سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی اثر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی و عملکرد های کارآفرینانه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 111 صفحه
حجم : 5847 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فهرست  مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش    1
۱- ۱ مقدمه    2
۱-۲ اهمیت و ضروریت انجام پژوهش    3
۱-۳ اهداف پژوهش    5
۱-۴ ادبیات و پیشینه پژوهش:    5
۱-۴-۱ پیشینه داخلی :    5
۱-۴-۲  پیشینه خارجی:    7
۱-۵ تعریف و بیان مسأله پژوهش    8
۱-۶ چهارچوب نظری:    11
۱-۷ فرضیات و مدل پژوهش :    12
۱-۸ روش و ابزار جمع آوری اطلاعات    13
۱-۹ جامعه آماری و روش نمونه گیری    13
۱-۱۰ قلمرو پژوهش    14
۱-۱۱ روش تجزیه وتحلیل داده ها    14
۱-۱۲ تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش    14
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش    16
۲-۱ مقدمه    17
۲-۲ مفهوم کارآفرینی    18
۲-۲-۱ سیر تاریخی کارآفرینی :    24
۲-۲-۱-۱ دوره اول: قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی، (( مردمان عهده دار پروژه های بزرگ))    25
۲-۲-۱-۲ دوره دوم: قرن ۱۷ میلادی، (( مخاطره پذیری ))    25
۲-۲-۱-۳ دوره سوم: قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی، ((تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد))    25
۲-۲-۱-۴ دوره چهارم: دهه های میانی قرن ۲۰ میلادی، ((نوآوری))    26
۲-۲-۱-۵ دوره پنجم: دوره معاصر (۱۹۸۰ تا کنون )، ((رویکرد چند جانبه))    26
۲-۲-۲ اهمیت کارآفرینی :    27
۲-۲-۳ انواع کارآفرینی    30
۲-۲-۳-۱ تقسیم بندی کارآفرینی بر حسب مبنای کار    30
۲-۲-۳-۲ تقسیم بندی کارآفرینی بر حسب ماهیت    30
۲-۲-۳ -۳ تقسیم بندی کارآفرینی بر حسب مقیاس    31
۲-۲-۳-۴ تقسیم بندی کارآفرینی بر حسب مضمون    31
۲-۲-۳-۵ تقسیم بندی کارآفرینی بر مبنای سیستم و سطح فعالیت کارآفرینان    31
۲-۳کارآفرین :    33
۲-۳-۱ ویژگی های کارآفرینان    34
۲-۳-۲ نقش‌ و آثار كارآفرينان‌ در جامعه‌:    36
۲-۴ آموزش کارآفرینی :    37
۲-۴-۱ زمینه تاریخی آموزش کارآفرینی    40
۲-۴-۲ اهداف آموزش کارآفرینی    41
۲-۴-۳ روش های آموزش کارآفرینی    43
۲-۴-۴ آموزش كارآفريني در ايران    44
۲-۵ سرمایه انسانی    45
۲-۵-۱ اهمیت سرمایه ی انسانی    47
۲-۵-۲ طبقه بندی مفاهیم سرمایه انسانی    49
۲-۶ ادبیات و پیشینه پژوهش:    53
۲-۶-۱ پیشینه داخلی :    53
۲-۶-۲ پیشینه خارجی:    55
فصل سوم: روش شناسی پژوهش    57
۳-۱ مقدمه    58
۳-۲ روش و نوع پژوهش    59
۳-۳ متغیر های پژوهش    59
۳-۴ فرضیات و مدل پژوهش    61
۳-۵ جامعه پژوهش    63
۳-۶ قلمرو پژوهش    64
۳-۷ حجم نمونه و روش نمونه گیری :    64
۳-۸ ابزار گردآوری اطلاعات    65
۳-۹ روش گردآوری اطلاعات    65
۳-۱۰ بررسی پایایی ابزار اندازه گیری    66
۳-۱۱ بررسی روایی ابزار اندازه گیری    67
۳-۱۲روش تجزیه وتحلیل داده ها    67
۳-۱۳ جمع بندی    68
فصل چهارم: یافته های پژوهش    69
۴-۱ مقدمه    70
۴-۲ آمار توصیفی    71
۴-۳ آمار استنباطی    74
۴-۳-۱ تعیین نرمال بودن داده های پژوهش    74
۴-۳-۲ آزمون فرضیات پژوهش    76
۴-۳-۲-۱ آزمون فرضیه اول    76
۴-۳-۲-۲ آزمون فرضیه دوم    77
۴-۳-۲-۳ آزمون فرضیه سوم    78
۴-۳-۲-۴ آزمون فرضیه چهارم    79
۴-۴ بیان خلاصه نتایج فرضیه ها    79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    81
۵-۱ مقدمه    82
۵-۲ خلاصه پژوهش    83
۵-۳ توصیف یافته های پژوهش    83
۵-۳-۱ نتایج مربوط به آمار توصیفی    84
۵-۳-۲ نتایج مربوط به آمار استنباطی    85
۵-۴ پیشنهادها و راهکارها    88
۵-۵ محدودیت های پژوهش    89
۵-۶ پیشنهادها برای پژوهش های آتی    89
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران