تعالی بخشد. در این صورت است که می توان با روحیه ای سالم و جسمی قوی و نیرومند در راه رسیدن به کمال واقعی گام برداشت.
کلیدواژه ها: حسادت، سلامت روان، درمان، آیات، روایات

فهرست 
فصل اول: کلیات پژوهش                                
مقدمه:    1
۱-۱- بيان مسأله تحقيق    4
۱-۲- ضرورت واهداف تحقيق    5
۱-۳- بيان سؤالات اصلي وفرعي تحقيق    5
۱-۴- بيان فرضيات اصلي وفرعي تحقيق    5
۱-۵- تعاریف لغات،واژه هاواصطلاحات مهم کاربردی    6
۱-۶- پيشينه تحقيق    7
۱-۷- روش تحقیق    9
فصل دوم: حسادت و ریشه های آن        
۲-۱- واژه شناسی حسد    11
۲-۲- تعریفحسادتدرعلماخلاق    13
۲-۳- تفاوت های غبطه وحسادت    15
۲-۴- ضدحسادت نصح وخیرخواهی    16
۲-۵- سلامت وبیماری روان    18
۲-۵-۱- سلامت ازدیدگاه اهل لغت    18
۲-۵-۲- روان    18
۲-۵-۳- روح وبدن وتأثیرآنها برهمدیگر    19
۲-۵-۴- سلامت روان ازدیدگاه قرآن وحدیث    20
۲-۵-۵- تعریف بیماری روانی    21
۲-۵-۶- نشانه‌های بیماری روانی ازنظرآیات وروایات    21
۲-۶- نشانه های حسود    23
۲-۶-۱- نفاق    24
۲-۶-۲- احساس نارضایتی واندوه    24
۲-۶-۳- احساس خشم    25
۲-۶-۴- احساس رنج    26
۲-۶-۵- احساس حسرت    26
۲-۷- مراتب حسادت    26
۲-۸- زمینه های رشد حسادت    29
۲-۸-۱- زمینه های خانوادگی    29
۲-۸-۱-۳- علل وانگیزه های حسادت درکودکان    31
۲-۸-۱-۳-۱- حسادت فرزند اوّل نسبت به کودکان بعدی    32
۲-۸-۱-۳-۲- برخوردهای تبعیض آمیز    33
۲-۸-۱-۳-۳- احساس محرومیّت    34
۲-۸-۱-۳-۴- توجه نکردن به استعدادها وتوانایی   فرزندان    35
۲-۸-۲- زمینههایفامیلیحسادت    36
۲-۸-۳- زمینهرشدحسادتدرمحیطتحصیلیومحیطکار    37
۲-۸-۴- زمینهرشدحسادتوتوارث    39
۲-۹- ریشههایحسادتازنظرعلمایاخلاق    43
۲-۹-۱- خباثتنفسوبخلذاتینسبتبهبندگانخدا    43
۲-۹-۲- عداوتودشمنی    43
۲-۹- ۳- حبمشهورشدنوآوازهیافتن    44
۲-۹-۴- ترسازبازماندنازمقصودخود    44
۲-۹-۵- تعزّز    45
۲-۹-۶- تکبّر    45
۲-۹-۷- تعجّبواستعباد    46
۲-۱۰- ریشه‌یابیحسادتدرضعفباورهایدینی    46
۲-۱۰- ۱- ضعفایمانبهحکمتخداوند    48
۲-۱۰- ۲-تزلزلدرپایه‌هایایمانبهپروردگار    49
۲-۱۰- ۳- عدمتوجّهبهعظمتخداوند    50
۲-۱۱- تعریفحسادتدرروانشناسی    51
۲-۱۱-۱- ریشههایتربیتیحسادت: عواملتربیتیحسادتازدیدگاهروانشناسان    53
۲-۱۱-۱- ۱- احساسحقارت    53
۲-۱۱-۱-۲- ضعفاعتمادبهنفسونداشتنامنیت    54
۲-۱۱-۱-۳- رابطۀعزتنفسوحسد    55
۲-۱۱-۱-۳-۱- نشانه‌هایعدمعزتنفس    55
۲-۱۱-۱-۳-۲- نقشعزتنفسدرازبینرفتنحسد    56
فصل سوم: آثار و پیامدهای حسادت
۳-۱- آثاروپیآمدهایحسادت    60
۳-۲- پیامدهایفردیحسادت:    61
۳-۲-۱- آثاردنیویحسادت    64
۳-۲-۱-۱- آثارروانیحسادت    65
۳-۲-۱-۱-۲- غمگینیوافسردگی    65
۳-۲-۱-۱-۳- بخلوتنگنظری    66
۳-۲-۱-۱-۴- احساسحقارت    66
۳-۲-۱-۱-۵- اضطرابوناراحتیهمیشگی    66
۳-۲-۱-۱-۶- احساستنهایی    67
۳-۲-۱-۱-۷- کینهتوزی    68
۳-۲-۱-۲- آثاررفتاریحسادت    69
۳-۲-۱-۲- ۱- غیبت (بدگویی)    69
۳-۲-۱-۲-۲- ملامتوسرزنش    70
۳-۲-۱-۲- ۳- کوتاهیدرتعریفازدیگران    70
۳-۲-۱-۲- ۴- ضرررساندنبهمحسودباقتلخود    71
۳-۲-۱-۲-۵- تشخیصغلط    72
۳-۲-۱-۳- آثارجسمانی    72
۳-۲-۱-۳- ۱- آثارجسمانیحسادتدرروایات    73
۳-۳- آثارمعنویحسادت    74
۳-۳- ۱- ازمیانرفتننیکیهاوایجادرذیلتهایاخلاقی    74
۳-۳- ۲- ازبینرفتنایمان    75
۳-۳- ۳- دوریازرحمتخدا    76
۳-۴- آثاراجتماعیحسادت (نابسامانیهایاجتماعی)    76
۳-۴-۱- عدمپیشرفت    76
۳-۴-۲- اختلالامنیت    77
۳-۴-۳- پیآمدهایحسددرمحیطکار    78
۳-۴-۴- چشموهمچشمی    80
۳-۵- آثاراخرویحسادت    80
۳-۵-۱- فشارقبروظلمتآن    81
۳-۵-۲- عذابجهنم    81
فصل چهارم: روش¬های درمان حسادت
۴-۱- بهداشتچیست؟    85
۴-۱-۲- بهداشتدل (قلب) : ازنظراسلام    86
۴-۱-۲-۱- اهمیّتسلامتدل    86
۴-۱-۲-۲- اثرسلامتدل    86
۴-۱-۲-۳- تأثیرسلامتدلدرتندرستی    86
۴-۱-۳- عواملسلامتوبهداشت (دل) درقرآنوروایات    86
۴-۱-۴- اهمیّتوضرورتبهداشتروانی    87
۴-۱-۵- اصولبهداشتروانی    87
۴-۱-۵-۱- احترامفردبهشخصیتخودودیگران    88
۴-۱-۵-۲- شناختنمحدودیتهایخودودیگران    88
۴-۱-۵-۳- آشنائیبهاینکهرفتارهرفردتابعتمامیّتوجوداوستنهقسمتی    89
۴-۱-۵-۴- شناسائیاستعدادها،قابلیّتهاونیازمندیهایخود (خودشناسی)    89
۴-۱-۵-۵- توجّهبهزمینههایآسیبپذیر    90
۴-۱-۵-۶- انعطافپذیری    90
۴-۱-۶- راهکارهایتأمینبهداشتروانی    91
۴-۲- نقشخانوادهدرسلامتروانیکودک    92
۴-۲-۱- آموزشعملی    93
۴-۲-۲- وقتگذاشتنبرایفرزندان    94
۴-۲-۳- جلوگیریازشکلگیریاخلاقیاتوعادتهایناپسند    95
۴-۳- بهترینکارهابرایجلوگیریودرمانحسادتدرکودکان    96
۴-۳-۱- احترامومحبّتبهکودکخردسال، (تکریمکودک)    96
۴-۳-۲- رفتارعادلانهباکودکانوتبعیضقائلنشدنبینآنها    99
۴-۳-۳- توجّهبهاستعدادهاوتوانائیهایکودکانجهتافزایشاعتمادبهنفسدرایشانوجلوگیریازحسادتدرآنها    102
۴-۳-۴- پرهیزازمقایسهکودکخودباکودکاندیگر    104
۴-۳-۵- راهکارهایپیشگیریودرمانحسادتدرکودکان    104
۴-۴- پیشگیریدربزرگسالی    105
۴-۴-۱- درمرحلۀپیشگیریآنچهانسانراازحسادتبازمیدارد:    105
۴-۴-۱-۱- کاروتلاشونداشتنتوقعنابجاازدیگران    105
۴-۴-۱-۲- عفووگذشت    106
۴-۴-۱-۳- دوستداشتنمردموخدمتکردنبهآنها    107
۴-۴-۱-۴- خشنودیازخوشبختیدیگران    107
۴-۵- درمانحسادتدربزرگسالی    108
۴-۵-۱- راههایفکری    108
۴-۵-۱-۱- اصلاحمعرفتونگرشفرد    109
۴-۵-۱-۲- تقویتایمانبهخداوندواولیاءاو    110
۴-۵-۱-۳- توجّهبهرحمتوحکمتهایخدایمتعال    112
۴-۵-۱-۴- شناختتوانائی‌هاواستعدادهایمثبتخود    113
۴-۶- اعتمادبهنفسدراسلام    114
۴-۶-۱- شیوههایایجادوتقویتاعتمادبهنفس:    114
۴-۶-۱-۱- خودارزشمندی    114
۴-۶-۱-۲- خودشناسی    114
۴-۶-۱-۳- خوداتکائی    115
۴-۶-۱-۴- رویاروئیبامشکلات    115
۴-۶-۱-۵- تلقیندرمانی:    115
۴-۶-۱-۶- فراگیریمهارتهایزندگی    116
۴-۶-۱-۷- کسبتجاربموفقیّتآمیز    116
۴-۶-۱-۸- مطالعهزندگیافرادموفّق    116
۴-۶-۱-۹- بهدستآوردنتکیهگاهمعنوی    116
۴-۷- راهکارهایبهداشتودرمانعقدۀحقارتدرمنابعاسلامی    117
۴-۷-۱- تعدیلغرایز    117
۴-۷-۲- ایجادمحیطسالم    117
۴-۷-۳- مثبتنگری    118
۴-۷-۴- تکریمشخصیت    118
۴-۷-۵- توبهدرمانی    118
۴-۵-۱-۵- افزایشروحیۀقناعتورضایتمندی    119
۴-۵-۱-۶- توجّهبهضررهایحسادت    120
۴-۵-۱-۷- داشتنروحیۀتوکل    121
۴-۵-۱-۸- توجّهبهمعادونگاهمثبتبهمرگ    122
۴-۵-۱-۹- هدفمنددانستنزندگی    123
۴-۵-۱-۱۰- جایگزینهایمناسب    124
۴-۸- راهکارهایدرمانعملیحسادت    126
۴-۸-۱- مبارزۀمنفی    126
۴-۸-۲- ایجادرابطۀعاطفیمثبتبینخودوفردموردحسادت    127
۴-۸-۳- متعهدشدنبهنیازهایواقعیخود،نهنیازهایدیگران    127
۴-۸-۴- اهمیّتقائلشدنبرایداشتههایزندگی    128
۴-۸-۵- پذیرفتنعدموجودکمالمطلقدرزندگی    129
۴-۸-۶- داشتننگاهواقعبینانهنسبتبهموقعیتدیگران    129
۴-۸-۷- شناسائینوعتفکروویژگیهایشخصیتیافرادغیرحسود    129
۴-۸-۸- تلقینبهخود    130
۴-۸-۹- استغفار    130
۴-۸-۱۰- دعا    130
۴-۹- نکاتیراجعبهاینکهچکارکنیمموردحسادتواقعنشویم؟    131
۴-۹-۱- مدارا    131
۴-۹-۲- کتمان    132
۴-۹-۳- استعاذه    132
۴-۱۰- حکمفقهیحسد    133
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱- نتیجهگیری    135
۵-۲- پیشنهادهایکاربردی    141

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت