سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه
حجم : 550 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
تفکر استراتژیک با سنتز عوامل محیطی و درونی تصویر یکپارچه ای را در ذهن ایجاد کرده و زمینه را برای خلق پاسخ های خلاقانه و بدیع به نیاز های سازمان فراهم می سازد و برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با روش های تحلیلی اهداف استراتژیک را به برنامه ها و اهداف سالیانه و کوتاه مدت تبدیل کرده و گام های لازم برای پیاده سازی استراتژی خلق را فرموله می کند .
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تفکر استراتژیک بر فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیرمی باشد که در این راستا ۱ فرضیه اصلی و ۵ فرضیه فرعی طراحی شد. ازنظر روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی می باشدو از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر با مدرک کارشناسی و بالاتر می باشد که تعداد آنها ۸۳ نفرمی باشد. در جمع بندی نتایج ،پیشروی با فرضیه ، فرصت جویی هوشمندانه ، تمرکز برزمان ، تمرکز برهدف به ترتیب بیشترین تأثیر و نگرش سیستمی کمترین تأثیر را  بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی داشته است .
در نهایت امید است با به بکارگیری مولفه های شناسایی شده در این تحقیق و اهمیت آنها در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمان غدیر مورد حمایت و استفاده قرارگیرد.  
کلمات کلیدی : تفکر استراتژیک ، برنامه ریزی نیروی انسانی، پیشروی با فرضیه ، تفکر در زمان،فرصت جویی هوشمندانه، تمرکز بر هدف ،نگرش سیستمی
 
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق    2
مقدمه    3
۱-۱- بیان مسئله    4
۱-۲- اهمیت موضوع    4
۱-۳- اهداف تحقیق    6
۱-۴- چارچوب نظری    6
۱-۵- مدل مفهومی تحقیق    7
۱-۶- فرضیه های تحقیق    8
۱-۷- روش تحقیق    9
۱-۸- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات    9
۱-۹- جامعه و نمونه آماری    10
۱-۱۰- قلمرو تحقیق    10
۱-۱۱- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق    10
فصل دوم : ادبیات موضوع    12
بخش اول : ادبیات تحقیق    13
۲-۱- سابقه حضور مفاهیم استراتژی در مدیریت و سیر تکاملی آن    13
۲-۲- تفکر استراتژیک    15
۱-۲-۲- تعریف و مفهوم تفکر استراتژیک    15
۲-۲-۲ – نظریه پردازان تفکر استراتژیک    18
۲-۲-۳- ویژگی های تفکر استراتژیک    20
۲-۲-۴- انواع مدل ها    23
۲-۲-۴-۱- مدل لیدتکا    23
۲-۲-۴-۲- مدل گلدمن    25
۲-۲-۴- کارکردهاي تفکر استراتژیک    26
۲-۲-۵- اهمیت تفکر استراتژیک    28
۲-۲-۶- تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک    29
۲-۳- برنامه ریزی    31
۲-۳-۱- تعریف ومفهوم برنامه ریزی    31
۲-۳-۲- اهمیت و ضرورت برنامه ریزی    32
۲-۳-۳- ویژگی های برنامه ریزی    32
۲-۳-۴- انواع برنامه ریزی    33
۲-۳-۴-۱-  برنامه‌ریزی تخصصی    33
۲-۳-۴-۲- برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)    33
۲-۳-۴-۳- برنامه ریزی راهبردی(استراتژیک)    34
۲-۳-۵- هدف از برنامه ریزی    34
۲-۴- برنامه ریزی استراتژیک    35
۲-۴-۱- تعریف برنامه ریزی استراتژیک    35
۲-۴-۲- مزایای برنامه ریزی استراتژیک    36
۲-۵- مدیریت منابع انسانی    37
۲-۵-۱-  ماهیت مدیریت منابع انسانی    37
۲-۶- برنامه ریزی نیروی انسانی    38
۲-۶-۱- تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی    38
۲-۶-۲- نظریه پردازان برنامه ریزی نیروی انسانی    40
۲-۶-۳- ضرورت برنامه ریزی نیروی انسانی    41
۲-۶-۴- مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی    43
۲-۶-۵- روش های برآورد نیروی انسانی مورد نیاز    49
۲-۶-۷-  ارتباط برنامه ریزی نیروی انسانی با برنامه ریزی کسب و کار    49
۲-۶-۸- مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی    50
۲-۶-۹- محدودیت های برنامه ریزی نیروی انسانی    51
۲-۷- برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی    52
۲-۷-۱- تعریف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی    52
۲-۷-۲- هدف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی    52
۲-۷-۳- پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک و منابع انسانی    53
۲-۷-۴- انواع‌ مدلها    53
۲-۷-۴-۱- مدل‌ رزماري‌ هريسون    53
۲-۷-۴-۲- مدل‌ جيمزواكر    55
۲-۷-۴-۳- كريستوفرمي‌ بي: ( نگرش باز)    55
۲-۷-۴-۴- مدل‌ فرآيند طرح‌ريزي‌ استراتژيك‌ منابع‌ انساني‌ مرما    56
۲-۷-۵- تکامل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی    58
بخش دوم : پیشینه تحقیق    59
فصل سوم : روش شناسی تحقیق    67
۳-۱- روش تحقیق    68
۳-۲-  جامعه و نمونه آماری    69
۳-۳- معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات    69
۳-۳-۱ پرسشنامه    69
۳-۴- روایی و پایایی پرسشنامه    70
۳-۴-۱- روایی    70
۳-۴-۲-  پایایی    71
۳- ۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها    72
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها    76
۴-۱- آمار توصیفی    77
۴-۱-۱- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن    77
۴-۱-۲- تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات    78
۴-۱-۳- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه کار    79
۴-۱-۴- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر نگرش سیستمی    81
۴-۱-۵ تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر عزم استراتژیک    82
۴-۱-۶- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر پیشروی با فرضیه    83
۴-۱-۷-تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانه    84
۴-۱-۸- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر تفکر در زمان    85
۴-۱-۹- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی    86
۴-۱-۱۰- بررسي آماره هاي توصيفي    88
۴-۲-  آمار استنباطی    89
۴-۲-۱-  بررسی نرمال بودن متغیر ها    89
۴-۲-۲-  بررسی فرضیه های تحقیق    90
۴-۲-۳-  برازش مدل رگرسيوني    101
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها    105
۵-۱- نتیجه گیری تحقیق    106
۵-۱-۱- نتایج مبتنی بر آمار توصیفی    106
۵-۱-۲- نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه ها    108
۵-۲- پیشنهاد های تحقیق    111
۵-۲-۱- پیشنهاد های مبتنی بر فرضیه ها    111
۵-۲-۲- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    113
پیوست و ضمائم    114
منابع و ماخذ    118
جکیده انگلیسی    123
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل