سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ارتباط پاداش هیأت مدیره با سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه
حجم : 8000 کیلوبایت
قیمت : 330,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده:
بر اساس تئوری کارگزاری یا نمایندگی ، سازمان مجموعه ای از قراردادهاست. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده اش می باشد. این قراردادها می توانند به صورت مکتوب و نوشته باشند، و یا به صورت نا نوشته.  یکی از مهمترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار  تصمیم گیری را به او تفویض می کند. موضوع تئوری نمایندگی ، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند. در این تحقیق رابطه بین سود حسابداری و پاداش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی  تحقیق ۵ سال و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS   و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکی از رابطه مثبت و مستقیم  بین پاداش هیات مدیره و سود حسابداری از جمله پایداری سود، عدم هموار سازی سود و قابلیت پیش بینی سود  می باشد. همچنین مشخص شد که بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران رابطه ای وجود ندارد.
کلید واژه :پاداش ، هیات مدیره ، پایداری سود ، عدم هموار سازی سود ، قابلیت پیش بینی سود  
فهرست مطالب
چكيده:    1
مقدمه:    2
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه    4
۱-۲ بیان مسئله    6
۱-۳ چارچوب نظری تحقیق    7
۱-۴ فرضیه های تحقیق    7
۱-۵ اهمیت و ضرورت تحقیق    8
۱-۶ اهداف تحقیق    9
۱-۷ حدود مطالعاتی    9
۱-۷-۱ قلمرو  مکانی تحقیق    9
۱-۷-۲ قلمرو زمانی تحقیق    9
۱-۷-۳ قلمرو موضوعي تحقیق    9
۱-۸ تعريف واژه های کلیدی  و اصطلاحات    10
فصل دوم: ادبيات و پیشینه تحقيق
۲-۱ مقدمه    12
۲-۲ كيفيت سود    13
۲-۲-۱ مفهوم سود از ديدگاه حسابداري    13
۲-۲-۲ مفهوم اقتصادي سود    14
۲-۲-۳ پيدايش نظريه كيفيت سود    15
۲-۲-۴ مفهوم كيفيت سود    16
۲-۲-۵ معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود    18
۲-۳ مباني نظري مربوط به مديريت سود    19
۲-۳-۱ فرضيه طرح پاداش    23
۲-۳-۲ فرضيه قرارداد بدهي    24
۲-۳-۳ فرضيه هزينه سياسي    25
۲-۳-۴ تئوري نمايندگي     27
۲-۳-۵ انواع قراردادها و نظريه نمايندگي    30
۲-۳-۵-۱ قرارداد بر مبناي رفتار يا زمان     31
۲-۳-۵-۲ قرارداد بر مبناي نتيجه يا محرك     32
۲-۴ هموار سازي سود    33
۲-۴-۱ انگيزه هاي هموار سازي سود    35
۲-۴-۲ ابعاد هموار سازي سود    37
۲-۴-۳ روش هاي هموار سازي سود    38
۲-۴-۳-۱ تنظيم زمان معامله    39
۲-۴-۳-۲ روش هاي تسهيم هزينه    39
۲-۴-۴ انواع هموار سازي سود    39
۲-۵ مدل هاي اندازه گيري مديريت سود    42
۲-۵-۱ مدل جمع اقلام تعهدي اختياري    42
۲-۵-۲ مدل اقلام تعهدي يگانه     46
۲-۵-۳ مدل جمع اقلام تعهدي     47
۲-۵-۴ مدل توزيعي     48
۲-۶ نرخ بازده داراييها    49
۲-۶-۱ تجزيه و تحليل مالي    49
۲-۶-۲ طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد مالي شركت ها :    50
۲-۶-۲-۱ معيارهاي حسابداري :    50
۲-۶-۲-۲ معيارهاي اقتصادي :    51
۲-۶-۳ تعريف نرخ بازده دارايي ها :    51
۲-۶-۴ اهميت بازده دارايي ها :    52
۲-۶-۵ موارد استفاده از ROA    52
۲-۷ پيشينه تحقيقات انجام شده    53
۲-۷-۱ پژوهش های خارجی    53
فصل سوم: روش‌ تحقیق
۳-۱ مقدمه    60
۳-۲ روش تحقیق    60
۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری    61
۳-۴ روش های جمع اوری اطلاعات    62
۳-۵ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق:    62
۳-۵-۱ متغیر وابسته    62
۳-۵-۲متغیر های مستقل    62
۳-۶ روش تجزيه و تحليل  اطلاعات    66
۳-۶-۱ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی    66
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۴-۱ مقدمه‏    73
۴-۲  شاخص های توصیفی متغیرها    73
۴-۳ روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق    76
۴-۴  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق    76
۴-۴-۱ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:    77
۴-۴-۲ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود    78
۴-۴-۲-۱ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول    78
۴-۴-۲-۲ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی  اول    78
۴-۴-۲-۳ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم    80
۴-۴-۲-۴ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم    82
۴-۴-۲-۵ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی چهارم    84
۴-۴-۲-۶ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم    87
۴-۴-۲-۷ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم    89
۴-۴-۲-۸ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی چهارم    91
۴-۴-۲-۹ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی پنجم    92
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۵-۱ مقدمه    98
۵-۲ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها    99
۵-۲-۱ نتايج فرضیه اصلی اول    99
۵-۲-۲ نتايج فرضیه فرعی اول    99
۵-۲-۳ نتايج فرضیه فرعی دوم    99
۵-۲-۴ نتايج فرضیه فرعی سوم    100
۵-۲-۵ نتايج فرضیه فرعی چهارم    100
۵-۲-۶ نتايج فرضیه اصلی دوم    101
۵-۲-۷ نتايج فرضیه اصلی سوم    101
۵-۲-۸ نتايج فرضیه اصلی چهارم    102
۵-۲-۹ نتايج فرضیه اصلی پنجم    102
۵-۳ نتیجه گیری کلی تحقیق    103
۵-۴ پیشنهادها    103
۵-۴-۱ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش    103
۵-۴-۲ پیشنهادهای برای پژوهش های آتی    104
۵-۵ محدودیت های تحقیق    104
پیوست ها
جدول  مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري    107
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    110
منابع لاتین:    112
منابع اینترنتی:    115
چکیده انگلیسی:    116
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل