سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی اثر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی و عملکرد های کارآفرینانه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 111 صفحه
حجم : 5847 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فهرست  مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش    1
۱- ۱ مقدمه    2
۱-۲ اهمیت و ضروریت انجام پژوهش    3
۱-۳ اهداف پژوهش    5
۱-۴ ادبیات و پیشینه پژوهش:    5
۱-۴-۱ پیشینه داخلی :    5
۱-۴-۲  پیشینه خارجی:    7
۱-۵ تعریف و بیان مسأله پژوهش    8
۱-۶ چهارچوب نظری:    11
۱-۷ فرضیات و مدل پژوهش :    12
۱-۸ روش و ابزار جمع آوری اطلاعات    13
۱-۹ جامعه آماری و روش نمونه گیری    13
۱-۱۰ قلمرو پژوهش    14
۱-۱۱ روش تجزیه وتحلیل داده ها    14
۱-۱۲ تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش    14
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش    16
۲-۱ مقدمه    17
۲-۲ مفهوم کارآفرینی    18
۲-۲-۱ سیر تاریخی کارآفرینی :    24
۲-۲-۱-۱ دوره اول: قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی، (( مردمان عهده دار پروژه های بزرگ))    25
۲-۲-۱-۲ دوره دوم: قرن ۱۷ میلادی، (( مخاطره پذیری ))    25
۲-۲-۱-۳ دوره سوم: قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی، ((تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد))    25
۲-۲-۱-۴ دوره چهارم: دهه های میانی قرن ۲۰ میلادی، ((نوآوری))    26
۲-۲-۱-۵ دوره پنجم: دوره معاصر (۱۹۸۰ تا کنون )، ((رویکرد چند جانبه))    26
۲-۲-۲ اهمیت کارآفرینی :    27
۲-۲-۳ انواع کارآفرینی    30
۲-۲-۳-۱ تقسیم بندی کارآفرینی بر حسب مبنای کار    30
۲-۲-۳-۲ تقسیم بندی کارآفرینی بر حسب ماهیت    30
۲-۲-۳ -۳ تقسیم بندی کارآفرینی بر حسب مقیاس    31
۲-۲-۳-۴ تقسیم بندی کارآفرینی بر حسب مضمون    31
۲-۲-۳-۵ تقسیم بندی کارآفرینی بر مبنای سیستم و سطح فعالیت کارآفرینان    31
۲-۳کارآفرین :    33
۲-۳-۱ ویژگی های کارآفرینان    34
۲-۳-۲ نقش‌ و آثار كارآفرينان‌ در جامعه‌:    36
۲-۴ آموزش کارآفرینی :    37
۲-۴-۱ زمینه تاریخی آموزش کارآفرینی    40
۲-۴-۲ اهداف آموزش کارآفرینی    41
۲-۴-۳ روش های آموزش کارآفرینی    43
۲-۴-۴ آموزش كارآفريني در ايران    44
۲-۵ سرمایه انسانی    45
۲-۵-۱ اهمیت سرمایه ی انسانی    47
۲-۵-۲ طبقه بندی مفاهیم سرمایه انسانی    49
۲-۶ ادبیات و پیشینه پژوهش:    53
۲-۶-۱ پیشینه داخلی :    53
۲-۶-۲ پیشینه خارجی:    55
فصل سوم: روش شناسی پژوهش    57
۳-۱ مقدمه    58
۳-۲ روش و نوع پژوهش    59
۳-۳ متغیر های پژوهش    59
۳-۴ فرضیات و مدل پژوهش    61
۳-۵ جامعه پژوهش    63
۳-۶ قلمرو پژوهش    64
۳-۷ حجم نمونه و روش نمونه گیری :    64
۳-۸ ابزار گردآوری اطلاعات    65
۳-۹ روش گردآوری اطلاعات    65
۳-۱۰ بررسی پایایی ابزار اندازه گیری    66
۳-۱۱ بررسی روایی ابزار اندازه گیری    67
۳-۱۲روش تجزیه وتحلیل داده ها    67
۳-۱۳ جمع بندی    68
فصل چهارم: یافته های پژوهش    69
۴-۱ مقدمه    70
۴-۲ آمار توصیفی    71
۴-۳ آمار استنباطی    74
۴-۳-۱ تعیین نرمال بودن داده های پژوهش    74
۴-۳-۲ آزمون فرضیات پژوهش    76
۴-۳-۲-۱ آزمون فرضیه اول    76
۴-۳-۲-۲ آزمون فرضیه دوم    77
۴-۳-۲-۳ آزمون فرضیه سوم    78
۴-۳-۲-۴ آزمون فرضیه چهارم    79
۴-۴ بیان خلاصه نتایج فرضیه ها    79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    81
۵-۱ مقدمه    82
۵-۲ خلاصه پژوهش    83
۵-۳ توصیف یافته های پژوهش    83
۵-۳-۱ نتایج مربوط به آمار توصیفی    84
۵-۳-۲ نتایج مربوط به آمار استنباطی    85
۵-۴ پیشنهادها و راهکارها    88
۵-۵ محدودیت های پژوهش    89
۵-۶ پیشنهادها برای پژوهش های آتی    89
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها