سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 97 صفحه
حجم : 849 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
در حالیکه در شرایط متغیر امروزی، سازمان ها برای موفقیت به خلاقیت نیاز دارند، یکسری از عوامل استرس زای شغلی مانند ابهام و تعارض نقش در سازمان ها وجود دارند که تأثیر منفی بر خلاقیت کارکنان می گذارند اما نکته قابل توجه این است که اگر فرد در این شرایط باور داشته باشد که خودکارآمد است می تواند این تأثیر منفی را کاهش دهد. هدف تحقیق حاضر، مشخص ساختن اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان می باشد.در این راستا دادههای این تحقیق از طریق پرسشنامه از یک نمونه ۷۲ نفری کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد با روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شدند.جهت بررسی روایی سازه ابزار سنجش از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و برای اندازه گیری پایایی از شاخص آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد که ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۷۰/۰ به دست آمد. بررسی فرضیه های مستقیم با استفادهاز معادلات ساختاری و نرم افزار "SMART PLS" و فرضیه های تعدیل گری با استفاده از رگرسیون چندگانه تعدیل شده و نرم افزار "SPSS" صورت گرفت.نتایج نشان داد که ابهام و تعارض نقش تأثیرمعنادار و منفی بر خلاقیت کارکنان دارند، همچنین به عنوان یک متغیر تعدیل گر خودکارآمدی رابطه بین ابهام و تعارض نقش با خلاقیت کارکنان را به صورت معنادار تحت تأثیر قرار می دهد.  
واژگان کلیدی:ابهام نقش، تعارض نقش، خلاقیت، خودکارآمدی و شرکت توزیع نیروی برق مشهد.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه  2
۱-۲-بیان مسئله و تبیین موضوع  4
۱-۳-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۵
۱-۴-اهداف اصلی تحقیق ۷
۱-۵-فرضیه های تحقیق ۷
۱-۶-نتایج مورد انتظار تحقیق۷
۱-۷-قلمرو تحقیق ۸
۱- ۷- ۱- قلمرو مکانی تحقیق ۸
 1- 7- 2- قلمرو زمانی تحقیق ۸
۱-۷- ۳- قلمرو موضوعی تحقیق  8
۱-۸-تعریف عملیاتی مفاهیم کلیدی ۸
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه
۲-۱ مبانی نظری۱۱
۲- ۱-۱- ابهام نقش ۱۱
۲- ۱-۲- تعارض نقش۱۳
۲- ۱-۳- خودکارآمدی۱۶
۲- ۱- ۳-۱- منابع خودکارآمدی ۱۷
۲-۱-۳-۲- انواع خودکارآمدی ۱۸
۲- ۱-۳- ۳- راهکارهایی رسیدن به خودکارآمدی بالا ۱۹
۲- ۱- ۳-۴- راهکارهای تربیت فرد خودکارآمد  20
۲- ۱-۴- خلاقیت ۲۱
۲-۱-۴- ۱- ویژگی های خلاقیت۲۲
۲-۱-۴-۲- تکنیک های خلاقیت ۲۳
۲-۱-۴- ۳- مکاتب خلاقیت۲۵
۲-۱-۴-۳-۱-مکتب روان کاوی و روان کاوی جدید ۲۵
۲-۱-۴-۳-۲- تداعی گرایی و رفتارگرای۲۵
۲-۱-۴-۳-۳- گشتالت و شناخت گرایی۲۶
۲-۱-۴-۳-۴- انسان گرایی۲۷
۲-۱-۴-۳-۵- مکتب روان سنجی۲۸
۲-۱-۴-۳-۶-مکتب عصب شناختی ۲۹
۲-۲- پیشینه تحقیق ۳۰
۲- ۲- ۱- تحقیقات داخلی۳۰
۲- ۲- ۲-  تحقیقات خارجی۳۲
۲-۳- مدل مفهومی۳۳
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱- روش تحقیق ۳۶
۳- ۲- جامعه آماری، نمونه آماری و حجم نمونه گیری۳۷
 3- 2- 1- جامعه آماری۳۷
۳- ۲- ۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری۳۷
۳- ۳- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات۳۷
۳- ۴- روایی و پایاییپرسشنامه  38
۳- ۴- ۱- روایی۳۹
۳- ۴- ۲- پایایی۴۰
۳- ۵- روش تجزیه و تحلیل۴۰
۳-۵-۱- مدل یابی معادلات ساختاری ۴۰
۳-۵-۳- رگرسیون چندگانه تعدیل شده۴۱
۳- ۵- ۲- نرم افزار مورد استفاده۴۲
۳- ۵- ۳- ضریب همبستگی۴۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- آمار توصیفی۴۵
۴-۱-۱- سیمای آزمودنی ها۴۵
۴-۱-۱-۱- جنسیت پاسخ دهندگان۴۵
۴-۱-۱- ۲- بازه سنی پاسخ دهندگان۴۶
۴-۱-۱- ۳-  میزان تحصیلات پاسخ دهندگان۴۷
۴-۲- آمار استنباطی ۴۸
۴-۲-۱- نتايج بررسي روايي۴۸
۴-۲-۲- نتايج بررسي پايايي۵۱
۴-۲-۳- بررسی نرمال بودن داده ها۵۱
۴-۲-۴- همبستگی بین متغیرهای پژوهش۵۲
۴-۲-۵- بررسی مدل تحقیق۵۳
۴-۲-۵-۱- مدل اندازه گیری تحقیق۵۳
۴-۲-۵-۲-  برازش مدل ساختاری۵۵
۴-۲-۵-۲- ۱- تحلیل مسیر ۵۶
۴-۲-۵-۲- ۲- ضریب تعیین۵۷
۴-۲-۵-۲-۳- شاخص برازندگی مدل۵۷
۴-۲-۵-۲-۳- بررسی فرضیات تحقیق۵۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵- ۱- مرور کلی۶۴
۵-۲- بحث و نتیجه گیری۶۴
۵- ۲- ۱- نتایج مرتبط با سؤالات عمومی ۶۵
۵- ۲- ۲- نتایج مرتبط با فرضیه های تحقیق۶۵
۵- ۳- پیشنهادات۶۷
  5- 3- 1- پیشنهادات کاربردی۶۷
۵- ۳- ۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی۷۱
۵-۳-۳- محدودیت ها ۷۱
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۷۳
منابع انگلیسی۷۵
پیوست
پرسشنامه تحقیق۸۰
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن

پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران